Het belang van WOZ-detailgegevens

Als gemeente moet je zorgen dat jij niet de witte vlek op de kaart bent bij een calamiteit.’

Eind 2021 beëindigt DataLand, het centrale kennis- en gegevensknooppunt voor objectinformatie, de werkzaamheden. Het Kadaster zal dan de landelijke set met WOZ-detailgegevens (nu nog beheerd door DataLand) onder zijn hoede nemen. Hoewel het nog even duurt, wordt er achter de schermen hard gewerkt aan deze transitie. Medio augustus ontvingen alle gemeenten in Nederland (als bronhouders en ‘leveranciers’ van deze gegevens) bericht hoe ze nu al een vervangend contract met het Kadaster kunnen afsluiten. Inmiddels hebben de eerste gemeenten deze stap gezet. Tijd om eens in te zoomen op het belang van deze WOZ-detailgegevens.

Want, waar doen we het allemaal voor?

Gemeenten spelen een belangrijke rol in de informatievoorziening binnen het fysieke domein. Zij beschikken over o.a. de vastgoedgegevens van woningen en bedrijfspanden in hun gebied. Die houden ze actueel en gebruiken ze voor hun eigen dienstverlening. Bovendien worden ze landelijk beschikbaar gesteld via de LV WOZ. Dit betreft echter alleen de standaardgegevens, zoals WOZ-waarde, de kadastrale aanduiding en de adresgegevens van een object. Specifieke gegevens van een object (zoals de onderdelen kantoor, opslag, woonruimte enz.) met bij behorende gegevens (bouwjaar, grootte) vallen hier buiten. Toch zijn deze heel belangrijk voor organisaties die bijvoorbeeld toezicht houden of zorgen voor de veiligheid in een regio. Zo kan er op een industrieterrein ook een woning staan, en zijn bedrijfsruimten voor een deel soms kantoor. Dat soort dingen haal je niet uit de BAG of de LV-WOZ.

Skitz Fijan, senior taxateur bij de gemeente Den Haag: ‘Deze WOZ-detailgegevens zijn absoluut onmisbaar. Denk alleen al aan de ontwikkeling van rampenplannen. Daarvoor wordt geput uit deze gegevens zodat men op basis van deze gegevens een plan kan ontwikkelen. Organisaties die niet meewerken aan de levering van deze data vormen dan een witte vlek op de kaart. Bij een daadwerkelijke ramp moet daar rekenschap over worden afgelegd.
‘Het is feitelijk net als bij een brandverzekering: je kunt je niet achteraf verzekeren voor brand, je moet erop anticiperen.’

Onmisbaar voor veiligheid, financiële controle en planvorming

Pieter van Teeffelen, directeur DataLand, beaamt: “Inderdaad maken veiligheidsregio’s en provincies veel gebruik van deze landelijke dataset voor hun planvorming. Maar ook grote banken, accountantskantoren en bijvoorbeeld het Rijksinstituut voor Ondernemend Nederland. Zij ontvangen hoogwaardige databestanden die ze gebruiken voor hun voor beleid en analyses op het gebied van veiligheid, financiële controle en voor de ontwikkeling van nieuwe (ruimtelijke) plannen. En dan zijn er nog de klanten die een abonnement hebben op onze Vastgoedscanner. Makelaars en notarissen bijvoorbeeld. Al deze partijen kunnen niet zonder deze data.”

Cruciale fase

Skitz: ‘Daarom is dit ook zo’n cruciale fase. Het is heel goed dat het Kadaster deze centrale dataset overneemt zodat de continuïteit gewaarborgd wordt. Maar ook als gemeenten hebben we een verantwoordelijkheid om onze data te blijven delen. De centrale dataset van WOZ-detailgegevens functioneert namelijk uitsluitend als die volledig is. Anders gezegd: je moet als gemeente zorgen dat jij als gemeente niet ‘de witte vlek op de kaart bent’ bij een calamiteit. Het is bovendien een kleine moeite om die data via een simpele handeling centraal aan te leveren.’

Wat verandert er?
De wijze van het samenstellen en het aanleveren van de bestanden blijft hetzelfde als voorheen, alleen het afleverpunt om de bestanden naar toe te versturen zal veranderen. Het Kadaster zal ook, net als DataLand voorheen deed, een kwaliteitsrapportage gaan verzorgen als tegenprestatie voor het aanleveren van de gegevens. Het Kadaster verzorgt voor gemeenten nu al kwaliteitsdashboards voor de BAG, BGT en Wkpb. Met het in ontwikkeling zijnde kwaliteitsdashboard WOZ-detailgegevens, krijgen gemeenten straks direct en continu informatie over de aangeleverde informatie.
Gemeenten kunnen zich voorbereiden op de overgang door het ondertekenen van de reeds ontvangen overeenkomst van DataLand en het Kadaster. Daarna hoeven gemeenten verder niets extra’s meer te doen, ze ontvangen bericht zodra DataLand en het Kadaster klaar zijn om de gegevensuitwisseling van een gemeente over te zetten.

Meer informatie
Ga voor meer informatie over de WOZ-detailgegevens naar:  www.dataland.nl/wozdataleveringen
Weten hoe je als gemeente voor je dataleveringen de overstap kan maken naar het Kadaster?
Kijk op https://www.kadaster.nl/zakelijk/vastgoedinformatie/woz-detailgegevens.
Voor persoonlijk advies of een vraag kan je ook altijd mailen naar: wozdataleveringen@dataland.nl

Nieuwe stap in de overgang van WOZ-dataleveringen naar Kadaster

Op 19 augustus jl. hebben alle gemeenten in Nederland een brief ontvangen met nadere informatie over de overgang van de WOZ-dataleveringen naar het Kadaster. Deze gemeenten hebben op dit moment nog een overeenkomst met DataLand. In de brief staat hoe gemeenten deze kunnen vervangen door een overeenkomst met het Kadaster.

De overeenkomst is erop gericht om een landelijke set van WOZ-detailgegevens toegankelijk en beschikbaar te maken. Zodat bovengemeentelijke partners (denk aan veiligheidsregio’s) en de bredere publieke en private markt hiervan gebruik kunnen maken bij de uitvoering van hun taken. Deze landelijke gegevensset is tot stand gekomen op basis van de WOZ-detailinformatie die gemeenten (vaak via de afdeling Belastingen) en belastingsamenwerkingsverbanden aan DataLand hebben geleverd. In de afgelopen jaren is een breed draagvlak ontstaan voor de dienstverlening van DataLand op basis van deze gegevens. De gemeenten en onder andere ook de Waarderingskamer onderschrijven het maatschappelijk nut hiervan.

Overgang naar Kadaster

In de komende jaren zal het Kadaster zorgen voor de toegankelijkheid en beschikbaarheid van de landelijke gegevensset. Dit is een overgangsfase (zie ook de recente ledenbrief van de VNG hierover). Het Kadaster wil continuïteit bieden aan zowel de gemeenten als de huidige afnemers van de producten en diensten van DataLand. Gemeenten kunnen de WOZ-detailgegevens blijven leveren zoals u gewend bent.

Meer informatie:

– Website DataLand

– Website Kadaster

VNG stuurt leden brief over ontwikkelingen geo-domein en de beëindiging van DataLand

Op 7 augustus jl. heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten haar leden geïnformeerd over de ontwikkelingen in het geo-domein en de beëindiging van de dienstverlening van DataLand. In de brief onderstreept de VNG het belang van de WOZ-detailgegevens als volgt:

‘Deze informatie is (…) voor zowel bovengemeentelijke samenwerkingsverbanden als andere regionale of landelijke organisaties onmisbaar bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Veel van de taken waarvoor zij verantwoordelijk zijn, vragen immers om regionale -ruimtelijk gecombineerde- informatie. Bijvoorbeeld voor het opsporen van wietplantages, het inventariseren van slecht geïsoleerde huizen of mogelijke asbestdaken en fraudebestrijding. DataLand zorgt momenteel voor validatie van de WOZ-detailgegevens, koppelt deze terug en verlaagt de werkdruk voor gemeenten door te voorkomen dat gemeenten individueel worden bevraagd door gebruikers van de data. Het is belangrijk dat de bestaande gegevensleveringen in afwachting van de komst van een samenhangende objectenregistratie voorlopig gewoon in stand blijven.”

Lees hier de volledige VNG-ledenbrief: VNG-ledenbrief: ‘Ontwikkelingen geo-domein en beëindiging dienstverlening DataLand’

Gemeentelijke WOZ-detailgegevens ingezet voor noodloket

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft in samenwerking met KPMG in razend tempo een noodloket opgezet voor door Corona gedupeerde ondernemers. Met dit noodloket konden vanaf afgelopen vrijdagmiddag gedupeerde ondernemers snel geholpen worden met de zo belangrijke tegemoetkoming in de schade geleden door de Corona-maatregelen van de overheid.

DataLand heeft haar bijdrage mogen leveren aan dit loket door een actuele set van WOZ-detailgegevens van de Nederlandse gemeenten aan te leveren. Deze gegevensset maakt het mogelijk om snel en efficiënt de aanvragen te kunnen toetsen aan de voorwaarden van de noodregeling.

Zie voor verdere informatie over het noodloket deze link van de RVO.

 

DataLand draagt dataverzameling en data-ontsluiting over aan het Kadaster

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Kadaster en DataLand hebben op 5 juni 2019 de plannen ondertekend om de dataverzameling en data-ontsluiting door DataLand geleidelijk over te dragen aan het Kadaster. In dit bericht leest u de laatste stand van zaken en geven wij u nog een korte toelichting.  Want wat betekenen deze plannen nu concreet?

De volgende activiteiten van DataLand gaan op termijn over naar het Kadaster:

  • de landelijke gegevensverzameling van WOZ-taxatiegegevens
  • de kwaliteitsrapportages daarover
  • de verstrekking van gegevens over een vastgoedobject
  • en de verstrekking van vastgoedgegevens via een vervangend product voor de vastgoedscanner.  

Het Kadaster heeft al een infrastructuur, inclusief PDOK, voor het op diverse wijzen kunnen verstrekken van vastgoedgegevens en Geo-data. De overgang gaat geleidelijk: pas vanaf 1 januari 2022 zal de dienstverlening zijn overgenomen door het Kadaster.

Gegevens bij de bron
Frans Backhuijs, voorzitter van het bestuur van DataLand: “De informatiestromen van geo- en objectgegevens van en naar gemeenten en uitvoeringsorganisaties zullen de komende jaren in snel tempo veranderen. Denk aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet, maar ook de doorontwikkeling naar een geïntegreerde objectenregistratie en de opkomst van Common Ground. Met de transitie van onze informatiediensten naar het Kadaster anticiperen we hierop. Zodat de gebruikers van onze diensten straks ‘automatisch’ hun gegevens bij de bron kunnen raadplegen en niet via het huidige gegevensmagazijn en de berichtenuitwisseling. Feitelijk maken wij voor onze afnemers alvast de overstap naar de raadpleging van data rechtstreeks bij de landelijke bron.’

Waar staan we nu?
Op dit moment bereiden Dataland en het Kadaster de transitie voor de te ontwikkelen producten en diensten van het Kadaster voor. De verwachting is dat deze overgang op 1 januari 2022 volledig is afgerond, maar dat de vervangende producten en diensten al vanaf 1 januari 2021 beschikbaar zijn om een ruime overgangstijd te hebben.
De transitie geldt voor het aanbieden van web services en dataleveringen vanuit de BRK, BAG en het WOZ-domein (Stuf-TAX-inhoud). DataLand is nu al in overleg met een groot deel van de aangesloten gemeenten, gemeentelijke samenwerkingsverbanden en andere partijen. DataLand heeft voor de gegevenslevering uit het Handelregister vóór en samen met gebruikers van KNOOP verkend of hiervoor ‘op de markt’ een oplossing is te vinden. In juni én onlangs op donderdag 14 november is hiervoor een klantendag georganiseerd. Er zijn diverse oplossingen concreet voorhanden. Met de komst van het Haal Centraal-project (zie kader) komen ook oplossingen met web services binnen bereik.  

Common Ground en Haal Centraal
Common Ground is de ontwikkeling van een nieuwe, moderne ICT-infrastructuur voor de uitwisseling van gegevens binnen en tussen gemeenten. Niet meer gegevens in een aparte bak of silo, maar raadpleegbaar in samenhang en ‘vanaf de bron’ (bronnen zijn de basisregistraties, waaronder personen, adressen en gebouwen, het Handelsregister en het Kadaster). Het programma Haal Centraal is geïnitieerd door de G5 gemeenten en ondersteund door VNG, Kadaster, RVIG en de Kamers van Koophandel. Dit programma komt voort uit deze Common Ground-gedachte. Haal Centraal zorgt ervoor dat gemeenten efficiënter en effectiever gebruik kunnen maken van basisgegevens in hun primaire processen, zoals subsidieverstrekking, verhuizing, bezwaar en vergunningen. Het Kadaster biedt de gegevens die nu nog via DataLand worden aangeboden straks gedeeltelijk aan met Haal Centraal API’s. Deze API’s bieden wat gemeenten nodig hebben en zijn gemakkelijk in het gebruik.

Wat betekent dit voor DataLand?
Uiteindelijk zal DataLand ophouden te bestaan. Het secretariaat van het Gemeentelijk Geo-Beraad (GGB) wordt sinds 1 juli 2019 al door VNG Realisatie uitgevoerd. De VNG zal daarnaast de opleidingen inbedden in haar structuren. De afbouw en overdracht van de dienstverlening van DataLand gaat geleidelijk en in goede samenspraak met alle stakeholders.

Lees verder over de beëindiging van de activiteiten van DataLand via deze link.