Beëindiging activiteiten DataLand

Hoe gaat de transitie verlopen?

DataLand zal zijn activiteiten per 1 januari 2022 beëindigen. Tegelijkertijd is nagedacht hoe de landelijke set van WOZ-detailgegevens toegankelijk en beschikbaar blijft. Het Kadaster zal hier zorg voor dragen. Bronhouders van de WOZ-detailgegevens (alle gemeenten in Nederland) gaan straks deze gegevens aan het Kadaster aanleveren. En afnemers van de data kunnen dan ook bij het Kadaster terecht.

Wat betekent dit voor u als bronhouder, certificaathouder of afnemer?

Als bronhouder:

 • Als gemeente kunt u uw WOZ-detailgegevens tot het einde van 2021 blijven leveren aan DataLand.
 • Als het goed is, heeft u zich al voorbereid op de overgang per 1 januari 2022 door het ondertekenen van een vervangende overeenkomst met het Kadaster. (NB: Geldt dat voor u nog niet of twijfelt u daarover? Neem dan contact op met het Kadaster via email: wozplus@kadaster.nl of telefoonnummer 088-183 47 00.
 • Na ondertekening van de overeenkomst met het Kadaster hoeft u verder niets extra’s meer te doen. Zodra het Kadaster klaar is om de gegevensuitwisseling van uw gemeente over te zetten, ontvangt u daarvan bericht.

Als certificaathouder van DataLand:

 • Bent u als gemeente ook certificaathouder van DataLand, dan bent u tijdens de certificaathoudersvergadering op 18 november jl. bijgepraat over de laatste stand van zaken. (In april 2019 heeft de vergadering van certificaathouders al ingestemd met de transitie).
 • In deze laatste vergadering is dhr. F.Th.J.M. Backhuijs aangesteld als contactpersoon tussen de algemene vergadering van certificaathouders en dr. P.B.M. van Teeffelen die als vereffenaar aangesteld is om de volledige liquidatie van DataLand BV uit te voeren.
 • Certificaathouders ontvangen na 31 maart 2022 bericht over de vereffening.

Als afnemer:

 • Tot eind 2021 blijven wij alle diensten leveren volgens de afspraken die we met onze afnemers hebben gemaakt. Wij hebben al contact met u opgenomen hoe u de overstap kunt maken naar de dienstverlening van het Kadaster.
 • Daarna krijgt u van het Kadaster vervangende (en vergelijkbare) producten (voor o.a. de databestanden en de Vastgoedscanner.)

 

Waarom neemt het Kadaster de dienstverlening over?

Het Kadaster staat in het middelpunt van de genoemde grote veranderingen. De activiteiten die DataLand uitvoert, passen heel goed bij de stappen die het Kadaster de komende jaren zet als het gaat om databeheer en datauitwisseling. Het Kadaster is bereid om een groot deel van de activiteiten van DataLand in te passen in zijn structuren en af te stemmen op de lopende ontwikkelingen. Concreet betekent dit dat op 1 januari 2022 DataLand zijn dienstverlening staakt.

DataLand heeft overigens ook intensief overlegd met de VNG over verdergaande samenwerking. Deze gesprekken resulteerden in de conclusie dat de uitvoeringstaken (Vastgoedscanner, dataleveringen, KNOOP) niet bij de VNG passen. We hebben vastgesteld dat opleidingen en het Gemeentelijk Geoberaad wél goed onder de VNG-paraplu kunnen worden ondergebracht.

 

Wat is het belang van deze gegevens?
De Wet waardering onroerende zaken (wet WOZ) verplicht gemeenten om onroerende zaken als gebouwen en grond te registreren en te waarderen. Het waardegegeven wordt hierbij via de LV WOZ landelijk uitgewisseld, maar voor de onderliggende objectinformatie is dat niet geregeld. Denk hierbij aan gegevens over het woningtype, de toegankelijkheid en de aanwezigheid van voorzieningen. Deze detailinformatie – die om te voldoen aan de wet WOZ al door gemeenten wordt vastgelegd – wordt op dit moment via DataLand ontsloten.

De detailgegevens zijn noodzakelijk voor onder meer veiligheidsregio’s, het notariaat, accountants, banken, makelaars en RUD’s, die deze gebruiken voor beleid en analyses op het gebied van veiligheid, financiële controle, fraudebestrijding en ontwikkeling van nieuwe (ruimtelijke) plannen. Het is mogelijk dat de samenhangende objectenregistratie op termijn in een deel van deze informatiebehoefte voorziet. Zolang dit nog niet is geregeld, is de huidige distributie van WOZ-detailgegevens voor deze afnemers noodzakelijk.

Lees hier de ervaringen van anderen over de WOZ detailgegevens.

Wat is het tijdspad?

 • Elke gemeente in Nederland heeft inmiddels bericht ontvangen hoe zij hun huidige contract met DataLand kunnen overzetten naar het Kadaster.
 • Dit nieuwe contract met het Kadaster gaat vervolgens in op het moment dat het Kadaster de dienstverlening feitelijk overneemt.
 • Uiterlijk op 31 december 2021 zal de dienstverlening van DataLand stoppen en zullen lopende overeenkomsten met DataLand eindigen.

 

Waar vind ik de laatste informatie?
Deze informatie is gezamenlijk opgesteld door DataLand en het Kadaster. De laatste informatie kunt u altijd hier vinden.

Heeft u nog verdere vragen?
Wellicht staat uw vraag tussen de veelgestelde vragen.
Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden, dan kunt u mailen naar wozdataleveringen@dataland.nl. U ontvangt dan binnen 3 werkdagen een reactie.

FAQ-Algemeen

De distributie van gegevens (waaronder WOZ-detailinformatie) die DataLand van derden heeft ontvangen stopt op vrijdag 31 december 2021. Deze objectinformatie (inclusief alle kopieën en back-ups) op alle dragers, waaronder die van door DataLand ingehuurde partners, wordt uiterlijk 31 januari 2022 onomkeerbaar vernietigd.

Het Kadaster gaat gegevensdiensten van DataLand overnemen maar een precieze datum kan nog niet worden gegeven.

In lijn met het liquidatiebesluit van de certificaathouders (unaniem genomen op 25 maart 2021) zal DataLand haar diensten in ieder geval per 31 december 2021 beëindigen.

De VNG heeft het GGB per juni 2019 overgenomen en de opleidingen worden vanaf februari 2020 door VNG-Connect aangeboden en uitgevoerd.

Het maximale risico voor de certificaathouders is dat de gelden die de certificaathouders hebben ingelegd, niet terugbetaald kunnen worden. De praktijk leert dat de certificaathouders kunnen gaan rekenen op een retour van een belangrijk deel van hun inleg.

Het bestuur stuurt aan op een liquidatie zonder faillissement. De jaarrekeningen van 2019 en 2020 laat zien dat DataLand vanaf 2019 weer ‘zwarte cijfers’ kent. Zie voor de meest recente financiële details de concept-jaarrekening van 2020. In de certificaathoudersvergadering van november 2021 volgen nadere details.

U levert in het voorjaar van 2021 gewoon nog uw WOZ-gegevens aan Dataland. DataLand blijft nog tot 31 december 2021 haar diensten verlenen en wij hebben verplichtingen aan gemeenten en overheidsorganisaties op dit terrein die pas op 31 december 2021 stoppen.

Op de pagina WOZ-dataleveringen staat de meest recente informatie op dit gebied.

DataLand is niet verantwoordelijk voor de belastingtaak, we spelen wel een rol in de collectie/distributie van WOZ-detailgegevens. De overgang naar het Kadaster is er op gericht om die collectie/distributie van WOZ-detailgegevens volledig te continueren in de nieuwe werkomgeving. Aan de concrete vorm hiervan wordt nu gewerkt, zie hier de speciale pagina over de levering van WOZ-detailgegevens.

Vooralsnog is dat niet het geval. Mogelijk zal op termijn de inhoud van de LV WOZ uitgebreid worden. Dat is echter geen concreet plan.

Als gemeente, belastingsamenwerking of uitvoeringsdienst houd je de regie door vooraf goede afspraken te maken met partijen die software inrichten over de wijze waarop informatie wordt gepresenteerd. Welke bronnen, welke kwaliteitseisen e.d.

Common Ground zorgt voor goede ontkoppeling applicaties van data, minder kopiëren van data (en beheer daarvan). Het wordt eenvoudiger om actuele data te integreren in de eigen informatievoorziening.

Zie ook dit filmpje common ground.

Onze medewerkers hebben vrijwel allen baangarantie. Verschillende medewerkers hebben nu al een aanstelling bij een andere organisatie en werken op detacheringsbasis bij DataLand. Dat betekent dat wij tot 1 januari 2022 de kwaliteit kunnen blijven leveren die u als afnemer van ons gewend bent.

Het is de intentie om een kostenneutrale overgang van diensten mogelijk te maken. Dit is mede afhankelijk van leveranciersaanbiedingen. Het Kadaster zal ook streven naar kostenneutrale leveringen.

DataLand stimuleert het bijeenbrengen van marktpartijen en partners van DataLand, waar de oplossingen die het Kadaster gaat bieden niet voldoet. DataLand gaat geen aanbesteding namens zijn partners o.i.d. uitvoeren. Het gezamenlijk optrekken van klanten(groepen) ligt voor de hand, maar kan alleen op basis van het initiatief van die klanten.

De KvK gaat ook nieuwe services bieden die in het kader van Haal centraal worden beschreven. Dit biedt nieuwe kansen.

Voor de voortzetting van de levering van WOZ-detailgegevens zijn geen technische aanpassingen nodig, die omzetting naar het Kadaster bestaat enkel uit het administratief omzetten van de overeenkomst en verloopt verder geruisloos

Op dit moment wordt met het Kadaster gewerkt aan de opzet en invulling van de nieuwe dienstverlening. Zie voor de actuele stand van zaken deze website.

Voor wat Stuf-TAX betreft data is dat het geval. Dat wordt een nieuwe, centraal beschikbare dataset. Er is geen sprake van integratie met de LV WOZ. Dit kan niet vanwege verschil in actualiteit en juridische redenen.

Nee, DataLand levert u nog steeds de diensten.

We hebben al met u overlegd over de wijze waarop de transitie naar het Kadaster vorm kan krijgen en in het Transitieproject met het Kadaster wordt hier verder inhoud aan gegeven. De dienstverlening door DataLand wordt tot eind 2021 voortgezet. DataLand informeert op dit moment alle KNOOP-gebruikers over de wijze van afronding van het contract .

 

FAQ-Dienstverlening

Ja. Het Kadaster neemt deze over. Het is de bedoeling om de rapportages aan te bieden op de manier waarop nu ook bijvoorbeeld BAG-rapportages worden aangeboden (met een kwaliteitsdashboard). Zie ook hier op deze speciale pagina over de leveringen van WOZ-detailgegevens.

Het Kadaster levert maatwerkrapportages over de BRK, BAG, WOZ en gaat dat ook doen van de WOZ+ gegevens (Stuf-TAX). Mogelijk zal ook gebruik worden gemaakt van de gegevens die via webservices beschikbaar komen van het Handelsregister.

Nee, hier zijn geen plannen voor. 

Dit hangt af van kennis die in huis is. Leveranciers hebben aangegeven dat steeds meer functionaliteit beschikbaar komt om als eindgebruiker te benutten.

FAQ-Dataleveringen

HR-gegevens zijn op termijn te verkrijgen via services die de Kamer van Koophandel aanbiedt. Diverse leveranciers hebben inmiddels alternatieve opties geschetst en deze gepresenteerd.

Leveranciers hebben aangegeven om te kunnen gaan met combinaties van vragen, waarbij het resultaat van de ene bevraging als input dient voor de vervolgvraag. Mogelijk kunnen op termijn ook API’s worden ingericht/aangeboden die meerdere bronnen (als dan niet achtereenvolgens) kunnen bevragen en het (gecombineerde) antwoord kunnen geven.

Het Kadaster gaat hier niet in voorzien. Leveranciers hebben aangegeven hier oplossingen voor te kunnen bieden die lijken op de oplossing die DataLand nu biedt.

U kunt straks nog steeds gebruik maken van de web services en u kunt rapportages en gegevensleveringen blijven ontvangen. Het Kadaster kan u hierover verder informeren.

Met de overgang van de informatiediensten van Dataland naar het Kadaster houdt de datalevering in zijn huidige hoedanigheid op te bestaan. Het Kadaster zal u straks de KVK-gegevens niet meer in StUF-formaat of extractvorm kunnen leveren. U kunt daarvoor straks rechtstreeks, via services die de Kamer van Koophandel biedt gegevens opvragen.

FAQ-WOZdataleveringen

Gemeenten
Artikel 1 lid 2 jo. artikel 37a lid 1 Wet WOZ bepaalt dat de gemeente verplicht is om onroerende zaken als gebouwen en grond te registreren en te waarderen en dat er een basisregistratie WOZ bestaat. Dit betekent dat gemeenten een wettelijke taak hebben ten aanzien van de uitvoering van de Wet WOZ.
Art. 37b lid 1 Wet WOZ bepaalt dat gemeenten waardegegevens met bijbehorende temporele en meta-kenmerken aan het Kadaster leveren. Het betreft hier de levering ten behoeve van de LV WOZ die volgens de wet gehouden wordt door het Kadaster.

Het Kadaster
Artikel 37aa Wet WOZ bepaalt dat het Kadaster de LV WOZ, waarin de gegevens uit de door de gemeenten gehouden basisregistratie WOZ zijn opgenomen, houdt en beheert. Een nadere uitwerking van deze taak staat in artikel 3 lid 1 sub n van de Kadasterwet. Deze taak van het Kadaster is dus wettelijk bepaald.

Bron: VNG/IBD

Naast de LV-WOZ gegevens zijn er ook specifieke gegevens van een object (zoals de onderdelen kantoor, opslag, woonruimte, of er een gastank in de bodem zit, enz.). Deze gegevens zijn essentieel voor provincies en veiligheidsregio’s die toezicht houden op of zorgen voor de veiligheid in een regio en zijn cruciaal in het geval van een grote brand of een ramp. Maar ook grote banken, accountantskantoren en bijvoorbeeld het Rijksinstituut voor Ondernemend Nederland ontvangen deze gegevens voor beleidsvorming en analyses op het gebied van veiligheid, financiële controle en voor de ontwikkeling van nieuwe (ruimtelijke) plannen. Deze gegevens zijn WOZ detailgegevens. Het verzamelen en leveren van WOZ detailgegevens heeft veel toegevoegde waarde voor gemeenten zelf en de maatschappij en is soms zelfs van cruciaal belang.

Moet of mag een gemeente deze WOZ detailgegevens verzamelen en leveren?

De grondslag voor het verzamelen, opslaan en verstrekken van deze gegevens kan gevonden worden in artikel 38 Wet WOZ. De wet rept hier – in tegenstelling tot elders in de wet – niet expliciet over het waardegegeven (en de temporele- en meta-kenmerken), maar over gegevens die nodig zijn om de waarde van een onroerende zaak vast te stellen, voor zover nodig ter uitvoering van de Wet WOZ. Dit is dus een breder palet aan gegevens dan slechts het waardegegeven. In het verleden hebben gemeenten ervoor gekozen om de levering van de WOZ detailgegevens niet zelf uit te voeren, maar daarvoor DataLand op te richten, die tot op vandaag deze gegevens ontsluit en invulling geeft aan deze wettelijke taak

Vanaf 1 januari 2022 gaat het Kadaster deze gegevens ontsluiten. Dit betekent dat gemeenten de WOZ detailgegevens vanaf laatstgenoemde datum niet meer aan DataLand, maar aan het Kadaster gaan leveren. Om deze ontsluiting goed te regelen heeft het Kadaster een leveringsovereenkomst opgesteld en deze ter ondertekening aan gemeenten voorgelegd.

Bron: VNG/IBD

In de WOZ detailgegevens kunnen gegevens voorkomen die persoonsgegevens zijn. De AVG schrijft voor dat er dan afspraken over de verwerking van persoonsgegevens moeten worden gemaakt. Om díe reden is er bij de door het Kadaster voorgestelde leveringsovereenkomst ook een verwerkersovereenkomst meegestuurd, het Kadaster treedt immers op als verwerker van gemeenten. De verwerkersovereenkomst is alleen bedoeld voor de levering van die WOZ detailgegevens die (in)direct tot een natuurlijk persoon herleidbaar zijn. Zo zijn gemeenten en het Kadaster compliant aan de AVG. In bijlage 1 bij die verwerkersovereenkomst is het waardegegeven ten onrechte opgenomen. Het Kadaster is ten aanzien van de LV-WOZ verwerkingsverantwoordelijke en is het niet nodig het waardegegeven in de verwerkersovereenkomst op te nemen omdat het Kadaster dit gegeven al op grond van de wet ontvangt. Het waardegegeven maakt zodoende geen onderdeel uit van de levering van WOZ detailgegevens aan het Kadaster.

Is een WOZ detailgegevens toch een persoonsgegeven, dan is de grondslag voor de levering van dit gegeven de uitvoering van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag (art. 6.1(e) AVG) in combinatie met artikel 38 Wet WOZ.

Bron: VNG/IBD

Een vraag die gemeenten hebben voorgelegd is dat op grond van artikel 67 Algemene wet inzake rijksbelastingen, gemeenten/samenwerkingsverbanden verplicht zijn om belastinggegevens geheim te houden. Daarom zouden gemeenten geen WOZ detailgegevens aan het Kadaster mogen leveren, zo is de strekking.

Onze reactie daarop is:
– Dit artikel uit de Algemene wet inzake rijksbelastingen is niet van toepassing op de levering van WOZ detailgegevens;
– De WOZ detailgegevens zijn geen belastinggegevens.

Bron: VNG/IBD

Bij het Kadaster en DataLand volgen we de ontwikkelingen rond het uitfaseren van Stuf-TAX op de voet. In goed overleg met gemeenten wordt ingespeeld op nieuwe mogelijkheden. Zo blijven ook in de toekomst de WOZ-detailgegevens voor afnemers toegankelijk.

Ja, dit geldt ook voor de belastingsamenwerkingsverbanden die de WOZ-detailgegevens aanleveren namens hun aangesloten gemeenten.

Vanaf het moment dat u de WOZ-detailgegevens aan het Kadaster levert zult u toegang krijgen tot het WOZ+  kwaliteitsdashboard van uw gemeente, waarmee u direct en continu informatie krijgt over de geleverde gegevens. Het Kadaster verzorgt voor gemeenten nu bijvoorbeeld ook al de kwaliteitsdashboards voor de BAG, BGT en Wkpb.

De wet Waardering Onroerende Zaken (wet WOZ) verplicht gemeenten om onroerende zaken als gebouwen en grond te registreren en te waarderen. Hiermee wordt de WOZ-waarde bepaald.

De WOZ-detailgegevens bevatten onderliggende objectinformatie. Denk hierbij aan gegevens over het woningtype en de toegankelijkheid. Deze detailgegevens zijn nu beschikbaar via DataLand en vanaf uiterlijk 1 januari 2022 via het Kadaster.

 • de Vastgoedscanner, in het Geïntegreerd Objectbericht van het Kadaster
 • de kwaliteitsrapportages, in het (nieuwe) WOZ+ kwaliteitsdashboard van het Kadaster
 • de levering van WOZ-detailgegevens in zogenaamde ‘maatwerkleveringen’

Nu faciliteert DataLand namens de gemeenten de distributie van de WOZ-detailgegevens. Hierdoor kan DataLand tegemoetkomen aan de wens van afnemers om informatie te ontvangen via één loket en worden de gemeenten ontlast om zelf deze informatie aan diverse afnemers te verstrekken.

Dit hangt af van de wijze waarop de gemeente taken heeft belegd bij de belastingsamenwerking: heeft de gemeente haar taken gedelegeerd of is er sprake van mandatering?

Twijfelt u eraan of de gemeente of het samenwerkingsverband de overeenkomst moet aangaan? Neem dan contact op met het Kadaster.

Ja, de door de gemeente te leveren WOZ-detailgegevens bevatten (AVG-)persoonsgegevens, maar geen namen van personen/belastingplichtigen. Een aantal van deze persoonsgegevens komen niet voor in de leveringen door gemeenten aan het Kadaster ten behoeve van de Landelijke Voorziening WOZ.

U blijft leveren zoals u gewend was, dezelfde gegevens volgens hetzelfde bestandsformaat, dus in bestandsformaat DL-tax. Dit is een bestand wat is afgeleid (door middel van een DLtax-tool) van een Stuf-TAX. In het DL-tax bestand staan enkel de records 00, 20, 21, 22, 35, 40, 91 en 92. Daarnaast wordt een nieuw record gemaakt, record 61. In dit record staat informatie waarmee het attribuut huur (dus verhuurd wordt) of koop (bewoond door de eigenaar) bepaald wordt. In record 61 staat geen enkel persoonsgegeven.

Kijk voor de record lay-out van de originele Stuf-TAX bestanden op site van de Waarderingskamer.

De bij de hoofdovereenkomst tevens af te sluiten verwerkersovereenkomst is noodzakelijk vanwege het feit dat in de WOZ-detailgegevens persoonsgegevens voorkomen die niet reeds voorkomen in de leveringen door gemeenten aan het Kadaster ten behoeve van de Landelijke Voorziening WOZ.

Wij onderzoeken nog of de bijlage bij de verwerkersovereenkomst aanpassing behoeft om preciezer te omschrijven welke gegevens het betreft. Het gaat in elk geval niet om namen van personen; uitsluitend om gegevens m.b.t. het (belasting-)object.

Gegevens worden uitsluitend verstrekt aan toegestane afnemers en voor toegestane gebruiksdoelen, handelend conform de geldende juridische kaders van de wet WOZ.

De WOZ-detailgegevens bevatten onderliggende objectinformatie die niet in de LV WOZ voorkomt. Deze specifieke objectinformatie is van belang voor organisaties zoals veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten en provincies.

(Lees hier meer over het belang van WOZ-detailgegevens)

DataLand stopt met zijn werkzaamheden, maar de vraag naar WOZ-detailgegevens blijft. Doordat het Kadaster deze werkzaamheden voortzet blijven deze gegevens in een landsdekkende dataset beschikbaar voor afnemers. Het Kadaster heeft veel ervaring met het beheren, optimaliseren en ontsluiten van grote datasets, zoals is gebleken bij de landelijke voorzieningen (zoals BAG en de LV WOZ).

FAQ-Vastgoedscanner

De leverancier verandert, de data blijven dezelfde, behalve dat de nu voor Rotterdam beschikbare plattegrond- en objectindelingen niet meer beschikbaar komen. De functionaliteit van de Vastgoedscanner zal in ieder geval vanaf 1 januari 2022 worden geleverd door het Kadaster. De Vastgoedscanner zoals die er nu is, houdt op te bestaan.