Over KNOOP

Overheden zijn verplicht te werken met het Stelsel van Basisregistraties. Bijna de helft van het aantal basisregistraties betreft objectgerelateerde gegevens. Gegevens die niet alleen binnen de eigen organisatie worden gebruikt, maar die – o.a. door de komst van de Omgevingswet – in toenemende mate ook worden gedeeld met andere overheden. Dat veroorzaakt een aantal knelpunten. Zo komen gegevens niet altijd beschikbaar op de gewenste manier en werken niet alle organisaties met dezelfde systemen en standaarden, waardoor meerdere koppelvlakken moeten worden ingericht en beheerd.  KNOOP helpt u bij het wegnemen van  dergelijke knelpunten en biedt een gezamenlijke oplossing voor een gedeeld probleem.

 

Kenmerken KNOOP

KNOOP maakt het mogelijk om actuele objectgegevens te ontsluiten via meerdere kanalen voor verschillende doeleinden en doelgroepen.

De 10 voordelen van KNOOP:

 

1.    KNOOP omvat een gegevensmagazijn in de cloud, zodat deelnemers de gegevens niet meer zelf (op meerdere plekken) hoeven op te slaan. Dankzij de centrale locatie van gegevens bij KNOOP beschikt elke gebruiker op hetzelfde moment over de meest actuele en betrouwbare gegevens beschikt. Eénmalige inwinning, meervoudig gebruik.
De kans op verschillen in kwaliteit en actualiteit bij meervoudige lokale opslag wordt bij gebruik van KNOOP aanzienlijk verkleind.

2.    KNOOP combineert en ontsluit objectgegevens uit de basisregistraties BAG, BRK, BGT, WOZ en het Handelsregister, desgewenst aangevuld met plusinformatie uit de WOZ die niet beschikbaar is via de Landelijke Voorzieningen en kernregistraties.
Er kunnen eenvoudig bevragingen worden gedaan over meerdere databronnen tegelijk.

3.    KNOOP werkt als spil in de gegevensuitwisseling met samenwerkingsverbanden, overige knooppunten en andere overheden.
Uitwisselen van datasets met andere informatiepartners wordt vergemakkelijkt. Waar mogelijk maakt KNOOP gebruik van gemeentelijke standaarden, of maakt een vertaling naar gemeentelijke standaarden.

4.    KNOOP ontsluit gegevens via een automatische berichtenservice, het KNOOP-portaal, een eigen viewer, extracten of via webservices.
Er hoeven minder koppelvlakken worden onderhouden waardoor er minder kosten worden gemaakt. Ook biedt het deelnemers veel flexibiliteit om een migratietraject op te zetten naar een nieuwe manier van werken met webservices bijvoorbeeld.

5.    KNOOP bevat een gebruiksvriendelijke terugmeldmodule.
Het verplichte terugmelden wordt een eenvoudige handeling en zorgt voor verbetering van de datakwaliteit.

6.    KNOOP is modulair opgebouwd.
Deelnemers kiezen zelf welke modules zij nodig hebben en af willen nemen.

7.    KNOOP genereert kwaliteitsrapportages met signaleringen over bijvoorbeeld ontbrekende of afwijkende gegevens.
De datakwaliteit wordt verbeterd, voor alle gebruikers.

8.    KNOOP heeft een gegevensmagazijn in de cloud.
Er is geen kostbare lokale opslag meer nodig.

9.    KNOOP is opgenomen in GEMMA
Informatie-architecten kunnen eenvoudig zien waar KNOOP huidige componenten kan vervangen of aanvullen.

10.  KNOOP kent geen winstoogmerk.
KNOOP is ontwikkeld door gemeenten en gemeentelijk kennis- en gegevensknooppunt DataLand. Alle opbrengsten uit KNOOP worden geïnvesteerd in ontwikkeling en onderhoud van de applicatie.

Ik wil meer weten over KNOOP!

Hoe werkt KNOOP?

KNOOP verzorgt de gegevenslogistiek door afspraken en gemeenschappelijke voorzieningen te beheren en maakt daarvoor gebruik van de Stelselvoorzieningen. Wanneer dit (nog) nog niet mogelijk is, zet KNOOP de gegevens (tijdelijk) om naar een vorm waarin u gewend bent te werken. KNOOP biedt bovendien verschillende vormen van gegevensuitwisseling aan, zodat uw bestaande processen gewoon door kunnen gaan en u altijd de regie houdt over uw informatiehuishouding. Zo bepaalt u bijvoorbeeld welke standaarden u gebruikt en hoe u uw gegevensmagazijn/ESB inzet.

Hieronder treft u een korte demonstratie aan van het portaal van KNOOP:

Ik wil meer weten over KNOOP!

Voor wie?

KNOOP is oorspronkelijk ontwikkeld door en voor gemeenten, maar blijkt ook van grote meerwaarde te zijn voor andere overheidspartijen, zoals omgevingsdiensten, belastingssamenwerkingen, veiligheidsregio’s en waterschappen.

KNOOP voor:

  • Individuele gemeenten

Er ontstaan steeds meer ketens van gegevensuitwisseling zoals tussen Landelijke Voorzieningen en backoffice-applicaties, maar ook tussen gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden. Hoe houden de verschillende actoren grip op die uitwisseling als belangen, verantwoordelijkheden, kennis en technische mogelijkheden uiteenlopen? Dit vraagt om flexibele oplossingen in de informatievoorziening binnen en tussen gemeenten, maar ook met andere gegevenspartners. KNOOP levert hier een belangrijke bijdrage aan.

  • Gemeentelijke samenwerkingsverbanden

Steeds meer gemeenten zoeken de samenwerking op en/of worden samengevoegd. Dat betekent dat er gegevens gekoppeld en gedeeld moeten worden. Niet elke gemeente werkt met hetzelfde softwarepakket en het ‘aan het elkaar knopen’ van informatie is een flinke uitdaging. KNOOP neemt een groot deel van dit werk uit handen, aangezien KNOOP de gegevens heeft losgekoppeld van de software en applicaties. Ook werkt KNOOP als doorgeefluik van gegevens naar andere overheden. Daarnaast worden kosten bespaard doordat KNOOP in de cloud werkt en er dus geen lokale opslag nodig meer is bij alle betrokken gemeenten in het samenwerkingsverband.

  • Veiligheidsregio’s

Veiligheidsregio’s werken gemeentegrens-overstijgend. Bij risico-inventarisaties van een gebied moeten vaak meerdere gemeenten benaderd worden om informatie te achterhalen. KNOOP biedt niet alleen data aan van meerdere gemeenten tegelijk, maar kan ook nog de basisregistraties naast elkaar leggen en verschillen en overeenkomsten achterhalen. Voor veiligheidsregio’s betekent dit dat gebiedsgegevens vanuit verschillende gemeenten snel én eenvoudig kunnen worden aangeleverd. Bij een calamiteit kunnen risico’s en vervolgstappen dus snel worden geïnventariseerd.

  • Belastingsamenwerkingen

De verschillende belastingsamenwerkingen staan allemaal voor min of meer dezelfde opgave aangaande het ontsluiten van basisregistraties en het verbeteren van de kwaliteit van gegevens. Het is dan ook niet verwonderlijk dat uit een inventarisatie vanuit Samen Organiseren voor het belastingdomein naar voren kwam dat er een brede wens is om juist op deze gebieden gezamenlijk op te trekken.  KNOOP levert hier een belangrijke bijdrage aan.

Voor het Handelsregister kan KNOOP gebruikt worden als vergelijkingsinstrument voor actuele gegevens met de eigen beschikbare gegevens. Gegevens kunnen getoond worden in een portaal, maar ook opgeslagen worden. Het biedt medewerkers ook de mogelijkheid om op een gebruiksvriendelijke wijze terugmeldingen te doen. Belastingsamenwerkingen kunnen op deze manier eenvoudiger voldoen aan hun wettelijke plichten daaromtrent. Als uitbreiding op het portaal van KNOOP kunnen belastingsamenwerkingen een deel van de gegevens tonen aan de organisaties voor wie zij de belastingtaken uitvoeren.

  • Omgevingsdiensten / Regionale Uitvoeringsdiensten

Omgevingsdiensten werken net als veiligheidsregio’s met meerdere gemeenten samen. Via KNOOP kunnen omgevingsdiensten snel en gemakkelijk beschikken over informatie die de gemeentegrenzen overstijgt. Bovendien wordt de informatie uit de verschillende basisregistraties naast elkaar gelegd en is het voor de gebruiker duidelijk waar er (grote) verschillen zitten.

 

Ik wil meer weten over KNOOP!

Deelnemers

In dit filmpje leggen een aantal gemeenten uit waarom zij gebruik maken van KNOOP:

 


De volgende gemeenten en samenwerkingsverbanden zijn aangesloten op KNOOP:

Amstelveen
Bergen op Zoom
BghU
Drimmelen
DUOplus
Geldrop-Mierlo
Hilversum
HLT Samen
Informatievoorziening Gelderse Omgevingsdiensten
Instituut Fysieke Veiligheid
Landsmeer
Leiden
Leiderdorp
Maassluis
Nijmegen
Omgevingsdienst Veluwe IJssel
RBG
Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Stadskanaal
Steenbergen
Stichtse Vecht
Sudwest Fryslan
SVHW
Utrechtse Heuvelrug
Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
Waterschap Rijn en IJssel
West Maas en Waal
Zoeterwoude

 

 

Ik wil meer weten over KNOOP!

FAQ

Noch VNG noch Kadaster nemen DataLand over.

Het Kadaster gaat gegevensdiensten van DataLand overnemen, een precieze datum kan nog niet worden gegeven, maar volgens plan zal de transitie van diensten vóór 31 december 2021 zijn afgerond.

De VNG heeft GGB overgenomen (per juni 2019) en zal hoogstwaarschijnlijk per 1 januari 2020 de opleidingen overnemen.

Het maximale risico voor de certificaathouders is dat de gelden die de certificaathouders hebben ingelegd, niet terugbetaald kunnen worden.

Het bestuur stuurt aan op een liquidatie zonder faillissement. Zie voor de financiële details de begroting 2020 en de jaarrekening 2019 die (binnenkort) worden gepubliceerd.

DataLand stopt uiteindelijk zoals het zich nu laat aanzien op 31 december 2021 met de activiteiten rond de gegevensverzameling.

De overgang naar het Kadaster is er op gericht om de collectie/distributie van WOZ-data volledig te continueren in de nieuwe werkomgeving. Over de concrete vorm hiervan wordt nu overlegd.

Vooralsnog is dat niet het geval. Mogelijk zal op termijn de inhoud van de LV WOZ uitgebreid worden. Dat is echter geen concreet plan.

Als gemeente, belastingsamenwerking of uitvoeringsdienst houd je de regie door vooraf goede afspraken te maken met partijen die software inrichten over de wijze waarop informatie wordt gepresenteerd. Welke bronnen, welke kwaliteitseisen e.d.

Common Ground zorgt voor goede ontkoppeling applicaties van data, minder kopiëren van data (en beheer daarvan). Het wordt eenvoudiger om actuele data te integreren in de eigen informatievoorziening.

Zie ook dit filmpje common ground.

Onze medewerkers hebben vrijwel allen baangarantie. Verschillende medewerkers zijn nu al overgegaan naar het Kadaster en werken nu op detacheringsbasis bij DataLand. Dat betekent dat wij tot 1 januari 2022 de kwaliteit kunnen blijven leveren die u als afnemer van ons gewend bent.

Het is de intentie om een kostenneutrale overgang van diensten mogelijk te maken. Dit is mede afhankelijk van leveranciersaanbiedingen. Het Kadaster zal ook streven naar kostenneutrale leveringen.

DataLand faciliteert het bijeenbrengen van marktpartijen en huidige klanten van DataLand, waar de oplossingen die het Kadaster gaat bieden niet voldoet. DataLand gaat geen aanbesteding o.i.d. uitvoeren. Het gezamenlijk optrekken van klanten(groepen) ligt voor de hand, maar kan alleen op basis van het initiatief van die klanten.

De KvK gaat ook nieuwe services bieden die in het kader van Haal centraal worden beschreven. Dit biedt nieuwe kansen.

Op dit moment wordt met het Kadaster een planning opgesteld. Het ligt niet voor de hand dat alle producten in juni 2020 gereed zijn. Zodra de planning helder is (naar verwachting januari 2020) zullen wij daarover communiceren.

Voor wat Stuf-TAX data is dat het geval. Dat wordt een nieuwe, centraal beschikbare dataset. Er is geen sprake van integratie met de LV WOZ. Dit kan niet vanwege verschil in actualiteit en juridische redenen.

Ja. Het Kadaster neemt deze over. Het is de bedoeling om de rapportages aan te bieden op de manier waarop nu ook bijvoorbeeld BAG-rapportages worden aangeboden.

Het Kadaster neemt de controle op stuf-TAX data over.

Het Kadaster gaat gegevensleveringen verzorgen. In elk geval zijn dat gegevens m.b.t. de BRK, BAG, WOZ en WOZ+ gegevens (Stuf-TAX). Mogelijk zal ook gebruik worden gemaakt van de gegevens die via services beschikbaar komen van het Handelsregister; Programma “Haal Centraal”.

Vooralsnog zijn hier geen plannen voor.  

De ‘Haal-centraal’ services zijn ook voor waterschappen te gebruiken. Ons is nog niet duidelijk wat financiële afspraken zijn die hierbij horen.

Dit hangt af van kennis die in huis is. Leveranciers hebben aangegeven dat steeds meer functionaliteit beschikbaar komt om als eindgebruiker te benutten.

Voor bepaalde processen is het nodig om te beschikken over de data. Denk hierbij aan analyses, historische vastlegging e.d. Voor veel processen is echter een actuele bevraging voldoende.

HR-gegevens zijn op termijn te verkrijgen via services die de Kamer van Koophandel aanbiedt. Diverse Leveranciers hebben inmiddels alternatieve opties geschetst en deze gepresenteerd tijdens een klantendag voor KNOOP-afnemers.

Leveranciers hebben aangegeven om te kunnen gaan met combinaties van vragen, waarbij het resultaat van de ene bevraging als input dient voor de vervolgvraag. Mogelijk kunnen op termijn ook API’s worden ingericht/aangeboden die meerdere bronnen (als dan niet achtereenvolgens) kunnen bevragen en het (gecombineerde) antwoord kunnen geven.

Het Kadaster gaat hier niet in voorzien. Leveranciers hebben aangegeven hier oplossingen voor te kunnen bieden die lijken op de oplossing die DataLand nu biedt.

Deze diensten gaan volgens planning per 1-1-2022 over naar het Kadaster.

U kunt straks nog steeds gebruik maken van de webservices en u kunt rapportages en gegevensleveringen blijven ontvangen. U krijgt alleen een andere contactpersoon, iemand van het Kadaster.

Het beheer en ontsluiten van alle data in KNOOP (met uitzondering van de data uit het Handelsregister) wordt per 1-1-2022 uitgevoerd door het Kadaster.  U kunt uw informatie gewoon blijven leveren. Wij werken nu aan een zo geruisloos mogelijke overgang. De dienstverlening die wij u nu bieden blijft bestaan en  u kunt ook na onze opheffing hier gewoon van profiteren. U hoort snel meer hierover.

Ook de kwaliteitsrapportages die u nu ontvangt, blijven bestaan. Ze zullen dan niet meer door ons, maar  door het Kadaster worden geleverd.

Nee, alleen de leverancier verandert, de data blijven dezelfde. De functionaliteit van de Vastgoedscanner zal per 1-1-2022 worden geleverd door het Kadaster. Vanaf dan kunt u voor de data die u nu uit de Vastgoedscanner haalt, terecht bij het Kadaster. De Vastgoedscanner zoals die er nu is, houdt op te bestaan maar het product en ook de functionaliteit die het Kadaster u straks biedt, is zeker gelijkwaardig.

Met de overgang van de informatiediensten van Dataland naar het Kadaster houdt de datalevering in zijn huidige hoedanigheid op te bestaan. Het Kadaster zal u straks de KVK-gegevens niet meer in StUFformaat of extract vorm kunnen leveren. U kunt daarvoor u straks rechtstreeks, via services die het HR biedt gegevens opvragen. Wij zullen u natuurlijk ondersteunen bij deze overgang en u verbinden aan de juiste contactpersoon bij de Kamer van Koophandel.

Nee, DataLand levert u nog steeds de diensten, we zijn aan het nadenken over de wijze waarop de transitie naar het Kadaster vorm kan krijgen en werken een plan uit, maar dat betekent niet dat de dienstverlening m.b.t. KNOOP-diensten al wordt overgenomen. De dienstverlening wordt tot 2021 voortgezet door DataLand.

Load More

 

Ik wil meer weten over KNOOP!