WOZ Dataleveringen

Hoe gaat de transitie op hoofdlijnen verlopen?

DataLand zal zijn activiteiten per 1 januari 2022 beëindigen. Tegelijkertijd is nagedacht hoe de landelijke set van WOZ-detailgegevens toegankelijk en beschikbaar blijft. Het Kadaster zal hier op termijn zorg voor dragen. We weten nog niet precies op welk moment die transitie plaats zal vinden. Waarschijnlijk is dit ergens in de tweede helft van het jaar en zeker vóór 31 december 2021. Bronhouders van de WOZ-detailgegevens (alle gemeenten in Nederland) gaan straks deze gegevens aan het Kadaster aanleveren. En afnemers van de data kunnen dan ook bij het Kadaster terecht.

 

Wat betekent dit voor u als bronhouder, certificaathouder of afnemer?

Als bronhouder:

 • Als gemeente kunt u uw WOZ-detailgegevens voorlopig gewoon blijven leveren aan DataLand.
 • U kunt zich al wel voorbereiden op de overgang door het ondertekenen van een vervangende overeenkomst met het Kadaster. Zie hiervoor de brief die medio augustus aan alle gemeenten in Nederland is verzonden. (NB: Heeft u deze brief niet ontvangen? Mail naar: wozdataleveringen@dataland.nl)
 • Na ondertekening van de overeenkomst met het Kadaster hoeft u verder niets extra’s meer te doen. Zodra DataLand en het Kadaster klaar zijn om de gegevensuitwisseling van uw gemeente over te zetten, ontvangt u daarvan bericht.

 

Als certificaathouder van DataLand:

 • Bent u als gemeente ook certificaathouder van DataLand, dan wordt u tijdens de certificaathoudersvergadering op 18 november a.s. bijgepraat over de laatste stand van zaken. (In april 2019 heeft de vergadering van certificaathouders al ingestemd met de transitie).
 • In april 2021 vindt naar verwachting de laatste certificaathoudersvergadering van DataLand plaats.
 • Certificaathouders ontvangen van beide vergaderingen te zijner tijd nader bericht en een uitnodiging.

 

Als afnemer:

 • Tot eind 2021 blijven wij alle diensten leveren volgens de afspraken die we met onze afnemers hebben gemaakt. Wij nemen contact met u op hoe u de overstap kunt maken naar de dienstverlening van het Kadaster.
 • Loopt uw contract met DataLand in de loop van 2021 af, dan gaan DataLand en Kadaster graag samen met u in overleg over de voortzetting ervan.
 • Daarna krijgt u van het Kadaster vervangende (en vergelijkbare) producten (voor o.a. de databestanden en de Vastgoedscanner.)

Uiteraard wordt u vooraf hierover tijdig en persoonlijk geïnformeerd.

 

Waarom neemt het Kadaster de dienstverlening over?

Het Kadaster staat in het middelpunt van de genoemde grote veranderingen. De activiteiten die DataLand uitvoert, passen heel goed bij de stappen die het Kadaster de komende jaren zet als het gaat om databeheer en datauitwisseling. Het Kadaster is bereid om een groot deel van de activiteiten van DataLand in te passen in zijn structuren en af te stemmen op de lopende ontwikkelingen. Concreet betekent dit dat op 1 januari 2022 DataLand zijn dienstverlening staakt.

DataLand heeft overigens ook intensief overlegd met de VNG over verdergaande samenwerking. Deze gesprekken resulteerden in de conclusie dat de uitvoeringstaken (Vastgoedscanner, dataleveringen, KNOOP) niet bij de VNG passen. We hebben vastgesteld dat opleidingen en het Gemeentelijk Geoberaad wél goed onder de VNG-paraplu kunnen worden ondergebracht.

 

Wat is het belang van deze gegevens?
De Wet waardering onroerende zaken (wet WOZ) verplicht gemeenten om onroerende zaken als gebouwen en grond te registreren en te waarderen. Het waardegegeven wordt hierbij via de LV WOZ landelijk uitgewisseld, maar voor de onderliggende objectinformatie is dat niet geregeld. Denk hierbij aan gegevens over het woningtype, de toegankelijkheid en de aanwezigheid van voorzieningen. Deze detailinformatie – die om te voldoen aan de wet WOZ al door gemeenten wordt vastgelegd – wordt op dit moment via DataLand ontsloten.

De detailgegevens zijn noodzakelijk voor onder meer veiligheidsregio’s, het notariaat, accountants, banken, makelaars en RUD’s, die deze gebruiken voor beleid en analyses op het gebied van veiligheid, financiële controle, fraudebestrijding en ontwikkeling van nieuwe (ruimtelijke) plannen. Het is mogelijk dat de samenhangende objectenregistratie op termijn in een deel van deze informatiebehoefte voorziet. Zolang dit nog niet is geregeld, is de huidige distributie van WOZ-detailgegevens voor deze afnemers noodzakelijk.

Lees hier de ervaringen van anderen over de WOZ detailgegevens.

 

Wat is het tijdspad?

 • Elke gemeente in Nederland heeft inmiddels bericht ontvangen hoe zij hun huidige contract met DataLand kunnen overzetten naar het Kadaster.
 • Dit nieuwe contract met het Kadaster gaat vervolgens in op het moment dat het Kadaster de dienstverlening feitelijk overneemt. Deze dienstverlening loopt door 31 december 2021.
 • Uiterlijk op 1 januari 2022 zullen de werkzaamheden van DataLand stoppen en zullen lopende overeenkomsten met DataLand eindigen.

 

Waar vind ik de laatste informatie?
Deze informatie is gezamenlijk opgesteld door DataLand en het Kadaster. De laatste informatie kunt u altijd hier vinden.

Heeft u nog verdere vragen?
Wellicht staat uw vraag tussen de veelgestelde vragen.
Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden, dan kunt u mailen naar wozdataleveringen@dataland.nl. U ontvangt dan binnen 3 werkdagen een reactie.