Wij halen maandelijks mutatiebestanden op bij DataLand (met HR-gegevens). Wat gaat er straks voor ons veranderen en wat adviseert u ons?

HR-gegevens zijn op termijn te verkrijgen via services die de Kamer van Koophandel aanbiedt. Diverse leveranciers hebben inmiddels alternatieve opties geschetst en deze gepresenteerd tijdens een klantendag voor KNOOP-afnemers. U kunt contact opnemen met die leveranciers.

Blijven we periodiek kwaliteitsrapportages ontvangen?

Met de overgang van de dienstverlening naar het Kadaster wordt de kwaliteitszorg hier ook ondergebracht. Het Kadaster verzorgt voor gemeenten nu al kwaliteitsdashboards voor BAG, BGT en Wkpb. Het voornemen is om de kwaliteitsrapportage voor gemeentelijke leveringen ook aan te bieden in de vorm van een interactief dashboard.

Wij zijn een belastingsamenwerking. Geldt dit ook voor ons?

Ja, dit geldt ook voor de belastingsamenwerkingsverbanden die de WOZ-detailgegevens aanleveren namens hun aangesloten gemeenten.

StUF-TAX zal de komende jaren als uitwisselingsformaat verdwijnen. Faciliteert het Kadaster ook de overgang naar een nieuw uitwisselingsformaat?

Het Kadaster volgt de ontwikkelingen rondom het uitfaseren van StUF-TAX op de voet. In goed overleg met gemeenten zal worden ingespeeld op nieuwe mogelijkheden om de detailinformatie ook in de toekomst voor afnemers toegankelijk te houden.

Vervallen mijn contracten voor de aansluiting op KNOOP-diensten met DataLand nu al omdat het Kadaster de dienstverlening gaat overnemen?

Nee, DataLand levert u nog steeds de diensten, we hebben al met u overlegd over de wijze waarop de transitie naar het Kadaster vorm kan krijgen, en in het Transitieproject met het Kadaster wordt hier verder inhoud aan gegeven. De dienstverlening door DataLand wordt tot eind 2021 voortgezet.