Beëindiging activiteiten DataLand

DataLand zal haar activiteiten beëindigen per 1-1-2022. Het secretariaat van het Gemeentelijk Geo-Beraad, de kennisbank en de opleidingen zijn al door de VNG  overgenomen. De Vastgoedscanner, de dataleveringen en een aantal KNOOP-diensten gaan naar het Kadaster. Op de tabbladen (FAQ) leest u antwoorden op de belangrijkste vragen over deze ontwikkeling. Er zullen nieuwe vragen bijkomen en de antwoorden zullen na verloop van tijd worden aangescherpt waar nodig. Komen er bij het lezen van de vragen nog aanvullende vragen, opmerkingen of suggesties bij u op? Geef ze ons door via dit formulier! Zo kunnen we deze informatie verder optimaliseren. Dit helpt ons allemaal om de overgang tot aan 31 december 2021 zo vloeiend mogelijk te laten verlopen.

Waarom beëindigt DataLand haar activiteiten, en waarom nu?

DataLand acteert in het domein van de gemeentelijke (vastgoed)informatievoorziening, waarin nu en de komende jaren grootschalige ontwikkelingen plaatsvinden. De informatie-architectuur beweegt zich richting data-bij-de-bron (één van de uitgangspunten van Common Ground). Daardoor is op termijn een separaat gemeentelijk gegevensknooppunt voor objectinformatie niet meer nodig. Bovendien is met de openbaarmaking van de WOZ-waarde voor woningen de rol van DataLand als verstrekker van WOZ-waarden grotendeels vervallen.  Het bestuur van DataLand heeft dan ook geconstateerd dat DataLand op de middellange en lange termijn te kwetsbaar is om in dit domein een structurele rol te vervullen. Na zorgvuldige verkenning en veel overleg hebben we een sterke partner gevonden in het Kadaster.

Waarom het Kadaster?

Het Kadaster staat in het middelpunt van de genoemde grote veranderingen. De activiteiten die DataLand uitvoert, passen heel goed bij de stappen die het Kadaster de komende jaren zet als het gaat om databeheer en datauitwisseling. Het Kadaster is bereid om een groot deel van de activiteiten van DataLand in te passen in zijn structuren en af te stemmen op de lopende ontwikkelingen. Hier is een overgangstermijn van twee jaar over afgesproken.

DataLand heeft overigens ook intensief overlegd met de VNG over verdergaande samenwerking. Deze gesprekken resulteerden in de conclusie dat de uitvoeringstaken (Vastgoedscanner, dataleveringen, KNOOP) niet bij de VNG passen. We hebben vastgesteld dat opleidingen en het Gemeentelijk Geoberaad wél goed onder de VNG-paraplu kunnen worden ondergebracht.

Wat gaan we doen?

Het GGB (sinds juli 2019) en de opleidingen (vanaf februari 2020) zijn door de VNG overgenomen. De gegevensdiensten van DataLand worden door het Kadaster voortgezet. Concreet betekent het dat de Vastgoedscanner en extractleveringen min of meer ongewijzigd overgaan naar het Kadaster (we verwachten dat deze transitie begin 2021 concreet gaat starten). Wat betreft KNOOP neemt het Kadaster de ontsluiting van object-gerelateerde basisregistraties over. Registratie en verstrekking van gegevens door het Kadaster worden steeds meer ingericht op het principe data-bij-de-bron. Dit zal ook voor de objectgegevens van KNOOP gaan gelden.

Hoe gaan we dat doen?

De transitie van de activiteiten van DataLand loopt tot eind 2021. Het jaar 2020 wordt gebruikt om alle diensten die het Kadaster als vervanging van DataLand-diensten aanbiedt technisch voor te bereiden en te testen. Onze eerste prioriteit is om de gevolgen voor klanten en afnemers zo beperkt mogelijk te houden. We hebben al gesprekken gevoerd en blijven in gesprek met onze partners over de impact, de mogelijke oplossingen en hun eigen wensen. De KNOOP-klanten zijn in contact gebracht met softwareleveranciers zodat ze al in overleg kunnen treden om oplossingen te vinden voor de KNOOP-(portaal)dienst – het berichtenverkeer van HR in StUF-BG – die niet meegaat naar het Kadaster.

FAQ-Algemeen

Noch VNG noch Kadaster nemen DataLand over.

Het Kadaster gaat gegevensdiensten van DataLand overnemen, een precieze datum kan nog niet worden gegeven, maar volgens plan zal de transitie van diensten vóór 31 december 2021 zijn afgerond.

De VNG heeft het GGB per juni 2019 overgenomen en de opleidingen worden vanaf februari 2020 door VNG-connect aangeboden en uitgevoerd.

Het maximale risico voor de certificaathouders is dat de gelden die de certificaathouders hebben ingelegd, niet terugbetaald kunnen worden.

Het bestuur stuurt aan op een liquidatie zonder faillissement. Dit lijkt vooralsnog goed haalbaar. Zie voor de financiële details de jaarrekening van 2019. In de certificaathoudersvergadering van 2020 (door de Coronacrisis verplaatst naar september) volgen nadere details.

DataLand stopt zoals het zich nu laat aanzien op 31 december 2021 met de activiteiten rond de verzameling van WOZ-detailgegevens. Het Kadaster gaat deze verzameling voortzetten. Momenteel wordt gewerkt aan de opzet van een nieuwe overeenkomst voor deze levering. De VNG besteedt er in haar ledenbrief aandacht aan. Op de pagina WOZ-dataleveringen staat de meest recente informatie op dit gebied.

DataLand is niet verantwoordelijk voor de belastingtaak, we spelen wel een rol in de collectie/distributie van WOZ-detailgegevens. De overgang naar het Kadaster is er op gericht om die collectie/distributie van WOZ-detailgegevens volledig te continueren in de nieuwe werkomgeving. Aan de concrete vorm hiervan wordt nu gewerkt, zie hier de speciale pagina over de levering van WOZ-detailgegevens.

Vooralsnog is dat niet het geval. Mogelijk zal op termijn de inhoud van de LV WOZ uitgebreid worden. Dat is echter geen concreet plan.

Als gemeente, belastingsamenwerking of uitvoeringsdienst houd je de regie door vooraf goede afspraken te maken met partijen die software inrichten over de wijze waarop informatie wordt gepresenteerd. Welke bronnen, welke kwaliteitseisen e.d.

Common Ground zorgt voor goede ontkoppeling applicaties van data, minder kopiëren van data (en beheer daarvan). Het wordt eenvoudiger om actuele data te integreren in de eigen informatievoorziening.

Zie ook dit filmpje common ground.

Onze medewerkers hebben vrijwel allen baangarantie. Verschillende medewerkers hebben nu al een aanstelling bij een andere organisatie en werken op detacheringsbasis bij DataLand. Dat betekent dat wij tot 1 januari 2022 de kwaliteit kunnen blijven leveren die u als afnemer van ons gewend bent.

Het is de intentie om een kostenneutrale overgang van diensten mogelijk te maken. Dit is mede afhankelijk van leveranciersaanbiedingen. Het Kadaster zal ook streven naar kostenneutrale leveringen.

DataLand stimuleert het bijeenbrengen van marktpartijen en partners van DataLand, waar de oplossingen die het Kadaster gaat bieden niet voldoet. DataLand gaat geen aanbesteding namens zijn partners o.i.d. uitvoeren. Het gezamenlijk optrekken van klanten(groepen) ligt voor de hand, maar kan alleen op basis van het initiatief van die klanten.

De KvK gaat ook nieuwe services bieden die in het kader van Haal centraal worden beschreven. Dit biedt nieuwe kansen.

Voor de voortzetting van de levering van WOZ-detailgegevens zijn geen technische aanpassingen nodig, die omzetting naar het Kadaster bestaat enkel uit het administratief omzetten van de overeenkomst en verloopt verder geruisloos

Op dit moment wordt met het Kadaster gewerkt aan de opzet en invulling van de nieuwe dienstverlening De planning is nog niet helemaal duidelijk, de contouren worden wel langzaamaan helderder. We streven er naar om snel na de zomervakantie een concretere planning af te geven.

Voor wat Stuf-TAX betreft data is dat het geval. Dat wordt een nieuwe, centraal beschikbare dataset. Er is geen sprake van integratie met de LV WOZ. Dit kan niet vanwege verschil in actualiteit en juridische redenen.

Nee, DataLand levert u nog steeds de diensten, we hebben al met u overlegd over de wijze waarop de transitie naar het Kadaster vorm kan krijgen, en in het Transitieproject met het Kadaster wordt hier verder inhoud aan gegeven. De dienstverlening door DataLand wordt tot eind 2021 voortgezet.

Load More

 

FAQ-Dienstverlening

Ja. Het Kadaster neemt deze over. Het is de bedoeling om de rapportages aan te bieden op de manier waarop nu ook bijvoorbeeld BAG-rapportages worden aangeboden. Zie ook hier op deze speciale pagina over de leveringen van WOZ-detailgegevens.

Ja. Het Kadaster neemt de kwalitieitscontrole op de aangeleverde WOZ-detailgegevens over.

Het Kadaster gaat gegevensleveringen verzorgen. In elk geval zijn dat gegevens m.b.t. de BRK, BAG, WOZ en WOZ+ gegevens (Stuf-TAX). Mogelijk zal ook gebruik worden gemaakt van de gegevens die via webservices beschikbaar komen van het Handelsregister.

Nee, hier zijn geen plannen voor. 

Dit hangt af van kennis die in huis is. Leveranciers hebben aangegeven dat steeds meer functionaliteit beschikbaar komt om als eindgebruiker te benutten.

Load More

FAQ-Dataleveringen

HR-gegevens zijn op termijn te verkrijgen via services die de Kamer van Koophandel aanbiedt. Diverse Leveranciers hebben inmiddels alternatieve opties geschetst en deze gepresenteerd tijdens een klantendag voor KNOOP-afnemers.

Leveranciers hebben aangegeven om te kunnen gaan met combinaties van vragen, waarbij het resultaat van de ene bevraging als input dient voor de vervolgvraag. Mogelijk kunnen op termijn ook API’s worden ingericht/aangeboden die meerdere bronnen (als dan niet achtereenvolgens) kunnen bevragen en het (gecombineerde) antwoord kunnen geven.

Het Kadaster gaat hier niet in voorzien. Leveranciers hebben aangegeven hier oplossingen voor te kunnen bieden die lijken op de oplossing die DataLand nu biedt.

Deze diensten gaan volgens planning per 1-1-2022 over naar het Kadaster.

U kunt straks nog steeds gebruik maken van de webservices en u kunt rapportages en gegevensleveringen blijven ontvangen. U krijgt alleen een andere contactpersoon, iemand van het Kadaster.

Met de overgang van de informatiediensten van Dataland naar het Kadaster houdt de datalevering in zijn huidige hoedanigheid op te bestaan. Het Kadaster zal u straks de KVK-gegevens niet meer in StUF-formaat of extractvorm kunnen leveren. U kunt daarvoor u straks rechtstreeks, via services die de Kamer van Koophandel biedt gegevens opvragen. Wij kunnen u helpen aan de juiste contactpersoon bij de Kamer van Koophandel.

Load More

FAQ-WOZdataleveringen

Het Kadaster volgt de ontwikkelingen rondom het uitfaseren van StUF-TAX op de voet. In goed overleg met gemeenten zal worden ingespeeld op nieuwe mogelijkheden om de detailinformatie ook in de toekomst voor afnemers toegankelijk te houden.

Veel gemeenten gebruiken nu nog Stuf-Tax als uitwisselformaat.

In het kader van het Convenant Sectormodel WOZ wordt gewerkt aan de specificaties voor het berichtenverkeer in het kader van de WOZ.

Het WOZ-berichtenverkeer gaat op termijn binnen de gemeentelijke organisatie het kopiëren van data op basis van Stuf-TAX bestanden volledig vervangen.

Zie ook: https://www.waarderingskamer.nl/basisregistratie-woz-lv-woz/stuf-woz-0312/

Ja, dit geldt ook voor de belastingsamenwerkingsverbanden die de WOZ-detailgegevens aanleveren namens hun aangesloten gemeenten.

DataLand biedt u nu kwaliteitsrapportages. Het Kadaster verzorgt voor gemeenten nu al kwaliteitsdashboards voor de BAG, BGT en Wkpb. Er zijn plannen voor een kwaliteitsdashboard WOZ-detailgegevens, waarmee u direct en continu informatie krijgt.

De Wet waardering onroerende zaken (wet WOZ) verplicht gemeenten om onroerende zaken als gebouwen en grond te registreren en te waarderen. Via de LV WOZ wordt de WOZ-waarde landelijk uitgewisseld. Meer over de LV WOZ leest u op de pagina WOZ.

De WOZ-detailgegevens bevatten onderliggende objectinformatie. Denk hierbij aan gegevens over het woningtype, de toegankelijkheid en de aanwezigheid van voorzieningen. Deze detailgegevens zijn nu beschikbaar via DataLand en vanaf uiterlijk 1 januari 2022 via het Kadaster.

  • de Landelijke Voorziening WOZ (zie de pagina WOZ)
  • het WOZ-waardeloket.nl
  • in de toekomst nemen wij over van DataLand:
    • de Vastgoedscanner en verwerken deze in ons (al bestaande en nu uitgebreide) Geïntegreerd Objectbericht
    • de kwaliteitsrapportages in ons (nieuwe) kwaliteitsdashboard WOZ-detailgegevens
    • de verwerking van de dataleveringen van WOZ-detailgegevens

Op grond van artikel 38 Wet WOZ is de gemeente verantwoordelijk voor het verstrekken van WOZ-detailgegevens. Nu faciliteert DataLand de gemeente bij het uitvoeren van deze wettelijke taak en straks het Kadaster. Een gemeente gaat vrijwillig de overeenkomst aan met het Kadaster. Hierdoor kan het Kadaster namens de gemeente deze taak uitvoeren en zo tegemoetkomen aan de wens van afnemers om informatie te ontvangen via 1 loket.

Dit hangt af van de wijze waarop de gemeente taken heeft belegd bij de belastingsamenwerking, bijvoorbeeld door middel van een gemeenschappelijke regeling. Twijfelt u eraan of de gemeente of het samenwerkingsverband de overeenkomst moet aangaan? Dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij het Kadaster.

Ja, de gemeente verstrekt de volgende gegevens aan het Kadaster: straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats en WOZ-waarde. Daarom is het noodzakelijk dat de gemeente met het Kadaster een verwerkersovereenkomst afsluit. Overigens worden een deel van de gegevens ook geleverd via de LV WOZ, maar de LV WOZ is een andere en beperktere gegevensset zonder WOZ-detailgegevens.

De uitwisseling van gegevens is hetzelfde als bij DataLand, dus in bestandsformaat Stuf-TAX. Het gaat om de records 00, 20, 21, 22, 35, 40, 91 en 92. Er wordt een nieuw record gemaakt, record 61. In dit record staat informatie waarmee het Kadaster kan bepalen of een object huur (dus verhuurd wordt) of koop (bewoond door de eigenaar) is. In record 61 staat geen enkel persoonsgegeven. Kijk voor de record lay-out op de site van de Waarderingskamer.

Load More

FAQ-Vastgoedscanner

De leverancier verandert, de data blijven dezelfde, behalve dat de nu voor Rotterdam beschikbare plattegrond- en objectindelingen niet meer beschikbaar komen. De functionaliteit van de Vastgoedscanner zal in de loop van 2021 en in ieder geval vanaf 1 januari 2022 worden geleverd door het Kadaster. De Vastgoedscanner zoals die er nu is, houdt op te bestaan, het Kadaster streeft ernaar om de overgang zo geruisloos mogelijk te laten verlopen.

Load More

Ervaringen van gemeenten met diensten van DataLand

Anderen over de WOZ-detailgegevens
Skitz Fijan, gemeente Den Haag: ‘Als gemeente moet je zorgen dat jij niet de witte vlek op de kaart bent
Gemeente Zaanstad
Als gegevensbeheerder WOZ moet ik ook de ‘taal van de BAG’ spreken. In de opleiding ‘De BAG de baas’ heb ik deze taal geleerd en een goede theoretische basis voor de praktijk gelegd. Vooral bij de oefeningen met objectafbakening heb ik baat gehad. Nathan Mandjes, Gegevensbeheerder WOZ, gemeente Zaanstad
Gemeente Haaksbergen
Voor mij als beginnende BAG-beheerder was de opleiding ‘De BAG in een dag’ ontzettend nuttig. In één dag heb ik een goed beeld van de BAG gekregen en een goede basis gelegd voor mijn werk en de verdiepende opleiding ‘De BAG de baas’. André Boonk, Medewerker Informatisering en BAG-beheerder, gemeente Haaksbergen
Gemeente Doetinchem
In de opleiding ‘De BAG in een dag’ heb ik veel over de BAG geleerd en handvaten gekregen om als beginnend BAG-medewerker aan de slag te gaan. De opleiding is zeker ook een aanrader voor medewerkers die veel met de BAG te maken hebben, zoals WOZ-medewerkers. Judy Thijssen, BAG-medewerker, gemeente Doetinchem
Gemeente Smallingerland
Dieper de materie induiken. Dat was mijn reden om de opleiding ‘De BGT in de praktijk’ te volgen. En dat is zeker gelukt! Deze opleiding is wat mij betreft geschikt voor BGT-beheerders, maar zeker ook voor medewerkers die deels met de BGT te maken hebben. Mark Mulder, Beheerder BGT, gemeente Smallingerland
Gemeente ‘s-Hertogenbosch
De opleiding ‘BGT in het informatielandschap’ heb ik gevolgd om mijn kennis van de BGT weer eens op te frissen en inspiratie op te doen. Als accountmanager geo-informatie neem ik de klanten mee in het nut van de basisregistraties, zo ook van de BGT. Frans Lahau, Accountmanager geo-informatie, gemeente ‘s Hertogenbosch
Gemeente Steenbergen
We hebben uiteindelijk voor KNOOP gekozen vanwege het gemak en de kosten. Door KNOOP hoeven we namelijk maar eenmalig een aanpassing te doen aan onze ESB. Mochten de gegevensformaten in de toekomst wijzigen, dan hebben wij daar geen omkijken meer naar. Jeff Davis, Geo-coördinator, gemeente Steenbergen
Video: Waarom KNOOP? Gemeenten vertellen.
Waarom KNOOP? KING en de gemeenten Leiden, Amstelveen en Gorinchem vertellen over hun ervaringen met KNOOP. Verschillende gemeenten
Gemeente Leiden
Als gemeente Leiden zijn we nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van KNOOP. Wat wij hebben geleerd, daar kunnen andere gemeenten hun voordeel mee doen. Dat levert voordelen op voor ons allemaal en is precies de kracht van ons gemeentelijke samenwerkingsverband DataLand. Arjan Honkoop, Informatiemanager, gemeente Leiden
Gemeente Ridderkerk
Maatvast is een voorbeeld van een krachtige tool, waarbij ook nog gebruik wordt gemaakt van data die niet in Ridderkerk geregistreerd worden. Met deze informatie kan het college van Burgemeester en Wethouders van betere adviezen worden voorzien. Corstiaan Kanters, Gegevensbeheerder, gemeente Ridderkerk
Gemeente Vlaardingen
Door het rapport Maatvast weten we welk vastgoed er allemaal op onze naam geregistreerd staat, wat de functie van dit vastgoed is en wie er in onze gemeente nog meer vastgoed bezit dat voor maatschappelijke functies gebruikt wordt. Martijn Otte, Coördinator vastgoed, gemeente Vlaardingen
Gemeente Halderberge
Mijn kennis van geo-informatie is flink gegroeid en ik heb tools gekregen om de informatievoorziening meer gericht te laten aansluiten op de behoeften van de organisatie. Fons van Oosterhout, Chief information officer, gemeente Halderberge
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Ministerie van Economische Zaken
Tijdens de opleiding heb ik gezien dat de problematiek bij de Rijksoverheid rond het managen van ruimtelijke informatie hetzelfde is als bij de gemeentelijke overheid. Hoewel de opleiding zich sterk richt op de gemeentelijke organisaties, is deze ook voor mij, als Rijksambtenaar, zeer waardevol gebleken. Willem Jongkind, Adviseur Informatiemanagement, Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Ministerie van Economische Zaken
Waterschap Rijn en IJssel
Met de ervaring en kennis uit de cursus kan ik voor onze organisatie een volwaardig geo-coördinator zijn. De aangereikte tools bieden praktisch houvast voor onze ontwikkeling de komende jaren. Judith Janssen, Beleidsadviseur gegevensbeheer, Waterschap Rijn en IJssel
Gemeente Stadskanaal
De opleiding GIMLO was voor mij dé manier om in sneltreinvaart kennis op te doen van informatiemanagement, alles wat daarbij komt kijken en hoe je jezelf daarin manifesteert! Marijke ter Steege, Coördinator geo-informatie, gemeente Stadskanaal
Gemeente Reimerswaal
De opleiding Geo-informatie management bij Dataland is een fijne opleiding waar je samen met collega`s uit het vakgebied kan werken aan een samenhangend beeld van de organisatorische, procesmatige en informatieve kant van geo-informatie met al zijn verbanden. Hiels Oving, Gemeente Reimerswaal, over de opleiding Geo-informatiemanagement voor de lokale overheid
Gemeente Utrecht
Tijdens de opleiding ‘Het stelsel van basisregistraties in gebruik’ hebben we uitgebreid met elkaar gesproken over de koppeling tussen de verschillende registraties en gekeken naar de landelijk ontwikkelingen op dit gebied. Gijs Mesman Schultz, gegevensbeheerder, gemeente Utrecht
Gemeente Tilburg
Een belangrijk deel van ons werk is het uitleggen van de kracht van het stelsel aan onze collega’s en bestuurders. De opleiding ‘Het stelsel van basisregistraties in gebruik’ heeft mij hiervoor goede handvaten gegeven. Zo hebben we het stelselspel laatst met het MT gespeeld. Tim Schoonebeek, Procesbeheerder bij team basisregistraties, gemeente Tilburg