De BAG-themadagen

Omdat de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) zoveel invalshoeken kent, bieden wij tijdens zogeheten BAG-themadagen verdieping op vijf verschillende thema’s. Op een BAG-themadag belicht een ervaren docent voor een kleine groep één onderwerp in al zijn facetten, zodat u bij uw gemeente meteen kunt doorpakken op dat thema.

 

Algemeen

Wij organiseren de volgende vijf themadagen:

 1. Termijnen en processen
 2. Register en registratie
 3. Gegevensbeheer
 4. Geometrie
 5. Kwaliteit en inspectie

Ieder thema neemt één dag in beslag en wordt steeds door een andere docent behandeld. In de afzonderlijke tabbladen bovenaan de pagina vindt u meer informatie over de themadagen. U kunt deelnemen aan 1, 2, 3, 4 of 5 themadagen.

Voor wie zijn de themadagen?

De themadagen zijn in de eerste plaats bedoeld voor BAG-beheerders met minimaal enkele maanden ervaring. Daarnaast zijn ook collega’s welkom, die in de gemeente een rol hebben in BAG-gerelateerde processen. Bij ieder thema hebben we omschreven welke medewerkers wij dan op het oog hebben.

Ik heb interesse

Termijnen en processen

In de Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) worden termijnen genoemd waarbinnen het opnemen van brondocumenten, het inmeten van geometrie en de behandeling van terugmeldingen moeten hebben plaatsgevonden. Hoe zorgt u ervoor dat vergunningen op tijd in de registratie worden verwerkt en hoe kunt u het inmeten van de geometrie in uw gemeente afdwingen zodat de registratie op tijd kan worden bijgewerkt? Een goede procesbeschrijving, die in de praktijk kan worden gevolgd, kan hierbij helpen. Maar, hoe gedetailleerd moet zo’n beschrijving zijn, wie stelt die beschrijving vast en wat als deze niet wordt nageleefd? En hoe verhoudt de procesbeschrijving zich tot een mandaatbesluit?

Bij deze en andere vragen staan we tijdens de themadag ‘Termijnen en processen’ stil. U wordt zich bewust van de mogelijkheden om de doorlooptijden van BAG-gerelateerde processen te beïnvloeden en kunt het geleerde na deze opleidingsdag gelijk in de praktijk brengen.

Voor wie is de themadag?

Behalve voor de BAG-beheerder kan deze dag ook interessant zijn voor de bouwinspecteur, voor degenen die verantwoordelijk is voor de geometrie in de BAG en voor medewerkers die een rol hebben bij het opstellen van de procesbeschrijvingen van de gemeente.

Resultaat van de themadag

Na het volgen van deze opleiding heeft u kennis van:

 • de termijnen die de wetgever verplicht stelt;
 • het vertalen van het Proceshandboek BAG in een eigen organisatiegerichte procesbeschrijving;
 • de invloed van het mandaatbesluit op de procesafwikkeling;
 • mogelijkheden om de termijnproblematiek te herkennen en aan te pakken.

Docent

Ronald Bokhove – DataLand
Ronald BokhoveRonald Bokhove (1966) is medewerker gegevensmanagement bij DataLand. Na zijn hts-studie Kartografie heeft hij 20 jaar bij gemeenten gewerkt als projectleider en coördinator geo-informatie. Als BAG-expert is hij namens het Ministerie van VROM/I&M direct betrokken geweest bij de introductie van de BAG bij gemeenten. Daarnaast heeft hij BAG-cursussen verzorgd voor de VNG. Voor DataLand voert hij BAG-proefinspecties bij gemeenten uit en houdt hij zich bezig met het opzetten van een BAG-benchmark. In 2017 heeft Ronald gemeenten en het Ministerie van I&M bij elkaar gebracht wat heeft geleid tot overeenstemming over de zelfevaluatie BAG.

Ik heb interesse

Register en registratie

Van gemeenten wordt verwacht dat zij een relatie leggen tussen het Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)-register en de BAG-registratie. Welke documenten mogen als rechtsgeldig brondocument worden ondergebracht? Onder welke voorwaarden mag een brondocument ‘digitaal’ worden opgeslagen in een DMS of zakensysteem? Mogen documenten van derden als PostNL of bewoners ook als brondocument worden opgeslagen en wat is dan de datum ingang geldigheid? En wat is de rol van de beheerder bij het doorvoeren van correcties?

Op deze themadag leert u hoe u het register volgens de kwaliteitseisen van de Wet BAG bijhoudt en hoe u een eenduidige relatie met de registratie legt.

Voor wie is de themadag?

Behalve voor de BAG-beheerder kan deze dag ook interessant zijn voor degene die vanuit het taakveld DIV of Archief betrokken is bij de inrichting van het register.

Resultaat van de themadag

Na het volgen van deze opleiding heeft u kennis van:

 • de minimale vereisten aan een brondocument;
 • het opslaan van brondocumenten in het register;
 • het borgen van de relatie register – registratie;
 • de rol van de beheerder bij het opstellen, verwerken en aanpassen van brondocumenten.

Docent

Martijn Neijenhuis – Geon
Martijn NeijenhuisMartijn Neijenhuis is senior adviseur bij Geon. In die rol helpt hij vooral gemeentelijke organisaties bij het verbeteren van hun processen met behulp van geo-informatie. Martijn beschikt over een ruime kennis en ervaring op het gebied van informatiemanagement, basisregistraties en van de BAG in het bijzonder. Hij was voor enkele gemeenten projectleider voor de opbouw van de BAG. Ook was hij als BAG-expert namens het Ministerie van VROM/I&M direct betrokken bij de introductie van de BAG bij gemeenten. Vanaf die tijd was het overdragen van kennis op het gebied van de BAG in de vorm van opleiding en workshops onderdeel van zijn werk. Nog steeds is Martijn als projectleider betrokken bij verbetertrajecten voor de BAG binnen gemeenten.

Ik heb interesse

Gegevensbeheer

Het beheren en onderhouden van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is een gecompliceerd proces waar veel medewerkers en afdelingen uit de gemeente bij betrokken zijn. Alle activiteiten zullen in samenhang beschreven en vervolgens nageleefd moeten worden. Het probleem is echter dat deze activiteiten vaak afdelingsoverschrijdend zijn en dat een goede afstemming (dus) niet vanzelf gaat. Wie stelt bijvoorbeeld de kwaliteitsdoelstellingen vast en wie is verantwoordelijk voor de nalevering ervan?

Op deze themadag staat het inrichten van de beheerorganisatie en het opstellen van een BAG-kwaliteitshandboek centraal. We besteden aandacht aan de plek van het BAG gegevensbeheer binnen de gemeente, zoals de relatie met informatiebeheer, functioneel beheer, applicatiebeheer en procesbeheer. Ook kijken we naar de cyclus die het gegevensbeheer doorloopt. Hierbij komen doelstellingen en -ambities, (informatie)beleid, werkprocessen, kennis en vaardigheden en informatiesystemen aan de orde. Vragen als ‘Hoe lopen de gegevensstromen binnen en buiten de organisatie?’, ‘Hoe ziet het BAG-kwaliteitshandboek er uit?’ en ‘Hoe ga je om met verschillen tussen de inhoud van de BAG-LV en eigen BAG registratie?’ worden beantwoord.

Voor wie is de themadag?

Behalve voor de BAG-beheerder kan deze dag ook interessant zijn voor medewerkers die betrokken zijn bij de kwaliteit van het informatiesysteem binnen de gemeente.

Resultaat van de themadag

Na het volgen van deze opleiding heeft u kennis van:

 • de plek van het gegevensbeheer in de gemeente;
 • de gegevensstromen binnen en buiten de gemeente;
 • het BAG-kwaliteitshandboek;
 • het wegwerken van verschillen tussen de inhoud van de Landelijke Voorziening BAG en de eigen BAG-registratie.

Docent

Michiel Koster van Groos – MeanderenMichiel Koster Groos

Ik heb interesse

Geometrie

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) bevat ruimtelijke attributen. Zo moet de pandbegrenzing en de verblijfsobject-geometrie worden aangegeven, lig- en standplaatsen worden afgebakend en de woonplaatsbegrenzing vastgelegd. Het opnemen van ruimtelijke informatie roept vragen op. Waarin verschilt de BAG-geometrie nu precies van de GBKN of de BGT? Wat houdt afstemming met de Kadastrale Kaart precies in? Mag de pandbegrenzing uit luchtfoto’s worden gehaald? Welk brondocument moet in het register worden opgenomen? En hoe moet ik de oppervlakte van niet-woningen nu op het vereiste kwaliteitsniveau brengen?

Op deze themadag leert u hoe u tijdig en met de vereiste kwaliteit de ruimtelijke componenten in de BAG kunt onderbrengen en hoe u de oppervlakte van niet-woningen op het vereiste kwaliteitsniveau kunt brengen.

Voor wie is de themadag?

De themadag is zowel geschikt voor gemeenten die de geometrie zelf of in samenwerking met andere gemeenten inwinnen als voor gemeenten die het inmeten uitbesteden aan derden. Behalve voor de BAG-beheerder kan deze dag ook interessant zijn voor degene die bij de gemeente verantwoordelijk is voor de geometrie in de BAG.

Resultaat van de themadag

Na het volgen van deze opleiding heeft u kennis van:

 • de eisen die de wet stelt op het gebied van geometrie;
 • de inzet van verschillende inwinningsmethoden;
 • methoden om de gebruiksoppervlakte van de niet-woningen te verbeteren;
 • de verhouding tussen BAG-geometrie en de GBKN/BGT of Kadastrale Kaart.

Docent

René Hartgerink – Inter-link

Rene HartgerinkRené Hartgerink heeft in de tweede helft van de jaren 80 de landmeetkunde opleiding aan de HTS doorlopen. Vervolgens is hij zowel in het bedrijfsleven als bij gemeenten werkzaam
geweest als coördinator geo-informatie en informatieadviseur met als aandachtsgebied de vastgoedinformatie. Inmiddels heeft hij meer dan 5 jaren een eigen adviesbureau en ondersteuningsdienst in de (vastgoed) informatievoorziening, genaamd Inter-link.

Ik heb interesse

Kwaliteit en inspectie

Aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) wordt een groot aantal kwaliteitseisen gesteld. Hoe borg je als gemeente dat je aan deze kwaliteitseisen voldoet? In de Wet BAG is geregeld dat het College van Burgemeester &Wethouders eens in de drie jaar de uitvoering van de wet laat controleren door een auditinstelling. Deze controle staat momenteel ter discussie. Wel of geen inspectie, de gemeente blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit van de BAG. Tijdens deze dag bekijken we hoe u als gemeente zelf de beste kwaliteit van de BAG kunt borgen en welke hulpmiddelen daarvoor ter beschikking staan.

Voor wie is de themadag?

Behalve voor de BAG-beheerder kan deze dag ook interessant zijn voor controllers, interne kwaliteitscontroleurs en medewerkers kwaliteit.

Resultaat van de themadag

Na het volgen van deze opleiding heeft u kennis van:

 • de kwaliteitseisen die de Wet BAG stelt;
 • de kwaliteitsborging in de organisatie;
 • nut en noodzaak van het bijhouden van een logboek;
 • de voorbereidingen op de BAG-inspectie.

Docent

Sandra Leijten – Antea Group
Sandra LeijtenSandra Leijten is senior consultant bij ingenieurs- en adviesbureau Antea Group. Van 2006 tot en met 2011 heeft ze als BAG-expert voor het Ministerie van I&M gewerkt. Als BAG-expert heeft Sandra de gemeenten van Zeeland, Noord-Brabant en de G4 ondersteund bij de invoering van de BAG. Bovendien heeft zij bij ongeveer 50 gemeenten de aansluitaudit uitgevoerd en verschillende gemeenten begeleid richting de BAG-inspectie.

Ik heb interesse

Prijs & Data

Duur: 1, 2, 3, 4 of 5 dagen (de themadagen zijn los van elkaar te volgen)

Er zijn momenteel geen themadagen ingepland.

Heeft u interesse in het volgen van één of meerdere themadagen of wilt u deze themadagen bij u in-huis of in de regio laten plaatsvinden? Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Neem contact met ons op via telefoonnummer 088 32 82 000 of via ons contactformulier.

Ik heb interesse

Ervaringen van gemeenten met diensten van DataLand

Gemeente Zaanstad
Als gegevensbeheerder WOZ moet ik ook de ‘taal van de BAG’ spreken. In de opleiding ‘De BAG de baas’ heb ik deze taal geleerd en een goede theoretische basis voor de praktijk gelegd. Vooral bij de oefeningen met objectafbakening heb ik baat gehad. Nathan Mandjes, Gegevensbeheerder WOZ, gemeente Zaanstad
Gemeente Haaksbergen
Voor mij als beginnende BAG-beheerder was de opleiding ‘De BAG in een dag’ ontzettend nuttig. In één dag heb ik een goed beeld van de BAG gekregen en een goede basis gelegd voor mijn werk en de verdiepende opleiding ‘De BAG de baas’. André Boonk, Medewerker Informatisering en BAG-beheerder, gemeente Haaksbergen
Gemeente Doetinchem
In de opleiding ‘De BAG in een dag’ heb ik veel over de BAG geleerd en handvaten gekregen om als beginnend BAG-medewerker aan de slag te gaan. De opleiding is zeker ook een aanrader voor medewerkers die veel met de BAG te maken hebben, zoals WOZ-medewerkers. Judy Thijssen, BAG-medewerker, gemeente Doetinchem
Gemeente Smallingerland
Dieper de materie induiken. Dat was mijn reden om de opleiding ‘De BGT in de praktijk’ te volgen. En dat is zeker gelukt! Deze opleiding is wat mij betreft geschikt voor BGT-beheerders, maar zeker ook voor medewerkers die deels met de BGT te maken hebben. Mark Mulder, Beheerder BGT, gemeente Smallingerland
Gemeente ‘s-Hertogenbosch
De opleiding ‘BGT in het informatielandschap’ heb ik gevolgd om mijn kennis van de BGT weer eens op te frissen en inspiratie op te doen. Als accountmanager geo-informatie neem ik de klanten mee in het nut van de basisregistraties, zo ook van de BGT. Frans Lahau, Accountmanager geo-informatie, gemeente ‘s Hertogenbosch
Gemeente Steenbergen
We hebben uiteindelijk voor KNOOP gekozen vanwege het gemak en de kosten. Door KNOOP hoeven we namelijk maar eenmalig een aanpassing te doen aan onze ESB. Mochten de gegevensformaten in de toekomst wijzigen, dan hebben wij daar geen omkijken meer naar. Jeff Davis, Geo-coördinator, gemeente Steenbergen
Video: Waarom KNOOP? Gemeenten vertellen.
Waarom KNOOP? KING en de gemeenten Leiden, Amstelveen en Gorinchem vertellen over hun ervaringen met KNOOP. Verschillende gemeenten
Gemeente Leiden
Als gemeente Leiden zijn we nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van KNOOP. Wat wij hebben geleerd, daar kunnen andere gemeenten hun voordeel mee doen. Dat levert voordelen op voor ons allemaal en is precies de kracht van ons gemeentelijke samenwerkingsverband DataLand. Arjan Honkoop, Informatiemanager, gemeente Leiden
Gemeente Ridderkerk
Maatvast is een voorbeeld van een krachtige tool, waarbij ook nog gebruik wordt gemaakt van data die niet in Ridderkerk geregistreerd worden. Met deze informatie kan het college van Burgemeester en Wethouders van betere adviezen worden voorzien. Corstiaan Kanters, Gegevensbeheerder, gemeente Ridderkerk
Gemeente Vlaardingen
Door het rapport Maatvast weten we welk vastgoed er allemaal op onze naam geregistreerd staat, wat de functie van dit vastgoed is en wie er in onze gemeente nog meer vastgoed bezit dat voor maatschappelijke functies gebruikt wordt. Martijn Otte, Coördinator vastgoed, gemeente Vlaardingen
Gemeente Halderberge
Mijn kennis van geo-informatie is flink gegroeid en ik heb tools gekregen om de informatievoorziening meer gericht te laten aansluiten op de behoeften van de organisatie. Fons van Oosterhout, Chief information officer, gemeente Halderberge
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Ministerie van Economische Zaken
Tijdens de opleiding heb ik gezien dat de problematiek bij de Rijksoverheid rond het managen van ruimtelijke informatie hetzelfde is als bij de gemeentelijke overheid. Hoewel de opleiding zich sterk richt op de gemeentelijke organisaties, is deze ook voor mij, als Rijksambtenaar, zeer waardevol gebleken. Willem Jongkind, Adviseur Informatiemanagement, Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Ministerie van Economische Zaken
Waterschap Rijn en IJssel
Met de ervaring en kennis uit de cursus kan ik voor onze organisatie een volwaardig geo-coördinator zijn. De aangereikte tools bieden praktisch houvast voor onze ontwikkeling de komende jaren. Judith Janssen, Beleidsadviseur gegevensbeheer, Waterschap Rijn en IJssel
Gemeente Stadskanaal
De opleiding GIMLO was voor mij dé manier om in sneltreinvaart kennis op te doen van informatiemanagement, alles wat daarbij komt kijken en hoe je jezelf daarin manifesteert! Marijke ter Steege, Coördinator geo-informatie, gemeente Stadskanaal
Gemeente Reimerswaal
De opleiding Geo-informatie management bij Dataland is een fijne opleiding waar je samen met collega`s uit het vakgebied kan werken aan een samenhangend beeld van de organisatorische, procesmatige en informatieve kant van geo-informatie met al zijn verbanden. Hiels Oving, Gemeente Reimerswaal, over de opleiding Geo-informatiemanagement voor de lokale overheid
Gemeente Utrecht
Tijdens de opleiding ‘Het stelsel van basisregistraties in gebruik’ hebben we uitgebreid met elkaar gesproken over de koppeling tussen de verschillende registraties en gekeken naar de landelijk ontwikkelingen op dit gebied. Gijs Mesman Schultz, gegevensbeheerder, gemeente Utrecht
Gemeente Tilburg
Een belangrijk deel van ons werk is het uitleggen van de kracht van het stelsel aan onze collega’s en bestuurders. De opleiding ‘Het stelsel van basisregistraties in gebruik’ heeft mij hiervoor goede handvaten gegeven. Zo hebben we het stelselspel laatst met het MT gespeeld. Tim Schoonebeek, Procesbeheerder bij team basisregistraties, gemeente Tilburg