Over KNOOP

Overheden zijn verplicht te werken met het Stelsel van Basisregistraties. Bijna de helft van het aantal basisregistraties betreft objectgerelateerde gegevens. Gegevens die niet alleen binnen de eigen organisatie worden gebruikt, maar die – o.a. door de komst van de Omgevingswet – in toenemende mate ook worden gedeeld met andere overheden. Dat veroorzaakt een aantal knelpunten. Zo komen gegevens niet altijd beschikbaar op de gewenste manier en werken niet alle organisaties met dezelfde systemen en standaarden, waardoor meerdere koppelvlakken moeten worden ingericht en beheerd.  KNOOP helpt u bij het wegnemen van  dergelijke knelpunten en biedt een gezamenlijke oplossing voor een gedeeld probleem.

 

Kenmerken KNOOP

KNOOP maakt het mogelijk om actuele objectgegevens te ontsluiten via meerdere kanalen voor verschillende doeleinden en doelgroepen.

De 10 voordelen van KNOOP:

 

1.    KNOOP omvat een gegevensmagazijn in de cloud, zodat deelnemers de gegevens niet meer zelf (op meerdere plekken) hoeven op te slaan. Dankzij de centrale locatie van gegevens bij KNOOP beschikt elke gebruiker op hetzelfde moment over de meest actuele en betrouwbare gegevens beschikt. Eénmalige inwinning, meervoudig gebruik.
De kans op verschillen in kwaliteit en actualiteit bij meervoudige lokale opslag wordt bij gebruik van KNOOP aanzienlijk verkleind.

2.    KNOOP combineert en ontsluit objectgegevens uit de basisregistraties BAG, BRK, BGT, WOZ en het Handelsregister, desgewenst aangevuld met plusinformatie uit de WOZ die niet beschikbaar is via de Landelijke Voorzieningen en kernregistraties.
Er kunnen eenvoudig bevragingen worden gedaan over meerdere databronnen tegelijk.

3.    KNOOP werkt als spil in de gegevensuitwisseling met samenwerkingsverbanden, overige knooppunten en andere overheden.
Uitwisselen van datasets met andere informatiepartners wordt vergemakkelijkt. Waar mogelijk maakt KNOOP gebruik van gemeentelijke standaarden, of maakt een vertaling naar gemeentelijke standaarden.

4.    KNOOP ontsluit gegevens via een automatische berichtenservice, het KNOOP-portaal, een eigen viewer, extracten of via webservices.
Er hoeven minder koppelvlakken worden onderhouden waardoor er minder kosten worden gemaakt. Ook biedt het deelnemers veel flexibiliteit om een migratietraject op te zetten naar een nieuwe manier van werken met webservices bijvoorbeeld.

5.    KNOOP bevat een gebruiksvriendelijke terugmeldmodule.
Het verplichte terugmelden wordt een eenvoudige handeling en zorgt voor verbetering van de datakwaliteit.

6.    KNOOP is modulair opgebouwd.
Deelnemers kiezen zelf welke modules zij nodig hebben en af willen nemen.

7.    KNOOP genereert kwaliteitsrapportages met signaleringen over bijvoorbeeld ontbrekende of afwijkende gegevens.
De datakwaliteit wordt verbeterd, voor alle gebruikers.

8.    KNOOP heeft een gegevensmagazijn in de cloud.
Er is geen kostbare lokale opslag meer nodig.

9.    KNOOP is opgenomen in GEMMA
Informatie-architecten kunnen eenvoudig zien waar KNOOP huidige componenten kan vervangen of aanvullen.

10.  KNOOP kent geen winstoogmerk.
KNOOP is ontwikkeld door gemeenten en gemeentelijk kennis- en gegevensknooppunt DataLand. Alle opbrengsten uit KNOOP worden geïnvesteerd in ontwikkeling en onderhoud van de applicatie.

Hoe werkt KNOOP?

KNOOP verzorgt de gegevenslogistiek door afspraken en gemeenschappelijke voorzieningen te beheren en maakt daarvoor gebruik van de Stelselvoorzieningen. Wanneer dit (nog) nog niet mogelijk is, zet KNOOP de gegevens (tijdelijk) om naar een vorm waarin u gewend bent te werken. KNOOP biedt bovendien verschillende vormen van gegevensuitwisseling aan, zodat uw bestaande processen gewoon door kunnen gaan en u altijd de regie houdt over uw informatiehuishouding. Zo bepaalt u bijvoorbeeld welke standaarden u gebruikt en hoe u uw gegevensmagazijn/ESB inzet.

Hieronder treft u een korte demonstratie aan van het portaal van KNOOP:

Voor wie?

KNOOP is oorspronkelijk ontwikkeld door en voor gemeenten, maar blijkt ook van grote meerwaarde te zijn voor andere overheidspartijen, zoals omgevingsdiensten, belastingssamenwerkingen, veiligheidsregio’s en waterschappen.

KNOOP voor:

 • Individuele gemeenten

Er ontstaan steeds meer ketens van gegevensuitwisseling zoals tussen Landelijke Voorzieningen en backoffice-applicaties, maar ook tussen gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden. Hoe houden de verschillende actoren grip op die uitwisseling als belangen, verantwoordelijkheden, kennis en technische mogelijkheden uiteenlopen? Dit vraagt om flexibele oplossingen in de informatievoorziening binnen en tussen gemeenten, maar ook met andere gegevenspartners. KNOOP levert hier een belangrijke bijdrage aan.

 • Gemeentelijke samenwerkingsverbanden

Steeds meer gemeenten zoeken de samenwerking op en/of worden samengevoegd. Dat betekent dat er gegevens gekoppeld en gedeeld moeten worden. Niet elke gemeente werkt met hetzelfde softwarepakket en het ‘aan het elkaar knopen’ van informatie is een flinke uitdaging. KNOOP neemt een groot deel van dit werk uit handen, aangezien KNOOP de gegevens heeft losgekoppeld van de software en applicaties. Ook werkt KNOOP als doorgeefluik van gegevens naar andere overheden. Daarnaast worden kosten bespaard doordat KNOOP in de cloud werkt en er dus geen lokale opslag nodig meer is bij alle betrokken gemeenten in het samenwerkingsverband.

 • Veiligheidsregio’s

Veiligheidsregio’s werken gemeentegrens-overstijgend. Bij risico-inventarisaties van een gebied moeten vaak meerdere gemeenten benaderd worden om informatie te achterhalen. KNOOP biedt niet alleen data aan van meerdere gemeenten tegelijk, maar kan ook nog de basisregistraties naast elkaar leggen en verschillen en overeenkomsten achterhalen. Voor veiligheidsregio’s betekent dit dat gebiedsgegevens vanuit verschillende gemeenten snel én eenvoudig kunnen worden aangeleverd. Bij een calamiteit kunnen risico’s en vervolgstappen dus snel worden geïnventariseerd.

 • Belastingsamenwerkingen

De verschillende belastingsamenwerkingen staan allemaal voor min of meer dezelfde opgave aangaande het ontsluiten van basisregistraties en het verbeteren van de kwaliteit van gegevens. Het is dan ook niet verwonderlijk dat uit een inventarisatie vanuit Samen Organiseren voor het belastingdomein naar voren kwam dat er een brede wens is om juist op deze gebieden gezamenlijk op te trekken.  KNOOP levert hier een belangrijke bijdrage aan.

Voor het Handelsregister kan KNOOP gebruikt worden als vergelijkingsinstrument voor actuele gegevens met de eigen beschikbare gegevens. Gegevens kunnen getoond worden in een portaal, maar ook opgeslagen worden. Het biedt medewerkers ook de mogelijkheid om op een gebruiksvriendelijke wijze terugmeldingen te doen. Belastingsamenwerkingen kunnen op deze manier eenvoudiger voldoen aan hun wettelijke plichten daaromtrent. Als uitbreiding op het portaal van KNOOP kunnen belastingsamenwerkingen een deel van de gegevens tonen aan de organisaties voor wie zij de belastingtaken uitvoeren.

 • Omgevingsdiensten / Regionale Uitvoeringsdiensten

Omgevingsdiensten werken net als veiligheidsregio’s met meerdere gemeenten samen. Via KNOOP kunnen omgevingsdiensten snel en gemakkelijk beschikken over informatie die de gemeentegrenzen overstijgt. Bovendien wordt de informatie uit de verschillende basisregistraties naast elkaar gelegd en is het voor de gebruiker duidelijk waar er (grote) verschillen zitten.

 

Deelnemers

In dit filmpje leggen een aantal gemeenten uit waarom zij gebruik maken van KNOOP:

 


De volgende gemeenten en samenwerkingsverbanden zijn aangesloten op KNOOP:

Amstelveen
Bergen op Zoom
BghU
Drimmelen
DUOplus
Geldrop-Mierlo
Hilversum
HLT Samen
Informatievoorziening Gelderse Omgevingsdiensten
Instituut Fysieke Veiligheid
Landsmeer
Leiden
Leiderdorp
Maassluis
Nijmegen
Omgevingsdienst Veluwe IJssel
RBG
Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Stadskanaal
Steenbergen
Stichtse Vecht
Sudwest Fryslan
SVHW
Utrechtse Heuvelrug
Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
Waterschap Rijn en IJssel
West Maas en Waal
Zoeterwoude

 

 

FAQ

Noch VNG noch Kadaster nemen DataLand over.

Het Kadaster gaat gegevensdiensten van DataLand overnemen, een precieze datum kan nog niet worden gegeven, maar volgens plan zal de transitie van diensten vóór 31 december 2021 zijn afgerond.

De VNG heeft het GGB per juni 2019 overgenomen en de opleidingen worden vanaf februari 2020 door VNG-connect aangeboden en uitgevoerd.

Het maximale risico voor de certificaathouders is dat de gelden die de certificaathouders hebben ingelegd, niet terugbetaald kunnen worden.

Het bestuur stuurt aan op een liquidatie zonder faillissement. Dit lijkt vooralsnog goed haalbaar. Zie voor de financiële details de jaarrekening van 2019. In de certificaathoudersvergadering van 2020 (door de Coronacrisis verplaatst naar september) volgen nadere details.

DataLand stopt zoals het zich nu laat aanzien op 31 december 2021 met de activiteiten rond de verzameling van WOZ-detailgegevens. Het Kadaster gaat deze verzameling voortzetten. Momenteel wordt gewerkt aan de opzet van een nieuwe overeenkomst voor deze levering. De VNG besteedt er in haar ledenbrief aandacht aan. Op de pagina WOZ-dataleveringen staat de meest recente informatie op dit gebied.

DataLand is niet verantwoordelijk voor de belastingtaak, we spelen wel een rol in de collectie/distributie van WOZ-detailgegevens. De overgang naar het Kadaster is er op gericht om die collectie/distributie van WOZ-detailgegevens volledig te continueren in de nieuwe werkomgeving. Aan de concrete vorm hiervan wordt nu gewerkt, zie hier de speciale pagina over de levering van WOZ-detailgegevens.

Vooralsnog is dat niet het geval. Mogelijk zal op termijn de inhoud van de LV WOZ uitgebreid worden. Dat is echter geen concreet plan.

Als gemeente, belastingsamenwerking of uitvoeringsdienst houd je de regie door vooraf goede afspraken te maken met partijen die software inrichten over de wijze waarop informatie wordt gepresenteerd. Welke bronnen, welke kwaliteitseisen e.d.

Common Ground zorgt voor goede ontkoppeling applicaties van data, minder kopiëren van data (en beheer daarvan). Het wordt eenvoudiger om actuele data te integreren in de eigen informatievoorziening.

Zie ook dit filmpje common ground.

Onze medewerkers hebben vrijwel allen baangarantie. Verschillende medewerkers hebben nu al een aanstelling bij een andere organisatie en werken op detacheringsbasis bij DataLand. Dat betekent dat wij tot 1 januari 2022 de kwaliteit kunnen blijven leveren die u als afnemer van ons gewend bent.

Het is de intentie om een kostenneutrale overgang van diensten mogelijk te maken. Dit is mede afhankelijk van leveranciersaanbiedingen. Het Kadaster zal ook streven naar kostenneutrale leveringen.

DataLand stimuleert het bijeenbrengen van marktpartijen en partners van DataLand, waar de oplossingen die het Kadaster gaat bieden niet voldoet. DataLand gaat geen aanbesteding namens zijn partners o.i.d. uitvoeren. Het gezamenlijk optrekken van klanten(groepen) ligt voor de hand, maar kan alleen op basis van het initiatief van die klanten.

De KvK gaat ook nieuwe services bieden die in het kader van Haal centraal worden beschreven. Dit biedt nieuwe kansen.

Voor de voortzetting van de levering van WOZ-detailgegevens zijn geen technische aanpassingen nodig, die omzetting naar het Kadaster bestaat enkel uit het administratief omzetten van de overeenkomst en verloopt verder geruisloos

Op dit moment wordt met het Kadaster gewerkt aan de opzet en invulling van de nieuwe dienstverlening De planning is nog niet helemaal duidelijk, de contouren worden wel langzaamaan helderder. We streven er naar om snel na de zomervakantie een concretere planning af te geven.

Voor wat Stuf-TAX betreft data is dat het geval. Dat wordt een nieuwe, centraal beschikbare dataset. Er is geen sprake van integratie met de LV WOZ. Dit kan niet vanwege verschil in actualiteit en juridische redenen.

Ja. Het Kadaster neemt deze over. Het is de bedoeling om de rapportages aan te bieden op de manier waarop nu ook bijvoorbeeld BAG-rapportages worden aangeboden. Zie ook hier op deze speciale pagina over de leveringen van WOZ-detailgegevens.

Ja. Het Kadaster neemt de kwalitieitscontrole op de aangeleverde WOZ-detailgegevens over.

Het Kadaster gaat gegevensleveringen verzorgen. In elk geval zijn dat gegevens m.b.t. de BRK, BAG, WOZ en WOZ+ gegevens (Stuf-TAX). Mogelijk zal ook gebruik worden gemaakt van de gegevens die via webservices beschikbaar komen van het Handelsregister.

Nee, hier zijn geen plannen voor. 

Dit hangt af van kennis die in huis is. Leveranciers hebben aangegeven dat steeds meer functionaliteit beschikbaar komt om als eindgebruiker te benutten.

HR-gegevens zijn op termijn te verkrijgen via services die de Kamer van Koophandel aanbiedt. Diverse leveranciers hebben inmiddels alternatieve opties geschetst en deze gepresenteerd tijdens een klantendag voor KNOOP-afnemers. U kunt contact opnemen met die leveranciers.

HR-gegevens zijn op termijn te verkrijgen via services die de Kamer van Koophandel aanbiedt. Diverse Leveranciers hebben inmiddels alternatieve opties geschetst en deze gepresenteerd tijdens een klantendag voor KNOOP-afnemers.

Leveranciers hebben aangegeven om te kunnen gaan met combinaties van vragen, waarbij het resultaat van de ene bevraging als input dient voor de vervolgvraag. Mogelijk kunnen op termijn ook API’s worden ingericht/aangeboden die meerdere bronnen (als dan niet achtereenvolgens) kunnen bevragen en het (gecombineerde) antwoord kunnen geven.

Het Kadaster gaat hier niet in voorzien. Leveranciers hebben aangegeven hier oplossingen voor te kunnen bieden die lijken op de oplossing die DataLand nu biedt.

Deze diensten gaan volgens planning per 1-1-2022 over naar het Kadaster.

U kunt straks nog steeds gebruik maken van de webservices en u kunt rapportages en gegevensleveringen blijven ontvangen. U krijgt alleen een andere contactpersoon, iemand van het Kadaster.

De leverancier verandert, de data blijven dezelfde, behalve dat de nu voor Rotterdam beschikbare plattegrond- en objectindelingen niet meer beschikbaar komen. De functionaliteit van de Vastgoedscanner zal in de loop van 2021 en in ieder geval vanaf 1 januari 2022 worden geleverd door het Kadaster. De Vastgoedscanner zoals die er nu is, houdt op te bestaan, het Kadaster streeft ernaar om de overgang zo geruisloos mogelijk te laten verlopen.

Met de overgang van de informatiediensten van Dataland naar het Kadaster houdt de datalevering in zijn huidige hoedanigheid op te bestaan. Het Kadaster zal u straks de KVK-gegevens niet meer in StUF-formaat of extractvorm kunnen leveren. U kunt daarvoor u straks rechtstreeks, via services die de Kamer van Koophandel biedt gegevens opvragen. Wij kunnen u helpen aan de juiste contactpersoon bij de Kamer van Koophandel.

Nee, DataLand levert u nog steeds de diensten, we hebben al met u overlegd over de wijze waarop de transitie naar het Kadaster vorm kan krijgen, en in het Transitieproject met het Kadaster wordt hier verder inhoud aan gegeven. De dienstverlening door DataLand wordt tot eind 2021 voortgezet.

Het Kadaster volgt de ontwikkelingen rondom het uitfaseren van StUF-TAX op de voet. In goed overleg met gemeenten zal worden ingespeeld op nieuwe mogelijkheden om de detailinformatie ook in de toekomst voor afnemers toegankelijk te houden.

Veel gemeenten gebruiken nu nog Stuf-Tax als uitwisselformaat.

In het kader van het Convenant Sectormodel WOZ wordt gewerkt aan de specificaties voor het berichtenverkeer in het kader van de WOZ.

Het WOZ-berichtenverkeer gaat op termijn binnen de gemeentelijke organisatie het kopiëren van data op basis van Stuf-TAX bestanden volledig vervangen.

Zie ook: https://www.waarderingskamer.nl/basisregistratie-woz-lv-woz/stuf-woz-0312/

Ja, dit geldt ook voor de belastingsamenwerkingsverbanden die de WOZ-detailgegevens aanleveren namens hun aangesloten gemeenten.

DataLand biedt u nu kwaliteitsrapportages. Het Kadaster verzorgt voor gemeenten nu al kwaliteitsdashboards voor de BAG, BGT en Wkpb. Er zijn plannen voor een kwaliteitsdashboard WOZ-detailgegevens, waarmee u direct en continu informatie krijgt.

De Wet waardering onroerende zaken (wet WOZ) verplicht gemeenten om onroerende zaken als gebouwen en grond te registreren en te waarderen. Via de LV WOZ wordt de WOZ-waarde landelijk uitgewisseld. Meer over de LV WOZ leest u op de pagina WOZ.

De WOZ-detailgegevens bevatten onderliggende objectinformatie. Denk hierbij aan gegevens over het woningtype, de toegankelijkheid en de aanwezigheid van voorzieningen. Deze detailgegevens zijn nu beschikbaar via DataLand en vanaf uiterlijk 1 januari 2022 via het Kadaster.

 • de Landelijke Voorziening WOZ (zie de pagina WOZ)
 • het WOZ-waardeloket.nl
 • in de toekomst nemen wij over van DataLand:
  • de Vastgoedscanner en verwerken deze in ons (al bestaande en nu uitgebreide) Geïntegreerd Objectbericht
  • de kwaliteitsrapportages in ons (nieuwe) kwaliteitsdashboard WOZ-detailgegevens
  • de verwerking van de dataleveringen van WOZ-detailgegevens

In de aangeboden hoofdovereenkomst is opgenomen dat artikel 38 van de Wet WOZ de grondslag is voor de levering van de WOZ-detailgegevens door de gemeente in het algemeen en nu aan het Kadaster in het bijzonder. De grondslag is alleen bedoeld om als gemeente (of samenwerkingsverband namens gemeente) de gegevensverwerking door het Kadaster mogelijk te maken voor gegevens waarvoor het Kadaster geen wettelijke grondslag heeft.

Nu faciliteert DataLand de gemeente bij het uitvoeren van deze wettelijke taak van gemeenten en straks zal het Kadaster dat doen. Een gemeente (of samenwerkingsverband namens gemeente) gaat vrijwillig de overeenkomst aan met het Kadaster. Hierdoor kan het Kadaster namens de gemeente deze taak uitvoeren en zo tegemoetkomen aan de wens van afnemers om informatie te ontvangen via 1 loket.

Dit hangt af van de wijze waarop de gemeente taken heeft belegd bij de belastingsamenwerking, bijvoorbeeld door middel van een gemeenschappelijke regeling. Twijfelt u eraan of de gemeente of het samenwerkingsverband de overeenkomst moet aangaan? Dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij het Kadaster.

Ja, de door de gemeente te leveren WOZ-detailgegevens bevatten (AVG-)persoonsgegevens, maar geen namen van personen/belastingplichtigen. Een aantal van deze persoonsgegevens komen niet voor in de leveringen door gemeenten aan het Kadaster ten behoeve van de Landelijke Voorziening WOZ.

De uitwisseling van gegevens is hetzelfde als bij DataLand, dus in bestandsformaat Stuf-TAX. Het gaat om de records 00, 20, 21, 22, 35, 40, 91 en 92. Er wordt een nieuw record gemaakt, record 61. In dit record staat informatie waarmee het Kadaster kan bepalen of een object huur (dus verhuurd wordt) of koop (bewoond door de eigenaar) is. In record 61 staat geen enkel persoonsgegeven. Kijk voor de record lay-out op de site van de Waarderingskamer.

De bij de hoofdovereenkomst tevens af te sluiten verwerkersovereenkomst is noodzakelijk vanwege het feit dat in de WOZ-detailgegevens persoonsgegevens voorkomen die niet reeds voorkomen in de leveringen door gemeenten aan het Kadaster ten behoeve van de Landelijke Voorziening WOZ.

Wij onderzoeken nog of de bijlage bij de verwerkersovereenkomst aanpassing behoeft om preciezer te omschrijven welke gegevens het betreft. Het gaat in elk geval niet om namen van personen; uitsluitend om gegevens m.b.t. het (belasting-)object.

Het Kadaster zal uitsluitend gegevens verstrekken aan toegestane klantengroepen en voor toegestane gebruiksdoelen conform de geldende juridische kaders.

Het Kadaster verricht momenteel in goede samenwerking met DataLand, de Waarderingskamer en het ministerie van Financiën nader onderzoek naar de (on)mogelijkheden van zowel de verstrekking van gegevens uit de Basisregistratie WOZ, via de Landelijke Voorziening WOZ, als van verstrekking van andere gegevens door de gemeenten.

Dit onderzoek is nog niet geheel afgerond. Zodra dit onderzoek is afgerond en we een nadere inhoudelijke toelichting kunnen geven en welke conclusies daaraan zijn verbonden voor de dienstverlening, zullen wij u hierover informeren.

Load More