WOZ Dataleveringen

Per 1-1-2022 zal DataLand het beheren en ontsluiten van de WOZ-detailgegevens overdragen aan het Kadaster. Elke gemeente in Nederland is ‘bronhouder’ van deze WOZ-detailgegevens. Als gemeente of als belastingsamenwerking (namens de aangesloten gemeenten) levert u deze gegevens naar alle waarschijnlijkheid nu aan bij DataLand. DataLand beheert de gegevens en ontsluit deze voor u en andere gebruikers. Vanaf 2022 neemt het Kadaster deze taak over van DataLand en DataLand beëindigt dan haar werkzaamheden.

 

Wat verandert er voor u?
Er verandert niets in de wijze van aanleveren van WOZ-detailgegevens. U gaat alleen vanaf volgend jaar uw WOZ-detaildata bij het Kadaster aanleveren. Hiervoor is een nieuwe overeenkomst nodig, die u vanaf nu al kunt aangaan met het Kadaster. Deze gaat vervolgens in op het moment dat het Kadaster in de loop van volgend jaar de dienstverlening feitelijk overneemt.

 

Wat is het belang van deze gegevens?
De Wet waardering onroerende zaken (wet WOZ) verplicht gemeenten om onroerende zaken als gebouwen en grond te registreren en te waarderen. Het waardegegeven wordt hierbij via de LV WOZ landelijk uitgewisseld, maar voor de onderliggende objectinformatie is dat niet geregeld. Denk hierbij aan gegevens over het woningtype, de toegankelijkheid en de aanwezigheid van voorzieningen. Deze detailinformatie – die om te voldoen aan de wet WOZ al door gemeenten wordt vastgelegd – wordt op dit moment via DataLand ontsloten.

De detailgegevens zijn noodzakelijk voor onder meer veiligheidsregio’s, het notariaat, accountants, banken, makelaars en RUD’s, die deze gebruiken voor beleid en analyses op het gebied van veiligheid, financiële controle, fraudebestrijding en ontwikkeling van nieuwe (ruimtelijke) plannen. Het is mogelijk dat de samenhangende objectenregistratie op termijn in een deel van deze informatiebehoefte voorziet. Zolang dit nog niet is geregeld, is de huidige distributie van WOZ-detailgegevens voor deze afnemers noodzakelijk.

Lees hier de ervaringen van anderen over de WOZ detailgegevens.

 

Waarom neemt het Kadaster de dienstverlening over?
Dankzij de overgang van de dienstverlening van DataLand naar het Kadaster blijft de hoogwaardige dataset met WOZ-detailgegevens behouden. Het Kadaster is een data-gedreven organisatie met veel ervaring in het beheren, optimaliseren en ontsluiten van grote datasets, zoals is gebleken bij de landelijke voorzieningen. Net als DataLand biedt het Kadaster u ook kwaliteitsrapportages. Dat doet het Kadaster via het kwaliteitsdashboard. Dit dashboard geeft direct en continu informatie over de kwaliteit van de WOZ-detailgegevens in relatie tot bijvoorbeeld de BAG. Deze dienstverlening verloopt op dezelfde wijze als nu bijvoorbeeld nu al voor de BAG en BGT.

 

Wat is het tijdspad?

  • Vanaf nu kunt u een contract afsluiten met het Kadaster, ter vervanging van het huidige contract met DataLand. Dit contract gaat vervolgens in op het moment dat het Kadaster de dienstverlening feitelijk overneemt.
  • Uiterlijk op 1 januari 2022 zullen de werkzaamheden van DataLand stoppen en zullen lopende overeenkomsten met DataLand eindigen.

 

Waar vind ik de laatste informatie?
Deze informatie is gezamenlijk opgesteld door DataLand en het Kadaster. De laatste informatie kunt u altijd hier vinden.

Heeft u nog verdere vragen?
Wellicht staat uw vraag tussen de veelgestelde vragen.
Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden, dan kunt u mailen naar info@dataland.nl. U ontvangt dan binnen 3 werkdagen een reactie.