‘Je wilt de beste datakwaliteit, ook als het gaat om deze vastgoedgegevens’

Interview met Robin Heij, directeur/bestuurder SVHW

Nu DataLand eind 2021 haar werkzaamheden beëindigt, blikken we met Robin Heij, directeur/bestuurder van SVHW, terug én vooruit. Als uitvoeringsorganisatie levert SVHW al vanaf het eerste begin de vastgoedgegevens aan bij DataLand. ‘Wij stonden aan de wieg van DataLand’ aldus Heij. ‘En hebben ons met name sterk gemaakt voor het gegevensknooppunt Knoop.’ Hoe kijkt SVHW naar de overgang van de dienstverlening van DataLand naar het Kadaster?

Heij: “Om eerlijk te zijn, wij hebben daar wel even goed over nagedacht. Wij stonden niet gelijk vooraan om te tekenen. Maar uiteindelijk hebben we wel gekozen voor het afsluiten van het contract bij het Kadaster. Het is immers veel efficiënter en vanuit het oogpunt van dataconsistentie ook beter om die centrale dataset in stand te houden. Iedereen zal het met me eens zijn: als je iets op twee plaatsen bewaart, is de foutkans groter en ontstaat er discussie, met alle gevolgen van dien. Dat wil je niet – je wilt de beste datakwaliteit, ook als het gaat om deze data. Bovendien: als je eenmaal deze stap hebt gezet, kan je misschien met elkaar ook weer nadenken over nog slimmere toepassingen.”

Dus een puur pragmatische keuze?

“Zeker niet alleen pragmatisch. Deze overgang strookt met de algemene gedachte hoe we in Nederland tegen het datalandschap aan kijken: eenmalige opslag, meervoudig gebruik. Als je nu stopt met leveren, maak je een heel tegengestelde beweging. Dat moet je niet willen. En bovendien, als we deze vastgoedgegevens goed benutten, wordt het maatschappelijk belang gediend. Daar doen we het uiteindelijk voor.”

100e gemeente tekent contract met Kadaster!

Dinsdag 13 april 2021 heeft de gemeente Amsterdam als 100e gemeente getekend voor de levering van de WOZ-detailgegevens per 1 januari 2022 aan het Kadaster. In de tweede helft van 2020 ontvingen alle gemeenten in Nederland (als bronhouders en ‘leveranciers’ van deze gegevens) bericht hoe ze nu al een vervangend contract met het Kadaster kunnen afsluiten. Tot nu toe hebben 100 gemeenten (zie kaartje) dit gedaan.


Gemeenten leveren de WOW-detailgegevens straks op vrijwillige basis, net zoals ze dat tot 31 december 2021 aan DataLand doet. Voor de vrijwillige levering heeft het Kadaster een overeenkomst opgesteld om de afspraken vast te leggen. Heeft uw gemeente dit contract nog niet getekend? Dat kan nog steeds, en het verzoek is wel om dit zo snel mogelijk te doen. Voor meer informatie kijk op  https://www.kadaster.nl/zakelijk/vastgoedinformatie/woz-detailgegevens

Voor vragen kunt u ons ook altijd even mailen: wozdataleveringen@dataland.nl

 

Certificaathouders unaniem akkoord met beëindiging DataLand

In de certificaathoudersvergadering van 25 maart jl. hebben de deelnemende gemeenten formeel – en unaniem – het besluit genomen tot de liquidatie van DataLand. Dat besluit houdt in dat we op 31 december 2021 onze dienstverlening beëindigen, en daarna nog tot 31 maart 2022 de laatste organisatorische zaken afwikkelen.

Belangrijk om te weten voor u als gemeente is dat u dit jaar nog gewoon uw WOZ-gegevens aan DataLand kunt blijven leveren. DataLand blijft immers nog tot 31 december zijn diensten verlenen en wij hebben verplichtingen aan gemeenten en overheidsorganisaties op dit terrein die pas op 31 december stoppen.

Wel is het zaak dat u de overeenkomst met het Kadaster tekent (mocht u dat nog niet gedaan hebben.) Hoe dat werkt, leest u op de site van het Kadaster.

Doelstelling ruim gehaald

Tijdens de certificaathoudersvergadering benadrukte Louis Smit, een van de oprichters van DataLand, het belang van onze dienstverlening door de jaren heen. Smit: ‘We hebben altijd als doelstelling gehad om het als gemeenten beter te organiseren, en naar een landelijk niveau te brengen. Dat is goed gelukt, en nu gaan we een volgende fase in. DataLand wordt wel opgeheven maar het werk wordt voortgezet. Op weg naar een nieuwe doelstelling in de wetenschap dat we de oorspronkelijke doelstelling ruimschoots hebben gehaald.’

Het belang van WOZ-detailgegevens

Als gemeente moet je zorgen dat jij niet de witte vlek op de kaart bent bij een calamiteit.’

Eind 2021 beëindigt DataLand, het centrale kennis- en gegevensknooppunt voor objectinformatie, de werkzaamheden. Het Kadaster zal dan de landelijke set met WOZ-detailgegevens (nu nog beheerd door DataLand) onder zijn hoede nemen. Hoewel het nog even duurt, wordt er achter de schermen hard gewerkt aan deze transitie. Medio augustus ontvingen alle gemeenten in Nederland (als bronhouders en ‘leveranciers’ van deze gegevens) bericht hoe ze nu al een vervangend contract met het Kadaster kunnen afsluiten. Inmiddels hebben de eerste gemeenten deze stap gezet. Tijd om eens in te zoomen op het belang van deze WOZ-detailgegevens.

Want, waar doen we het allemaal voor?

Gemeenten spelen een belangrijke rol in de informatievoorziening binnen het fysieke domein. Zij beschikken over o.a. de vastgoedgegevens van woningen en bedrijfspanden in hun gebied. Die houden ze actueel en gebruiken ze voor hun eigen dienstverlening. Bovendien worden ze landelijk beschikbaar gesteld via de LV WOZ. Dit betreft echter alleen de standaardgegevens, zoals WOZ-waarde, de kadastrale aanduiding en de adresgegevens van een object. Specifieke gegevens van een object (zoals de onderdelen kantoor, opslag, woonruimte enz.) met bij behorende gegevens (bouwjaar, grootte) vallen hier buiten. Toch zijn deze heel belangrijk voor organisaties die bijvoorbeeld toezicht houden of zorgen voor de veiligheid in een regio. Zo kan er op een industrieterrein ook een woning staan, en zijn bedrijfsruimten voor een deel soms kantoor. Dat soort dingen haal je niet uit de BAG of de LV-WOZ.

Skitz Fijan, senior taxateur bij de gemeente Den Haag: ‘Deze WOZ-detailgegevens zijn absoluut onmisbaar. Denk alleen al aan de ontwikkeling van rampenplannen. Daarvoor wordt geput uit deze gegevens zodat men op basis van deze gegevens een plan kan ontwikkelen. Organisaties die niet meewerken aan de levering van deze data vormen dan een witte vlek op de kaart. Bij een daadwerkelijke ramp moet daar rekenschap over worden afgelegd.
‘Het is feitelijk net als bij een brandverzekering: je kunt je niet achteraf verzekeren voor brand, je moet erop anticiperen.’

Onmisbaar voor veiligheid, financiële controle en planvorming

Pieter van Teeffelen, directeur DataLand, beaamt: “Inderdaad maken veiligheidsregio’s en provincies veel gebruik van deze landelijke dataset voor hun planvorming. Maar ook grote banken, accountantskantoren en bijvoorbeeld het Rijksinstituut voor Ondernemend Nederland. Zij ontvangen hoogwaardige databestanden die ze gebruiken voor hun voor beleid en analyses op het gebied van veiligheid, financiële controle en voor de ontwikkeling van nieuwe (ruimtelijke) plannen. En dan zijn er nog de klanten die een abonnement hebben op onze Vastgoedscanner. Makelaars en notarissen bijvoorbeeld. Al deze partijen kunnen niet zonder deze data.”

Cruciale fase

Skitz: ‘Daarom is dit ook zo’n cruciale fase. Het is heel goed dat het Kadaster deze centrale dataset overneemt zodat de continuïteit gewaarborgd wordt. Maar ook als gemeenten hebben we een verantwoordelijkheid om onze data te blijven delen. De centrale dataset van WOZ-detailgegevens functioneert namelijk uitsluitend als die volledig is. Anders gezegd: je moet als gemeente zorgen dat jij als gemeente niet ‘de witte vlek op de kaart bent’ bij een calamiteit. Het is bovendien een kleine moeite om die data via een simpele handeling centraal aan te leveren.’

Wat verandert er?
De wijze van het samenstellen en het aanleveren van de bestanden blijft hetzelfde als voorheen, alleen het afleverpunt om de bestanden naar toe te versturen zal veranderen. Het Kadaster zal ook, net als DataLand voorheen deed, een kwaliteitsrapportage gaan verzorgen als tegenprestatie voor het aanleveren van de gegevens. Het Kadaster verzorgt voor gemeenten nu al kwaliteitsdashboards voor de BAG, BGT en Wkpb. Met het in ontwikkeling zijnde kwaliteitsdashboard WOZ-detailgegevens, krijgen gemeenten straks direct en continu informatie over de aangeleverde informatie.
Gemeenten kunnen zich voorbereiden op de overgang door het ondertekenen van de reeds ontvangen overeenkomst van DataLand en het Kadaster. Daarna hoeven gemeenten verder niets extra’s meer te doen, ze ontvangen bericht zodra DataLand en het Kadaster klaar zijn om de gegevensuitwisseling van een gemeente over te zetten.

Meer informatie
Ga voor meer informatie over de WOZ-detailgegevens naar:  www.dataland.nl/wozdataleveringen
Weten hoe je als gemeente voor je dataleveringen de overstap kan maken naar het Kadaster?
Kijk op https://www.kadaster.nl/zakelijk/vastgoedinformatie/woz-detailgegevens.
Voor persoonlijk advies of een vraag kan je ook altijd mailen naar: wozdataleveringen@dataland.nl

Nieuwe stap in de overgang van WOZ-dataleveringen naar Kadaster

Op 19 augustus jl. hebben alle gemeenten in Nederland een brief ontvangen met nadere informatie over de overgang van de WOZ-dataleveringen naar het Kadaster. Deze gemeenten hebben op dit moment nog een overeenkomst met DataLand. In de brief staat hoe gemeenten deze kunnen vervangen door een overeenkomst met het Kadaster.

De overeenkomst is erop gericht om een landelijke set van WOZ-detailgegevens toegankelijk en beschikbaar te maken. Zodat bovengemeentelijke partners (denk aan veiligheidsregio’s) en de bredere publieke en private markt hiervan gebruik kunnen maken bij de uitvoering van hun taken. Deze landelijke gegevensset is tot stand gekomen op basis van de WOZ-detailinformatie die gemeenten (vaak via de afdeling Belastingen) en belastingsamenwerkingsverbanden aan DataLand hebben geleverd. In de afgelopen jaren is een breed draagvlak ontstaan voor de dienstverlening van DataLand op basis van deze gegevens. De gemeenten en onder andere ook de Waarderingskamer onderschrijven het maatschappelijk nut hiervan.

Overgang naar Kadaster

In de komende jaren zal het Kadaster zorgen voor de toegankelijkheid en beschikbaarheid van de landelijke gegevensset. Dit is een overgangsfase (zie ook de recente ledenbrief van de VNG hierover). Het Kadaster wil continuïteit bieden aan zowel de gemeenten als de huidige afnemers van de producten en diensten van DataLand. Gemeenten kunnen de WOZ-detailgegevens blijven leveren zoals u gewend bent.

Meer informatie:

– Website DataLand

– Website Kadaster