Beëindiging activiteiten DataLand

DataLand zal haar activiteiten beëindigen per 1-1-2022. Het secretariaat van het Gemeentelijk Geo-Beraad, de kennisbank en de opleidingen zijn al door de VNG  overgenomen. De Vastgoedscanner en de diensten op het gebied van datalevering gaan naar het Kadaster. Op de tabbladen (FAQ) leest u antwoorden op de belangrijkste vragen over deze ontwikkeling. Er zullen nieuwe vragen bijkomen en de antwoorden zullen na verloop van tijd worden aangescherpt waar nodig. Komen er bij het lezen van de vragen nog aanvullende vragen, opmerkingen of suggesties bij u op? Geef ze ons door via dit formulier! Zo kunnen we deze informatie verder optimaliseren. Dit helpt ons allemaal om de overgang tot aan 31 december 2021 zo vloeiend mogelijk te laten verlopen.

Waarom beëindigt DataLand haar activiteiten, en waarom nu?

DataLand acteert in het domein van de gemeentelijke (vastgoed)informatievoorziening, waarin nu en de komende jaren grootschalige ontwikkelingen plaatsvinden. De informatie-architectuur beweegt zich richting data-bij-de-bron (één van de uitgangspunten van Common Ground). Daardoor is op termijn een separaat gemeentelijk gegevensknooppunt voor objectinformatie niet meer nodig. Bovendien is met de openbaarmaking van de WOZ-waarde voor woningen de rol van DataLand als verstrekker van WOZ-waarden grotendeels vervallen. Het bestuur van DataLand heeft dan ook geconstateerd dat DataLand op de middellange en lange termijn te kwetsbaar is om in dit domein een structurele rol te vervullen. Na zorgvuldige verkenning en veel overleg hebben we een sterke partner gevonden in het Kadaster.

Waarom het Kadaster?

Het Kadaster staat in het middelpunt van de genoemde grote veranderingen. De activiteiten die DataLand uitvoert, passen heel goed bij de stappen die het Kadaster de komende jaren zet als het gaat om databeheer en datauitwisseling. Het Kadaster is bereid om een groot deel van de activiteiten van DataLand in te passen in zijn structuren en af te stemmen op de lopende ontwikkelingen. Hier is een overgangstermijn van twee jaar over afgesproken.

DataLand heeft overigens ook intensief overlegd met de VNG over verdergaande samenwerking. Deze gesprekken resulteerden in de conclusie dat de uitvoeringstaken (Vastgoedscanner, dataleveringen, KNOOP) niet bij de VNG passen. We hebben vastgesteld dat opleidingen en het Gemeentelijk Geoberaad wél goed onder de VNG-paraplu kunnen worden ondergebracht.

Wat gaan we doen?

Het GGB (sinds juli 2019) en de opleidingen (sinds februari 2020) zijn door de VNG overgenomen. De gegevensdiensten van DataLand worden door het Kadaster voortgezet. Concreet betekent het dat de Vastgoedscanner en extractleveringen min of meer ongewijzigd overgaan naar het Kadaster. Deze transitie is op dit moment in volle gang. Wat betreft KNOOP neemt het Kadaster de ontsluiting van object-gerelateerde basisregistraties over. Registratie en verstrekking van gegevens door het Kadaster worden steeds meer ingericht op het principe data-bij-de-bron. KNOOP als dienst komt hierdoor feitelijk te vervallen.

Hoe gaan we dat doen?

DataLand stopt zijn activiteiten per 31 december 2021. De huidige transitieperiode wordt gebruikt om alle diensten die het Kadaster als vervanging van DataLand-diensten aanbiedt technisch voor te bereiden en te testen. Verder zijn gemeenten en belastingsamenwerkingen (als bronhouder van de data) geïnformeerd hoe zij de gegevens straks kunnen leveren aan het Kadaster. Onze eerste prioriteit is om de gevolgen voor afnemers zo beperkt mogelijk te houden. We hebben al gesprekken gevoerd en blijven in gesprek met onze partners en afnemers over de impact, de mogelijke oplossingen en hun eigen wensen. De KNOOP-klanten zijn in contact gebracht met softwareleveranciers zodat ze al in overleg kunnen treden om oplossingen te vinden voor de KNOOP-(portaal)dienst – het berichtenverkeer van HR in StUF-BG – die niet meegaat naar het Kadaster.

FAQ-Algemeen

De distributie van gegevens (waaronder WOZ-detailinformatie) die DataLand van derden heeft ontvangen stopt op vrijdag 31 december 2021. Deze objectinformatie (inclusief alle kopieën en back-ups) op alle dragers, waaronder die van door DataLand ingehuurde partners, wordt uiterlijk 31 januari 2022 onomkeerbaar vernietigd.

Het Kadaster gaat gegevensdiensten van DataLand overnemen maar een precieze datum kan nog niet worden gegeven.

In lijn met het liquidatiebesluit van de certificaathouders (unaniem genomen op 25 maart 2021) zal DataLand haar diensten in ieder geval per 31 december 2021 beëindigen.

De VNG heeft het GGB per juni 2019 overgenomen en de opleidingen worden vanaf februari 2020 door VNG-Connect aangeboden en uitgevoerd.

Het maximale risico voor de certificaathouders is dat de gelden die de certificaathouders hebben ingelegd, niet terugbetaald kunnen worden. De praktijk leert dat de certificaathouders kunnen gaan rekenen op een retour van een belangrijk deel van hun inleg.

Het bestuur stuurt aan op een liquidatie zonder faillissement. De jaarrekeningen van 2019 en 2020 laat zien dat DataLand vanaf 2019 weer ‘zwarte cijfers’ kent. Zie voor de meest recente financiële details de concept-jaarrekening van 2020. In de certificaathoudersvergadering van november 2021 volgen nadere details.

U levert in het voorjaar van 2021 gewoon nog uw WOZ-gegevens aan Dataland. DataLand blijft nog tot 31 december 2021 haar diensten verlenen en wij hebben verplichtingen aan gemeenten en overheidsorganisaties op dit terrein die pas op 31 december 2021 stoppen.

Op de pagina WOZ-dataleveringen staat de meest recente informatie op dit gebied.

DataLand is niet verantwoordelijk voor de belastingtaak, we spelen wel een rol in de collectie/distributie van WOZ-detailgegevens. De overgang naar het Kadaster is er op gericht om die collectie/distributie van WOZ-detailgegevens volledig te continueren in de nieuwe werkomgeving. Aan de concrete vorm hiervan wordt nu gewerkt, zie hier de speciale pagina over de levering van WOZ-detailgegevens.

Vooralsnog is dat niet het geval. Mogelijk zal op termijn de inhoud van de LV WOZ uitgebreid worden. Dat is echter geen concreet plan.

Als gemeente, belastingsamenwerking of uitvoeringsdienst houd je de regie door vooraf goede afspraken te maken met partijen die software inrichten over de wijze waarop informatie wordt gepresenteerd. Welke bronnen, welke kwaliteitseisen e.d.

Common Ground zorgt voor goede ontkoppeling applicaties van data, minder kopiëren van data (en beheer daarvan). Het wordt eenvoudiger om actuele data te integreren in de eigen informatievoorziening.

Zie ook dit filmpje common ground.

Onze medewerkers hebben vrijwel allen baangarantie. Verschillende medewerkers hebben nu al een aanstelling bij een andere organisatie en werken op detacheringsbasis bij DataLand. Dat betekent dat wij tot 1 januari 2022 de kwaliteit kunnen blijven leveren die u als afnemer van ons gewend bent.

Het is de intentie om een kostenneutrale overgang van diensten mogelijk te maken. Dit is mede afhankelijk van leveranciersaanbiedingen. Het Kadaster zal ook streven naar kostenneutrale leveringen.

DataLand stimuleert het bijeenbrengen van marktpartijen en partners van DataLand, waar de oplossingen die het Kadaster gaat bieden niet voldoet. DataLand gaat geen aanbesteding namens zijn partners o.i.d. uitvoeren. Het gezamenlijk optrekken van klanten(groepen) ligt voor de hand, maar kan alleen op basis van het initiatief van die klanten.

De KvK gaat ook nieuwe services bieden die in het kader van Haal centraal worden beschreven. Dit biedt nieuwe kansen.

Voor de voortzetting van de levering van WOZ-detailgegevens zijn geen technische aanpassingen nodig, die omzetting naar het Kadaster bestaat enkel uit het administratief omzetten van de overeenkomst en verloopt verder geruisloos

Op dit moment wordt met het Kadaster gewerkt aan de opzet en invulling van de nieuwe dienstverlening. Zie voor de actuele stand van zaken deze website.

Voor wat Stuf-TAX betreft data is dat het geval. Dat wordt een nieuwe, centraal beschikbare dataset. Er is geen sprake van integratie met de LV WOZ. Dit kan niet vanwege verschil in actualiteit en juridische redenen.

Nee, DataLand levert u nog steeds de diensten.

We hebben al met u overlegd over de wijze waarop de transitie naar het Kadaster vorm kan krijgen en in het Transitieproject met het Kadaster wordt hier verder inhoud aan gegeven. De dienstverlening door DataLand wordt tot eind 2021 voortgezet. DataLand informeert op dit moment alle KNOOP-gebruikers over de wijze van afronding van het contract .

 

FAQ-Dienstverlening

Ja. Het Kadaster neemt deze over. Het is de bedoeling om de rapportages aan te bieden op de manier waarop nu ook bijvoorbeeld BAG-rapportages worden aangeboden (met een kwaliteitsdashboard). Zie ook hier op deze speciale pagina over de leveringen van WOZ-detailgegevens.

Het Kadaster levert maatwerkrapportages over de BRK, BAG, WOZ en gaat dat ook doen van de WOZ+ gegevens (Stuf-TAX). Mogelijk zal ook gebruik worden gemaakt van de gegevens die via webservices beschikbaar komen van het Handelsregister.

Nee, hier zijn geen plannen voor. 

Dit hangt af van kennis die in huis is. Leveranciers hebben aangegeven dat steeds meer functionaliteit beschikbaar komt om als eindgebruiker te benutten.

FAQ-Dataleveringen

HR-gegevens zijn op termijn te verkrijgen via services die de Kamer van Koophandel aanbiedt. Diverse leveranciers hebben inmiddels alternatieve opties geschetst en deze gepresenteerd.

Leveranciers hebben aangegeven om te kunnen gaan met combinaties van vragen, waarbij het resultaat van de ene bevraging als input dient voor de vervolgvraag. Mogelijk kunnen op termijn ook API’s worden ingericht/aangeboden die meerdere bronnen (als dan niet achtereenvolgens) kunnen bevragen en het (gecombineerde) antwoord kunnen geven.

Het Kadaster gaat hier niet in voorzien. Leveranciers hebben aangegeven hier oplossingen voor te kunnen bieden die lijken op de oplossing die DataLand nu biedt.

U kunt straks nog steeds gebruik maken van de web services en u kunt rapportages en gegevensleveringen blijven ontvangen. Het Kadaster kan u hierover verder informeren.

Met de overgang van de informatiediensten van Dataland naar het Kadaster houdt de datalevering in zijn huidige hoedanigheid op te bestaan. Het Kadaster zal u straks de KVK-gegevens niet meer in StUF-formaat of extractvorm kunnen leveren. U kunt daarvoor straks rechtstreeks, via services die de Kamer van Koophandel biedt gegevens opvragen.

FAQ-WOZdataleveringen

Gemeenten
Artikel 1 lid 2 jo. artikel 37a lid 1 Wet WOZ bepaalt dat de gemeente verplicht is om onroerende zaken als gebouwen en grond te registreren en te waarderen en dat er een basisregistratie WOZ bestaat. Dit betekent dat gemeenten een wettelijke taak hebben ten aanzien van de uitvoering van de Wet WOZ.
Art. 37b lid 1 Wet WOZ bepaalt dat gemeenten waardegegevens met bijbehorende temporele en meta-kenmerken aan het Kadaster leveren. Het betreft hier de levering ten behoeve van de LV WOZ die volgens de wet gehouden wordt door het Kadaster.

Het Kadaster
Artikel 37aa Wet WOZ bepaalt dat het Kadaster de LV WOZ, waarin de gegevens uit de door de gemeenten gehouden basisregistratie WOZ zijn opgenomen, houdt en beheert. Een nadere uitwerking van deze taak staat in artikel 3 lid 1 sub n van de Kadasterwet. Deze taak van het Kadaster is dus wettelijk bepaald.

Bron: VNG/IBD

Naast de LV-WOZ gegevens zijn er ook specifieke gegevens van een object (zoals de onderdelen kantoor, opslag, woonruimte, of er een gastank in de bodem zit, enz.). Deze gegevens zijn essentieel voor provincies en veiligheidsregio’s die toezicht houden op of zorgen voor de veiligheid in een regio en zijn cruciaal in het geval van een grote brand of een ramp. Maar ook grote banken, accountantskantoren en bijvoorbeeld het Rijksinstituut voor Ondernemend Nederland ontvangen deze gegevens voor beleidsvorming en analyses op het gebied van veiligheid, financiële controle en voor de ontwikkeling van nieuwe (ruimtelijke) plannen. Deze gegevens zijn WOZ detailgegevens. Het verzamelen en leveren van WOZ detailgegevens heeft veel toegevoegde waarde voor gemeenten zelf en de maatschappij en is soms zelfs van cruciaal belang.

Moet of mag een gemeente deze WOZ detailgegevens verzamelen en leveren?

De grondslag voor het verzamelen, opslaan en verstrekken van deze gegevens kan gevonden worden in artikel 38 Wet WOZ. De wet rept hier – in tegenstelling tot elders in de wet – niet expliciet over het waardegegeven (en de temporele- en meta-kenmerken), maar over gegevens die nodig zijn om de waarde van een onroerende zaak vast te stellen, voor zover nodig ter uitvoering van de Wet WOZ. Dit is dus een breder palet aan gegevens dan slechts het waardegegeven. In het verleden hebben gemeenten ervoor gekozen om de levering van de WOZ detailgegevens niet zelf uit te voeren, maar daarvoor DataLand op te richten, die tot op vandaag deze gegevens ontsluit en invulling geeft aan deze wettelijke taak

Vanaf 1 januari 2022 gaat het Kadaster deze gegevens ontsluiten. Dit betekent dat gemeenten de WOZ detailgegevens vanaf laatstgenoemde datum niet meer aan DataLand, maar aan het Kadaster gaan leveren. Om deze ontsluiting goed te regelen heeft het Kadaster een leveringsovereenkomst opgesteld en deze ter ondertekening aan gemeenten voorgelegd.

Bron: VNG/IBD

In de WOZ detailgegevens kunnen gegevens voorkomen die persoonsgegevens zijn. De AVG schrijft voor dat er dan afspraken over de verwerking van persoonsgegevens moeten worden gemaakt. Om díe reden is er bij de door het Kadaster voorgestelde leveringsovereenkomst ook een verwerkersovereenkomst meegestuurd, het Kadaster treedt immers op als verwerker van gemeenten. De verwerkersovereenkomst is alleen bedoeld voor de levering van die WOZ detailgegevens die (in)direct tot een natuurlijk persoon herleidbaar zijn. Zo zijn gemeenten en het Kadaster compliant aan de AVG. In bijlage 1 bij die verwerkersovereenkomst is het waardegegeven ten onrechte opgenomen. Het Kadaster is ten aanzien van de LV-WOZ verwerkingsverantwoordelijke en is het niet nodig het waardegegeven in de verwerkersovereenkomst op te nemen omdat het Kadaster dit gegeven al op grond van de wet ontvangt. Het waardegegeven maakt zodoende geen onderdeel uit van de levering van WOZ detailgegevens aan het Kadaster.

Is een WOZ detailgegevens toch een persoonsgegeven, dan is de grondslag voor de levering van dit gegeven de uitvoering van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag (art. 6.1(e) AVG) in combinatie met artikel 38 Wet WOZ.

Bron: VNG/IBD

Een vraag die gemeenten hebben voorgelegd is dat op grond van artikel 67 Algemene wet inzake rijksbelastingen, gemeenten/samenwerkingsverbanden verplicht zijn om belastinggegevens geheim te houden. Daarom zouden gemeenten geen WOZ detailgegevens aan het Kadaster mogen leveren, zo is de strekking.

Onze reactie daarop is:
– Dit artikel uit de Algemene wet inzake rijksbelastingen is niet van toepassing op de levering van WOZ detailgegevens;
– De WOZ detailgegevens zijn geen belastinggegevens.

Bron: VNG/IBD

Bij het Kadaster en DataLand volgen we de ontwikkelingen rond het uitfaseren van Stuf-TAX op de voet. In goed overleg met gemeenten wordt ingespeeld op nieuwe mogelijkheden. Zo blijven ook in de toekomst de WOZ-detailgegevens voor afnemers toegankelijk.

Ja, dit geldt ook voor de belastingsamenwerkingsverbanden die de WOZ-detailgegevens aanleveren namens hun aangesloten gemeenten.

Vanaf het moment dat u de WOZ-detailgegevens aan het Kadaster levert zult u toegang krijgen tot het WOZ+  kwaliteitsdashboard van uw gemeente, waarmee u direct en continu informatie krijgt over de geleverde gegevens. Het Kadaster verzorgt voor gemeenten nu bijvoorbeeld ook al de kwaliteitsdashboards voor de BAG, BGT en Wkpb.

De wet Waardering Onroerende Zaken (wet WOZ) verplicht gemeenten om onroerende zaken als gebouwen en grond te registreren en te waarderen. Hiermee wordt de WOZ-waarde bepaald.

De WOZ-detailgegevens bevatten onderliggende objectinformatie. Denk hierbij aan gegevens over het woningtype en de toegankelijkheid. Deze detailgegevens zijn nu beschikbaar via DataLand en vanaf uiterlijk 1 januari 2022 via het Kadaster.

  • de Vastgoedscanner, in het Geïntegreerd Objectbericht van het Kadaster
  • de kwaliteitsrapportages, in het (nieuwe) WOZ+ kwaliteitsdashboard van het Kadaster
  • de levering van WOZ-detailgegevens in zogenaamde ‘maatwerkleveringen’

Nu faciliteert DataLand namens de gemeenten de distributie van de WOZ-detailgegevens. Hierdoor kan DataLand tegemoetkomen aan de wens van afnemers om informatie te ontvangen via één loket en worden de gemeenten ontlast om zelf deze informatie aan diverse afnemers te verstrekken.

Dit hangt af van de wijze waarop de gemeente taken heeft belegd bij de belastingsamenwerking: heeft de gemeente haar taken gedelegeerd of is er sprake van mandatering?

Twijfelt u eraan of de gemeente of het samenwerkingsverband de overeenkomst moet aangaan? Neem dan contact op met het Kadaster.

Ja, de door de gemeente te leveren WOZ-detailgegevens bevatten (AVG-)persoonsgegevens, maar geen namen van personen/belastingplichtigen. Een aantal van deze persoonsgegevens komen niet voor in de leveringen door gemeenten aan het Kadaster ten behoeve van de Landelijke Voorziening WOZ.

U blijft leveren zoals u gewend was, dezelfde gegevens volgens hetzelfde bestandsformaat, dus in bestandsformaat DL-tax. Dit is een bestand wat is afgeleid (door middel van een DLtax-tool) van een Stuf-TAX. In het DL-tax bestand staan enkel de records 00, 20, 21, 22, 35, 40, 91 en 92. Daarnaast wordt een nieuw record gemaakt, record 61. In dit record staat informatie waarmee het attribuut huur (dus verhuurd wordt) of koop (bewoond door de eigenaar) bepaald wordt. In record 61 staat geen enkel persoonsgegeven.

Kijk voor de record lay-out van de originele Stuf-TAX bestanden op site van de Waarderingskamer.

De bij de hoofdovereenkomst tevens af te sluiten verwerkersovereenkomst is noodzakelijk vanwege het feit dat in de WOZ-detailgegevens persoonsgegevens voorkomen die niet reeds voorkomen in de leveringen door gemeenten aan het Kadaster ten behoeve van de Landelijke Voorziening WOZ.

Wij onderzoeken nog of de bijlage bij de verwerkersovereenkomst aanpassing behoeft om preciezer te omschrijven welke gegevens het betreft. Het gaat in elk geval niet om namen van personen; uitsluitend om gegevens m.b.t. het (belasting-)object.

Gegevens worden uitsluitend verstrekt aan toegestane afnemers en voor toegestane gebruiksdoelen, handelend conform de geldende juridische kaders van de wet WOZ.

De WOZ-detailgegevens bevatten onderliggende objectinformatie die niet in de LV WOZ voorkomt. Deze specifieke objectinformatie is van belang voor organisaties zoals veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten en provincies.

(Lees hier meer over het belang van WOZ-detailgegevens)

DataLand stopt met zijn werkzaamheden, maar de vraag naar WOZ-detailgegevens blijft. Doordat het Kadaster deze werkzaamheden voortzet blijven deze gegevens in een landsdekkende dataset beschikbaar voor afnemers. Het Kadaster heeft veel ervaring met het beheren, optimaliseren en ontsluiten van grote datasets, zoals is gebleken bij de landelijke voorzieningen (zoals BAG en de LV WOZ).

FAQ-Vastgoedscanner

De leverancier verandert, de data blijven dezelfde, behalve dat de nu voor Rotterdam beschikbare plattegrond- en objectindelingen niet meer beschikbaar komen. De functionaliteit van de Vastgoedscanner zal in ieder geval vanaf 1 januari 2022 worden geleverd door het Kadaster. De Vastgoedscanner zoals die er nu is, houdt op te bestaan.

 

Ervaringen van gemeenten met diensten van DataLand

Anderen over de WOZ-detailgegevens
Skitz Fijan, gemeente Den Haag: ‘Als gemeente moet je zorgen dat jij niet de witte vlek op de kaart bent
Gemeente Haaksbergen
Voor mij als beginnende BAG-beheerder was de opleiding ‘De BAG in een dag’ ontzettend nuttig. In één dag heb ik een goed beeld van de BAG gekregen en een goede basis gelegd voor mijn werk en de verdiepende opleiding ‘De BAG de baas’. André Boonk, Medewerker Informatisering en BAG-beheerder, gemeente Haaksbergen
Gemeente Doetinchem
In de opleiding ‘De BAG in een dag’ heb ik veel over de BAG geleerd en handvaten gekregen om als beginnend BAG-medewerker aan de slag te gaan. De opleiding is zeker ook een aanrader voor medewerkers die veel met de BAG te maken hebben, zoals WOZ-medewerkers. Judy Thijssen, BAG-medewerker, gemeente Doetinchem
Gemeente Smallingerland
Dieper de materie induiken. Dat was mijn reden om de opleiding ‘De BGT in de praktijk’ te volgen. En dat is zeker gelukt! Deze opleiding is wat mij betreft geschikt voor BGT-beheerders, maar zeker ook voor medewerkers die deels met de BGT te maken hebben. Mark Mulder, Beheerder BGT, gemeente Smallingerland
Gemeente ‘s-Hertogenbosch
De opleiding ‘BGT in het informatielandschap’ heb ik gevolgd om mijn kennis van de BGT weer eens op te frissen en inspiratie op te doen. Als accountmanager geo-informatie neem ik de klanten mee in het nut van de basisregistraties, zo ook van de BGT. Frans Lahau, Accountmanager geo-informatie, gemeente ‘s Hertogenbosch
Gemeente Steenbergen
We hebben uiteindelijk voor KNOOP gekozen vanwege het gemak en de kosten. Door KNOOP hoeven we namelijk maar eenmalig een aanpassing te doen aan onze ESB. Mochten de gegevensformaten in de toekomst wijzigen, dan hebben wij daar geen omkijken meer naar. Jeff Davis, Geo-coördinator, gemeente Steenbergen
Video: Waarom KNOOP? Gemeenten vertellen.
Waarom KNOOP? KING en de gemeenten Leiden, Amstelveen en Gorinchem vertellen over hun ervaringen met KNOOP. Verschillende gemeenten
Gemeente Leiden
Als gemeente Leiden zijn we nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van KNOOP. Wat wij hebben geleerd, daar kunnen andere gemeenten hun voordeel mee doen. Dat levert voordelen op voor ons allemaal en is precies de kracht van ons gemeentelijke samenwerkingsverband DataLand. Arjan Honkoop, Informatiemanager, gemeente Leiden
Gemeente Ridderkerk
Maatvast is een voorbeeld van een krachtige tool, waarbij ook nog gebruik wordt gemaakt van data die niet in Ridderkerk geregistreerd worden. Met deze informatie kan het college van Burgemeester en Wethouders van betere adviezen worden voorzien. Corstiaan Kanters, Gegevensbeheerder, gemeente Ridderkerk
Gemeente Vlaardingen
Door het rapport Maatvast weten we welk vastgoed er allemaal op onze naam geregistreerd staat, wat de functie van dit vastgoed is en wie er in onze gemeente nog meer vastgoed bezit dat voor maatschappelijke functies gebruikt wordt. Martijn Otte, Coördinator vastgoed, gemeente Vlaardingen
Gemeente Halderberge
Mijn kennis van geo-informatie is flink gegroeid en ik heb tools gekregen om de informatievoorziening meer gericht te laten aansluiten op de behoeften van de organisatie. Fons van Oosterhout, Chief information officer, gemeente Halderberge
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Ministerie van Economische Zaken
Tijdens de opleiding heb ik gezien dat de problematiek bij de Rijksoverheid rond het managen van ruimtelijke informatie hetzelfde is als bij de gemeentelijke overheid. Hoewel de opleiding zich sterk richt op de gemeentelijke organisaties, is deze ook voor mij, als Rijksambtenaar, zeer waardevol gebleken. Willem Jongkind, Adviseur Informatiemanagement, Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Ministerie van Economische Zaken
Waterschap Rijn en IJssel
Met de ervaring en kennis uit de cursus kan ik voor onze organisatie een volwaardig geo-coördinator zijn. De aangereikte tools bieden praktisch houvast voor onze ontwikkeling de komende jaren. Judith Janssen, Beleidsadviseur gegevensbeheer, Waterschap Rijn en IJssel
Gemeente Stadskanaal
De opleiding GIMLO was voor mij dé manier om in sneltreinvaart kennis op te doen van informatiemanagement, alles wat daarbij komt kijken en hoe je jezelf daarin manifesteert! Marijke ter Steege, Coördinator geo-informatie, gemeente Stadskanaal
Gemeente Reimerswaal
De opleiding Geo-informatie management bij Dataland is een fijne opleiding waar je samen met collega`s uit het vakgebied kan werken aan een samenhangend beeld van de organisatorische, procesmatige en informatieve kant van geo-informatie met al zijn verbanden. Hiels Oving, Gemeente Reimerswaal, over de opleiding Geo-informatiemanagement voor de lokale overheid
Gemeente Utrecht
Tijdens de opleiding ‘Het stelsel van basisregistraties in gebruik’ hebben we uitgebreid met elkaar gesproken over de koppeling tussen de verschillende registraties en gekeken naar de landelijk ontwikkelingen op dit gebied. Gijs Mesman Schultz, gegevensbeheerder, gemeente Utrecht
Gemeente Tilburg
Een belangrijk deel van ons werk is het uitleggen van de kracht van het stelsel aan onze collega’s en bestuurders. De opleiding ‘Het stelsel van basisregistraties in gebruik’ heeft mij hiervoor goede handvaten gegeven. Zo hebben we het stelselspel laatst met het MT gespeeld. Tim Schoonebeek, Procesbeheerder bij team basisregistraties, gemeente Tilburg