Over KNOOP

Overheden zijn verplicht te werken met het Stelsel van Basisregistraties. Bijna de helft van het aantal basisregistraties betreft objectgerelateerde gegevens. Gegevens die niet alleen binnen de eigen organisatie worden gebruikt, maar die – o.a. door de komst van de Omgevingswet – in toenemende mate ook worden gedeeld met andere overheden. Dat veroorzaakt een aantal knelpunten. Zo komen gegevens niet altijd beschikbaar op de gewenste manier en werken niet alle organisaties met dezelfde systemen en standaarden, waardoor meerdere koppelvlakken moeten worden ingericht en beheerd.  KNOOP helpt u bij het wegnemen van  dergelijke knelpunten en biedt een gezamenlijke oplossing voor een gedeeld probleem.

 

Kenmerken KNOOP

KNOOP maakt het mogelijk om actuele objectgegevens te ontsluiten via meerdere kanalen voor verschillende doeleinden en doelgroepen.

De 10 voordelen van KNOOP:

 

1.    KNOOP omvat een gegevensmagazijn in de cloud, zodat deelnemers de gegevens niet meer zelf (op meerdere plekken) hoeven op te slaan. Dankzij de centrale locatie van gegevens bij KNOOP beschikt elke gebruiker op hetzelfde moment over de meest actuele en betrouwbare gegevens beschikt. Eénmalige inwinning, meervoudig gebruik.
De kans op verschillen in kwaliteit en actualiteit bij meervoudige lokale opslag wordt bij gebruik van KNOOP aanzienlijk verkleind.

2.    KNOOP combineert en ontsluit objectgegevens uit de basisregistraties BAG, BRK, BGT, WOZ en het Handelsregister, desgewenst aangevuld met plusinformatie uit de WOZ die niet beschikbaar is via de Landelijke Voorzieningen en kernregistraties.
Er kunnen eenvoudig bevragingen worden gedaan over meerdere databronnen tegelijk.

3.    KNOOP werkt als spil in de gegevensuitwisseling met samenwerkingsverbanden, overige knooppunten en andere overheden.
Uitwisselen van datasets met andere informatiepartners wordt vergemakkelijkt. Waar mogelijk maakt KNOOP gebruik van gemeentelijke standaarden, of maakt een vertaling naar gemeentelijke standaarden.

4.    KNOOP ontsluit gegevens via een automatische berichtenservice, het KNOOP-portaal, een eigen viewer, extracten of via webservices.
Er hoeven minder koppelvlakken worden onderhouden waardoor er minder kosten worden gemaakt. Ook biedt het deelnemers veel flexibiliteit om een migratietraject op te zetten naar een nieuwe manier van werken met webservices bijvoorbeeld.

5.    KNOOP bevat een gebruiksvriendelijke terugmeldmodule.
Het verplichte terugmelden wordt een eenvoudige handeling en zorgt voor verbetering van de datakwaliteit.

6.    KNOOP is modulair opgebouwd.
Deelnemers kiezen zelf welke modules zij nodig hebben en af willen nemen.

7.    KNOOP genereert kwaliteitsrapportages met signaleringen over bijvoorbeeld ontbrekende of afwijkende gegevens.
De datakwaliteit wordt verbeterd, voor alle gebruikers.

8.    KNOOP heeft een gegevensmagazijn in de cloud.
Er is geen kostbare lokale opslag meer nodig.

9.    KNOOP is opgenomen in GEMMA
Informatie-architecten kunnen eenvoudig zien waar KNOOP huidige componenten kan vervangen of aanvullen.

10.  KNOOP kent geen winstoogmerk.
KNOOP is ontwikkeld door gemeenten en gemeentelijk kennis- en gegevensknooppunt DataLand. Alle opbrengsten uit KNOOP worden geïnvesteerd in ontwikkeling en onderhoud van de applicatie.

Ik wil meer weten over KNOOP!

Hoe werkt KNOOP?

KNOOP verzorgt de gegevenslogistiek door afspraken en gemeenschappelijke voorzieningen te beheren en maakt daarvoor gebruik van de Stelselvoorzieningen. Wanneer dit (nog) nog niet mogelijk is, zet KNOOP de gegevens (tijdelijk) om naar een vorm waarin u gewend bent te werken. KNOOP biedt bovendien verschillende vormen van gegevensuitwisseling aan, zodat uw bestaande processen gewoon door kunnen gaan en u altijd de regie houdt over uw informatiehuishouding. Zo bepaalt u bijvoorbeeld welke standaarden u gebruikt en hoe u uw gegevensmagazijn/ESB inzet.

Hieronder treft u een korte demonstratie aan van het portaal van KNOOP:

Ik wil meer weten over KNOOP!

Voor wie?

KNOOP is oorspronkelijk ontwikkeld door en voor gemeenten, maar blijkt ook van grote meerwaarde te zijn voor andere overheidspartijen, zoals omgevingsdiensten, belastingssamenwerkingen, veiligheidsregio’s en waterschappen.

KNOOP voor:

 • Individuele gemeenten

Er ontstaan steeds meer ketens van gegevensuitwisseling zoals tussen Landelijke Voorzieningen en backoffice-applicaties, maar ook tussen gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden. Hoe houden de verschillende actoren grip op die uitwisseling als belangen, verantwoordelijkheden, kennis en technische mogelijkheden uiteenlopen? Dit vraagt om flexibele oplossingen in de informatievoorziening binnen en tussen gemeenten, maar ook met andere gegevenspartners. KNOOP levert hier een belangrijke bijdrage aan.

 • Gemeentelijke samenwerkingsverbanden

Steeds meer gemeenten zoeken de samenwerking op en/of worden samengevoegd. Dat betekent dat er gegevens gekoppeld en gedeeld moeten worden. Niet elke gemeente werkt met hetzelfde softwarepakket en het ‘aan het elkaar knopen’ van informatie is een flinke uitdaging. KNOOP neemt een groot deel van dit werk uit handen, aangezien KNOOP de gegevens heeft losgekoppeld van de software en applicaties. Ook werkt KNOOP als doorgeefluik van gegevens naar andere overheden. Daarnaast worden kosten bespaard doordat KNOOP in de cloud werkt en er dus geen lokale opslag nodig meer is bij alle betrokken gemeenten in het samenwerkingsverband.

 • Veiligheidsregio’s

Veiligheidsregio’s werken gemeentegrens-overstijgend. Bij risico-inventarisaties van een gebied moeten vaak meerdere gemeenten benaderd worden om informatie te achterhalen. KNOOP biedt niet alleen data aan van meerdere gemeenten tegelijk, maar kan ook nog de basisregistraties naast elkaar leggen en verschillen en overeenkomsten achterhalen. Voor veiligheidsregio’s betekent dit dat gebiedsgegevens vanuit verschillende gemeenten snel én eenvoudig kunnen worden aangeleverd. Bij een calamiteit kunnen risico’s en vervolgstappen dus snel worden geïnventariseerd.

 • Belastingsamenwerkingen

De verschillende belastingsamenwerkingen staan allemaal voor min of meer dezelfde opgave aangaande het ontsluiten van basisregistraties en het verbeteren van de kwaliteit van gegevens. Het is dan ook niet verwonderlijk dat uit een inventarisatie vanuit Samen Organiseren voor het belastingdomein naar voren kwam dat er een brede wens is om juist op deze gebieden gezamenlijk op te trekken.  KNOOP levert hier een belangrijke bijdrage aan.

Voor het Handelsregister kan KNOOP gebruikt worden als vergelijkingsinstrument voor actuele gegevens met de eigen beschikbare gegevens. Gegevens kunnen getoond worden in een portaal, maar ook opgeslagen worden. Het biedt medewerkers ook de mogelijkheid om op een gebruiksvriendelijke wijze terugmeldingen te doen. Belastingsamenwerkingen kunnen op deze manier eenvoudiger voldoen aan hun wettelijke plichten daaromtrent. Als uitbreiding op het portaal van KNOOP kunnen belastingsamenwerkingen een deel van de gegevens tonen aan de organisaties voor wie zij de belastingtaken uitvoeren.

 • Omgevingsdiensten / Regionale Uitvoeringsdiensten

Omgevingsdiensten werken net als veiligheidsregio’s met meerdere gemeenten samen. Via KNOOP kunnen omgevingsdiensten snel en gemakkelijk beschikken over informatie die de gemeentegrenzen overstijgt. Bovendien wordt de informatie uit de verschillende basisregistraties naast elkaar gelegd en is het voor de gebruiker duidelijk waar er (grote) verschillen zitten.

 

Ik wil meer weten over KNOOP!

Deelnemers

In dit filmpje leggen een aantal gemeenten uit waarom zij gebruik maken van KNOOP:

 


De volgende gemeenten en samenwerkingsverbanden zijn aangesloten op KNOOP:

Amstelveen
Bergen op Zoom
BghU
Drimmelen
DUOplus
Geldrop-Mierlo
Hilversum
HLT Samen
Informatievoorziening Gelderse Omgevingsdiensten
Instituut Fysieke Veiligheid
Landsmeer
Leiden
Leiderdorp
Maassluis
Nijmegen
Omgevingsdienst Veluwe IJssel
RBG
Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Stadskanaal
Steenbergen
Stichtse Vecht
Sudwest Fryslan
SVHW
Utrechtse Heuvelrug
Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
Waterschap Rijn en IJssel
West Maas en Waal
Zoeterwoude

 

 

Ik wil meer weten over KNOOP!

FAQ

Het kan fungeren als verbindende schakel en zorgdragen voor de versnelling van de ontsluiting van kwalitatief goede data:

 • Basisregistraties worden éénmalig gekoppeld en tegenstrijdigheden worden direct afgevangen;
 • Naast basisregistraties worden ook kernregistraties en gemeentelijke ‘plusinformatie’ gekoppeld;
 •  Bij die koppeling van informatie hoeven gegevens niet fysiek worden opgeslagen: éénmalige opslag, meervoudig gebruik;
 • Een knooppunt waarborgt dat gemeenten de regie houden over hun eigen gegevens;
 • Beheer en toegankelijkheid van de data kunnen in een knooppunt per type gebruiker worden gedefinieerd en gecontroleerd;
 • Een knooppunt zoals KNOOP is bij uitstek een voorbeeld van een collectieve voorziening zoals gedefinieerd in de Digitale Agenda 2020.

Nee. KNOOP zorgt wel voor een bundeling van de gegevens en maakt koppeling mogelijk en makkelijk.

KNOOP is ontwikkeld door gemeenten en gemeentelijk samenwerkingsverband DataLand en is dus een voorziening ván en voor gemeenten.
KNOOP is in de termen de Digitale Agenda 2020 een collectieve functionaliteit.

Ja, KNOOP is opgenomen in de Gemeentelijke Model Architectuur.

DataLand heeft de visie en gedachten over knooppunten op een rij gezet in een paper.

U kunt het hier lezen: DataLand als gegevensknooppunt.

Load More

 

Ik wil meer weten over KNOOP!

Demo

Een kijkje nemen in KNOOP? Dat kan met een gratis demo-account!

Met dit account hebt u gedurende 2 weken toegang tot het KNOOP-portaal. In dit portaal vindt u informatie uit de BAG, BRK, WOZ en het HR voor de gemeente Goeree-Overflakkee. Het betreft een bestand met bestaande adressen/objecten, maar uit privacyoverwegingen zijn de bijbehorende gegevens uit bijvoorbeeld het Handelsregister niet de juiste.

De demo-gegevensset is ook beschikbaar om via webservices aan te roepen met uw eigen viewer.

Een KNOOP demo-account is geheel vrijblijvend en verplicht u dus verder tot niets.

Om een demo-account aan te vragen klikt u op de betreffende link onderaan deze pagina. Wilt u in de aanvraag uw naam, organisatie, e-mailadres en telefoonnummer vermelden?

Wij streven ernaar om u binnen een werkdag van inloggegevens te voorzien.

Vraag uw demo-account aan


Handleiding demo-omgeving KNOOP
Voorbeeld zoekopdracht in KNOOP

Ik wil meer weten over KNOOP!