Over KNOOP

Overheden zijn verplicht te werken met het Stelsel van Basisregistraties. Bijna de helft van het aantal basisregistraties betreft objectgerelateerde gegevens. Gegevens die niet alleen binnen de eigen organisatie worden gebruikt, maar die – o.a. door de komst van de Omgevingswet – in toenemende mate ook worden gedeeld met andere overheden. Dat veroorzaakt een aantal knelpunten. Zo komen gegevens niet altijd beschikbaar op de gewenste manier en werken niet alle organisaties met dezelfde systemen en standaarden, waardoor meerdere koppelvlakken moeten worden ingericht en beheerd.  KNOOP helpt u bij het wegnemen van  dergelijke knelpunten en biedt een gezamenlijke oplossing voor een gedeeld probleem.

 

Kenmerken KNOOP

KNOOP maakt het mogelijk om actuele objectgegevens te ontsluiten via meerdere kanalen voor verschillende doeleinden en doelgroepen.

De 10 voordelen van KNOOP:

 

1.    KNOOP omvat een gegevensmagazijn in de cloud, zodat deelnemers de gegevens niet meer zelf (op meerdere plekken) hoeven op te slaan. Dankzij de centrale locatie van gegevens bij KNOOP beschikt elke gebruiker op hetzelfde moment over de meest actuele en betrouwbare gegevens beschikt. Eénmalige inwinning, meervoudig gebruik.
De kans op verschillen in kwaliteit en actualiteit bij meervoudige lokale opslag wordt bij gebruik van KNOOP aanzienlijk verkleind.

2.    KNOOP combineert en ontsluit objectgegevens uit de basisregistraties BAG, BRK, BGT, WOZ en het Handelsregister, desgewenst aangevuld met plusinformatie uit de WOZ die niet beschikbaar is via de Landelijke Voorzieningen en kernregistraties.
Er kunnen eenvoudig bevragingen worden gedaan over meerdere databronnen tegelijk.

3.    KNOOP werkt als spil in de gegevensuitwisseling met samenwerkingsverbanden, overige knooppunten en andere overheden.
Uitwisselen van datasets met andere informatiepartners wordt vergemakkelijkt. Waar mogelijk maakt KNOOP gebruik van gemeentelijke standaarden, of maakt een vertaling naar gemeentelijke standaarden.

4.    KNOOP ontsluit gegevens via een automatische berichtenservice, het KNOOP-portaal, een eigen viewer, extracten of via webservices.
Er hoeven minder koppelvlakken worden onderhouden waardoor er minder kosten worden gemaakt. Ook biedt het deelnemers veel flexibiliteit om een migratietraject op te zetten naar een nieuwe manier van werken met webservices bijvoorbeeld.

5.    KNOOP bevat een gebruiksvriendelijke terugmeldmodule.
Het verplichte terugmelden wordt een eenvoudige handeling en zorgt voor verbetering van de datakwaliteit.

6.    KNOOP is modulair opgebouwd.
Deelnemers kiezen zelf welke modules zij nodig hebben en af willen nemen.

7.    KNOOP genereert kwaliteitsrapportages met signaleringen over bijvoorbeeld ontbrekende of afwijkende gegevens.
De datakwaliteit wordt verbeterd, voor alle gebruikers.

8.    KNOOP heeft een gegevensmagazijn in de cloud.
Er is geen kostbare lokale opslag meer nodig.

9.    KNOOP is opgenomen in GEMMA
Informatie-architecten kunnen eenvoudig zien waar KNOOP huidige componenten kan vervangen of aanvullen.

10.  KNOOP kent geen winstoogmerk.
KNOOP is ontwikkeld door gemeenten en gemeentelijk kennis- en gegevensknooppunt DataLand. Alle opbrengsten uit KNOOP worden geïnvesteerd in ontwikkeling en onderhoud van de applicatie.

Hoe werkt KNOOP?

KNOOP verzorgt de gegevenslogistiek door afspraken en gemeenschappelijke voorzieningen te beheren en maakt daarvoor gebruik van de Stelselvoorzieningen. Wanneer dit (nog) nog niet mogelijk is, zet KNOOP de gegevens (tijdelijk) om naar een vorm waarin u gewend bent te werken. KNOOP biedt bovendien verschillende vormen van gegevensuitwisseling aan, zodat uw bestaande processen gewoon door kunnen gaan en u altijd de regie houdt over uw informatiehuishouding. Zo bepaalt u bijvoorbeeld welke standaarden u gebruikt en hoe u uw gegevensmagazijn/ESB inzet.

Hieronder treft u een korte demonstratie aan van het portaal van KNOOP:

Voor wie?

KNOOP is oorspronkelijk ontwikkeld door en voor gemeenten, maar blijkt ook van grote meerwaarde te zijn voor andere overheidspartijen, zoals omgevingsdiensten, belastingssamenwerkingen, veiligheidsregio’s en waterschappen.

KNOOP voor:

  • Individuele gemeenten

Er ontstaan steeds meer ketens van gegevensuitwisseling zoals tussen Landelijke Voorzieningen en backoffice-applicaties, maar ook tussen gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden. Hoe houden de verschillende actoren grip op die uitwisseling als belangen, verantwoordelijkheden, kennis en technische mogelijkheden uiteenlopen? Dit vraagt om flexibele oplossingen in de informatievoorziening binnen en tussen gemeenten, maar ook met andere gegevenspartners. KNOOP levert hier een belangrijke bijdrage aan.

  • Gemeentelijke samenwerkingsverbanden

Steeds meer gemeenten zoeken de samenwerking op en/of worden samengevoegd. Dat betekent dat er gegevens gekoppeld en gedeeld moeten worden. Niet elke gemeente werkt met hetzelfde softwarepakket en het ‘aan het elkaar knopen’ van informatie is een flinke uitdaging. KNOOP neemt een groot deel van dit werk uit handen, aangezien KNOOP de gegevens heeft losgekoppeld van de software en applicaties. Ook werkt KNOOP als doorgeefluik van gegevens naar andere overheden. Daarnaast worden kosten bespaard doordat KNOOP in de cloud werkt en er dus geen lokale opslag nodig meer is bij alle betrokken gemeenten in het samenwerkingsverband.

  • Veiligheidsregio’s

Veiligheidsregio’s werken gemeentegrens-overstijgend. Bij risico-inventarisaties van een gebied moeten vaak meerdere gemeenten benaderd worden om informatie te achterhalen. KNOOP biedt niet alleen data aan van meerdere gemeenten tegelijk, maar kan ook nog de basisregistraties naast elkaar leggen en verschillen en overeenkomsten achterhalen. Voor veiligheidsregio’s betekent dit dat gebiedsgegevens vanuit verschillende gemeenten snel én eenvoudig kunnen worden aangeleverd. Bij een calamiteit kunnen risico’s en vervolgstappen dus snel worden geïnventariseerd.

  • Belastingsamenwerkingen

De verschillende belastingsamenwerkingen staan allemaal voor min of meer dezelfde opgave aangaande het ontsluiten van basisregistraties en het verbeteren van de kwaliteit van gegevens. Het is dan ook niet verwonderlijk dat uit een inventarisatie vanuit Samen Organiseren voor het belastingdomein naar voren kwam dat er een brede wens is om juist op deze gebieden gezamenlijk op te trekken.  KNOOP levert hier een belangrijke bijdrage aan.

Voor het Handelsregister kan KNOOP gebruikt worden als vergelijkingsinstrument voor actuele gegevens met de eigen beschikbare gegevens. Gegevens kunnen getoond worden in een portaal, maar ook opgeslagen worden. Het biedt medewerkers ook de mogelijkheid om op een gebruiksvriendelijke wijze terugmeldingen te doen. Belastingsamenwerkingen kunnen op deze manier eenvoudiger voldoen aan hun wettelijke plichten daaromtrent. Als uitbreiding op het portaal van KNOOP kunnen belastingsamenwerkingen een deel van de gegevens tonen aan de organisaties voor wie zij de belastingtaken uitvoeren.

  • Omgevingsdiensten / Regionale Uitvoeringsdiensten

Omgevingsdiensten werken net als veiligheidsregio’s met meerdere gemeenten samen. Via KNOOP kunnen omgevingsdiensten snel en gemakkelijk beschikken over informatie die de gemeentegrenzen overstijgt. Bovendien wordt de informatie uit de verschillende basisregistraties naast elkaar gelegd en is het voor de gebruiker duidelijk waar er (grote) verschillen zitten.

 

Deelnemers

In dit filmpje leggen een aantal gemeenten uit waarom zij gebruik maken van KNOOP:

 


De volgende gemeenten en samenwerkingsverbanden zijn aangesloten op KNOOP:

Amstelveen
Bergen op Zoom
BghU
Drimmelen
DUOplus
Geldrop-Mierlo
Hilversum
HLT Samen
Informatievoorziening Gelderse Omgevingsdiensten
Instituut Fysieke Veiligheid
Landsmeer
Leiden
Leiderdorp
Maassluis
Nijmegen
Omgevingsdienst Veluwe IJssel
RBG
Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Stadskanaal
Steenbergen
Stichtse Vecht
Sudwest Fryslan
SVHW
Utrechtse Heuvelrug
Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
Waterschap Rijn en IJssel
West Maas en Waal
Zoeterwoude

 

 

FAQ

Gemeenten
Artikel 1 lid 2 jo. artikel 37a lid 1 Wet WOZ bepaalt dat de gemeente verplicht is om onroerende zaken als gebouwen en grond te registreren en te waarderen en dat er een basisregistratie WOZ bestaat. Dit betekent dat gemeenten een wettelijke taak hebben ten aanzien van de uitvoering van de Wet WOZ.
Art. 37b lid 1 Wet WOZ bepaalt dat gemeenten waardegegevens met bijbehorende temporele en meta-kenmerken aan het Kadaster leveren. Het betreft hier de levering ten behoeve van de LV WOZ die volgens de wet gehouden wordt door het Kadaster.

Het Kadaster
Artikel 37aa Wet WOZ bepaalt dat het Kadaster de LV WOZ, waarin de gegevens uit de door de gemeenten gehouden basisregistratie WOZ zijn opgenomen, houdt en beheert. Een nadere uitwerking van deze taak staat in artikel 3 lid 1 sub n van de Kadasterwet. Deze taak van het Kadaster is dus wettelijk bepaald.

Bron: VNG/IBD

Naast de LV-WOZ gegevens zijn er ook specifieke gegevens van een object (zoals de onderdelen kantoor, opslag, woonruimte, of er een gastank in de bodem zit, enz.). Deze gegevens zijn essentieel voor provincies en veiligheidsregio’s die toezicht houden op of zorgen voor de veiligheid in een regio en zijn cruciaal in het geval van een grote brand of een ramp. Maar ook grote banken, accountantskantoren en bijvoorbeeld het Rijksinstituut voor Ondernemend Nederland ontvangen deze gegevens voor beleidsvorming en analyses op het gebied van veiligheid, financiële controle en voor de ontwikkeling van nieuwe (ruimtelijke) plannen. Deze gegevens zijn WOZ detailgegevens. Het verzamelen en leveren van WOZ detailgegevens heeft veel toegevoegde waarde voor gemeenten zelf en de maatschappij en is soms zelfs van cruciaal belang.

Moet of mag een gemeente deze WOZ detailgegevens verzamelen en leveren?

De grondslag voor het verzamelen, opslaan en verstrekken van deze gegevens kan gevonden worden in artikel 38 Wet WOZ. De wet rept hier – in tegenstelling tot elders in de wet – niet expliciet over het waardegegeven (en de temporele- en meta-kenmerken), maar over gegevens die nodig zijn om de waarde van een onroerende zaak vast te stellen, voor zover nodig ter uitvoering van de Wet WOZ. Dit is dus een breder palet aan gegevens dan slechts het waardegegeven. In het verleden hebben gemeenten ervoor gekozen om de levering van de WOZ detailgegevens niet zelf uit te voeren, maar daarvoor DataLand op te richten, die tot op vandaag deze gegevens ontsluit en invulling geeft aan deze wettelijke taak

Vanaf 1 januari 2022 gaat het Kadaster deze gegevens ontsluiten. Dit betekent dat gemeenten de WOZ detailgegevens vanaf laatstgenoemde datum niet meer aan DataLand, maar aan het Kadaster gaan leveren. Om deze ontsluiting goed te regelen heeft het Kadaster een leveringsovereenkomst opgesteld en deze ter ondertekening aan gemeenten voorgelegd.

Bron: VNG/IBD

In de WOZ detailgegevens kunnen gegevens voorkomen die persoonsgegevens zijn. De AVG schrijft voor dat er dan afspraken over de verwerking van persoonsgegevens moeten worden gemaakt. Om díe reden is er bij de door het Kadaster voorgestelde leveringsovereenkomst ook een verwerkersovereenkomst meegestuurd, het Kadaster treedt immers op als verwerker van gemeenten. De verwerkersovereenkomst is alleen bedoeld voor de levering van die WOZ detailgegevens die (in)direct tot een natuurlijk persoon herleidbaar zijn. Zo zijn gemeenten en het Kadaster compliant aan de AVG. In bijlage 1 bij die verwerkersovereenkomst is het waardegegeven ten onrechte opgenomen. Het Kadaster is ten aanzien van de LV-WOZ verwerkingsverantwoordelijke en is het niet nodig het waardegegeven in de verwerkersovereenkomst op te nemen omdat het Kadaster dit gegeven al op grond van de wet ontvangt. Het waardegegeven maakt zodoende geen onderdeel uit van de levering van WOZ detailgegevens aan het Kadaster.

Is een WOZ detailgegevens toch een persoonsgegeven, dan is de grondslag voor de levering van dit gegeven de uitvoering van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag (art. 6.1(e) AVG) in combinatie met artikel 38 Wet WOZ.

Bron: VNG/IBD

Een vraag die gemeenten hebben voorgelegd is dat op grond van artikel 67 Algemene wet inzake rijksbelastingen, gemeenten/samenwerkingsverbanden verplicht zijn om belastinggegevens geheim te houden. Daarom zouden gemeenten geen WOZ detailgegevens aan het Kadaster mogen leveren, zo is de strekking.

Onze reactie daarop is:
– Dit artikel uit de Algemene wet inzake rijksbelastingen is niet van toepassing op de levering van WOZ detailgegevens;
– De WOZ detailgegevens zijn geen belastinggegevens.

Bron: VNG/IBD

Het Kadaster gaat gegevensdiensten van DataLand overnemen maar een precieze datum kan nog niet worden gegeven.

In lijn met het liquidatiebesluit van de certificaathouders (unaniem genomen op 25 maart 2021) zal DataLand haar diensten in ieder geval per 31 december 2021 beëindigen.

De VNG heeft het GGB per juni 2019 overgenomen en de opleidingen worden vanaf februari 2020 door VNG-Connect aangeboden en uitgevoerd.

Het maximale risico voor de certificaathouders is dat de gelden die de certificaathouders hebben ingelegd, niet terugbetaald kunnen worden. De praktijk leert dat de certificaathouders kunnen gaan rekenen op een retour van een belangrijk deel van hun inleg.

Het bestuur stuurt aan op een liquidatie zonder faillissement. De jaarrekeningen van 2019 en 2020 laat zien dat DataLand vanaf 2019 weer ‘zwarte cijfers’ kent. Zie voor de meest recente financiële details de concept-jaarrekening van 2020. In de certificaathoudersvergadering van november 2021 volgen nadere details.

U levert in het voorjaar van 2021 gewoon nog uw WOZ-gegevens aan Dataland. DataLand blijft nog tot 31 december 2021 haar diensten verlenen en wij hebben verplichtingen aan gemeenten en overheidsorganisaties op dit terrein die pas op 31 december 2021 stoppen.

Op de pagina WOZ-dataleveringen staat de meest recente informatie op dit gebied.

DataLand is niet verantwoordelijk voor de belastingtaak, we spelen wel een rol in de collectie/distributie van WOZ-detailgegevens. De overgang naar het Kadaster is er op gericht om die collectie/distributie van WOZ-detailgegevens volledig te continueren in de nieuwe werkomgeving. Aan de concrete vorm hiervan wordt nu gewerkt, zie hier de speciale pagina over de levering van WOZ-detailgegevens.

Vooralsnog is dat niet het geval. Mogelijk zal op termijn de inhoud van de LV WOZ uitgebreid worden. Dat is echter geen concreet plan.

Als gemeente, belastingsamenwerking of uitvoeringsdienst houd je de regie door vooraf goede afspraken te maken met partijen die software inrichten over de wijze waarop informatie wordt gepresenteerd. Welke bronnen, welke kwaliteitseisen e.d.

Common Ground zorgt voor goede ontkoppeling applicaties van data, minder kopiëren van data (en beheer daarvan). Het wordt eenvoudiger om actuele data te integreren in de eigen informatievoorziening.

Zie ook dit filmpje common ground.

Onze medewerkers hebben vrijwel allen baangarantie. Verschillende medewerkers hebben nu al een aanstelling bij een andere organisatie en werken op detacheringsbasis bij DataLand. Dat betekent dat wij tot 1 januari 2022 de kwaliteit kunnen blijven leveren die u als afnemer van ons gewend bent.

Het is de intentie om een kostenneutrale overgang van diensten mogelijk te maken. Dit is mede afhankelijk van leveranciersaanbiedingen. Het Kadaster zal ook streven naar kostenneutrale leveringen.

DataLand stimuleert het bijeenbrengen van marktpartijen en partners van DataLand, waar de oplossingen die het Kadaster gaat bieden niet voldoet. DataLand gaat geen aanbesteding namens zijn partners o.i.d. uitvoeren. Het gezamenlijk optrekken van klanten(groepen) ligt voor de hand, maar kan alleen op basis van het initiatief van die klanten.

De KvK gaat ook nieuwe services bieden die in het kader van Haal centraal worden beschreven. Dit biedt nieuwe kansen.

Voor de voortzetting van de levering van WOZ-detailgegevens zijn geen technische aanpassingen nodig, die omzetting naar het Kadaster bestaat enkel uit het administratief omzetten van de overeenkomst en verloopt verder geruisloos

Op dit moment wordt met het Kadaster gewerkt aan de opzet en invulling van de nieuwe dienstverlening. Zie voor de actuele stand van zaken deze website.

Voor wat Stuf-TAX betreft data is dat het geval. Dat wordt een nieuwe, centraal beschikbare dataset. Er is geen sprake van integratie met de LV WOZ. Dit kan niet vanwege verschil in actualiteit en juridische redenen.

Ja. Het Kadaster neemt deze over. Het is de bedoeling om de rapportages aan te bieden op de manier waarop nu ook bijvoorbeeld BAG-rapportages worden aangeboden (met een kwaliteitsdashboard). Zie ook hier op deze speciale pagina over de leveringen van WOZ-detailgegevens.

Het Kadaster levert maatwerkrapportages over de BRK, BAG, WOZ en gaat dat ook doen van de WOZ+ gegevens (Stuf-TAX). Mogelijk zal ook gebruik worden gemaakt van de gegevens die via webservices beschikbaar komen van het Handelsregister.

Nee, hier zijn geen plannen voor. 

Dit hangt af van kennis die in huis is. Leveranciers hebben aangegeven dat steeds meer functionaliteit beschikbaar komt om als eindgebruiker te benutten.

HR-gegevens zijn op termijn te verkrijgen via services die de Kamer van Koophandel aanbiedt. Diverse leveranciers hebben inmiddels alternatieve opties geschetst en deze gepresenteerd tijdens een klantendag voor KNOOP-afnemers. U kunt contact opnemen met die leveranciers.

HR-gegevens zijn op termijn te verkrijgen via services die de Kamer van Koophandel aanbiedt. Diverse leveranciers hebben inmiddels alternatieve opties geschetst en deze gepresenteerd.

Leveranciers hebben aangegeven om te kunnen gaan met combinaties van vragen, waarbij het resultaat van de ene bevraging als input dient voor de vervolgvraag. Mogelijk kunnen op termijn ook API’s worden ingericht/aangeboden die meerdere bronnen (als dan niet achtereenvolgens) kunnen bevragen en het (gecombineerde) antwoord kunnen geven.

Het Kadaster gaat hier niet in voorzien. Leveranciers hebben aangegeven hier oplossingen voor te kunnen bieden die lijken op de oplossing die DataLand nu biedt.

U kunt straks nog steeds gebruik maken van de web services en u kunt rapportages en gegevensleveringen blijven ontvangen. Het Kadaster kan u hierover verder informeren.

De leverancier verandert, de data blijven dezelfde, behalve dat de nu voor Rotterdam beschikbare plattegrond- en objectindelingen niet meer beschikbaar komen. De functionaliteit van de Vastgoedscanner zal in ieder geval vanaf 1 januari 2022 worden geleverd door het Kadaster. De Vastgoedscanner zoals die er nu is, houdt op te bestaan.

 

Met de overgang van de informatiediensten van Dataland naar het Kadaster houdt de datalevering in zijn huidige hoedanigheid op te bestaan. Het Kadaster zal u straks de KVK-gegevens niet meer in StUF-formaat of extractvorm kunnen leveren. U kunt daarvoor straks rechtstreeks, via services die de Kamer van Koophandel biedt gegevens opvragen.

Nee, DataLand levert u nog steeds de diensten.

We hebben al met u overlegd over de wijze waarop de transitie naar het Kadaster vorm kan krijgen en in het Transitieproject met het Kadaster wordt hier verder inhoud aan gegeven. De dienstverlening door DataLand wordt tot eind 2021 voortgezet. DataLand informeert op dit moment alle KNOOP-gebruikers over de wijze van afronding van het contract .

Bij het Kadaster en DataLand volgen we de ontwikkelingen rond het uitfaseren van Stuf-TAX op de voet. In goed overleg met gemeenten wordt ingespeeld op nieuwe mogelijkheden. Zo blijven ook in de toekomst de WOZ-detailgegevens voor afnemers toegankelijk.

Ja, dit geldt ook voor de belastingsamenwerkingsverbanden die de WOZ-detailgegevens aanleveren namens hun aangesloten gemeenten.

Vanaf het moment dat u de WOZ-detailgegevens aan het Kadaster levert zult u toegang krijgen tot het WOZ+  kwaliteitsdashboard van uw gemeente, waarmee u direct en continu informatie krijgt over de geleverde gegevens. Het Kadaster verzorgt voor gemeenten nu bijvoorbeeld ook al de kwaliteitsdashboards voor de BAG, BGT en Wkpb.

De wet Waardering Onroerende Zaken (wet WOZ) verplicht gemeenten om onroerende zaken als gebouwen en grond te registreren en te waarderen. Hiermee wordt de WOZ-waarde bepaald.

De WOZ-detailgegevens bevatten onderliggende objectinformatie. Denk hierbij aan gegevens over het woningtype en de toegankelijkheid. Deze detailgegevens zijn nu beschikbaar via DataLand en vanaf uiterlijk 1 januari 2022 via het Kadaster.

  • de Vastgoedscanner, in het Geïntegreerd Objectbericht van het Kadaster
  • de kwaliteitsrapportages, in het (nieuwe) WOZ+ kwaliteitsdashboard van het Kadaster
  • de levering van WOZ-detailgegevens in zogenaamde ‘maatwerkleveringen’

Nu faciliteert DataLand namens de gemeenten de distributie van de WOZ-detailgegevens. Hierdoor kan DataLand tegemoetkomen aan de wens van afnemers om informatie te ontvangen via één loket en worden de gemeenten ontlast om zelf deze informatie aan diverse afnemers te verstrekken.

Dit hangt af van de wijze waarop de gemeente taken heeft belegd bij de belastingsamenwerking: heeft de gemeente haar taken gedelegeerd of is er sprake van mandatering?

Twijfelt u eraan of de gemeente of het samenwerkingsverband de overeenkomst moet aangaan? Neem dan contact op met het Kadaster.

Ja, de door de gemeente te leveren WOZ-detailgegevens bevatten (AVG-)persoonsgegevens, maar geen namen van personen/belastingplichtigen. Een aantal van deze persoonsgegevens komen niet voor in de leveringen door gemeenten aan het Kadaster ten behoeve van de Landelijke Voorziening WOZ.

U blijft leveren zoals u gewend was, dezelfde gegevens volgens hetzelfde bestandsformaat, dus in bestandsformaat DL-tax. Dit is een bestand wat is afgeleid (door middel van een DLtax-tool) van een Stuf-TAX. In het DL-tax bestand staan enkel de records 00, 20, 21, 22, 35, 40, 91 en 92. Daarnaast wordt een nieuw record gemaakt, record 61. In dit record staat informatie waarmee het attribuut huur (dus verhuurd wordt) of koop (bewoond door de eigenaar) bepaald wordt. In record 61 staat geen enkel persoonsgegeven.

Kijk voor de record lay-out van de originele Stuf-TAX bestanden op site van de Waarderingskamer.

De bij de hoofdovereenkomst tevens af te sluiten verwerkersovereenkomst is noodzakelijk vanwege het feit dat in de WOZ-detailgegevens persoonsgegevens voorkomen die niet reeds voorkomen in de leveringen door gemeenten aan het Kadaster ten behoeve van de Landelijke Voorziening WOZ.

Wij onderzoeken nog of de bijlage bij de verwerkersovereenkomst aanpassing behoeft om preciezer te omschrijven welke gegevens het betreft. Het gaat in elk geval niet om namen van personen; uitsluitend om gegevens m.b.t. het (belasting-)object.

Gegevens worden uitsluitend verstrekt aan toegestane afnemers en voor toegestane gebruiksdoelen, handelend conform de geldende juridische kaders van de wet WOZ.

De WOZ-detailgegevens bevatten onderliggende objectinformatie die niet in de LV WOZ voorkomt. Deze specifieke objectinformatie is van belang voor organisaties zoals veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten en provincies.

(Lees hier meer over het belang van WOZ-detailgegevens)

DataLand stopt met zijn werkzaamheden, maar de vraag naar WOZ-detailgegevens blijft. Doordat het Kadaster deze werkzaamheden voortzet blijven deze gegevens in een landsdekkende dataset beschikbaar voor afnemers. Het Kadaster heeft veel ervaring met het beheren, optimaliseren en ontsluiten van grote datasets, zoals is gebleken bij de landelijke voorzieningen (zoals BAG en de LV WOZ).