Terugblik

 

Het spel is alweer gespeeld. Afgelopen donderdag 15 juni was ’t Spant! in Bussum omgetoverd in het gemeentelijk speelveld waarop gemeentelijke geo-, WOZ- en vastgoed-experts, informatiespecialisten en informatiemanagers in gesprek gingen met zeven ketenpartners.

Het onderwerp was natuurlijk niet nieuw: Hoe zit het met de rol en positie van de 388 gemeenten op het speelveld van de Omgevingswet? De aanpak was dat zeker wel. Want in plaats van dat de bezoekers moesten luisteren naar de oplossingen van de partners, werden ze uitgedaagd om met suggesties en ideeën te komen en waren het de ketenpartners die luisterden. En dat zorgde voor heel wat nieuwe energie in de discussie.

Het DataLand-congres is ook de jaarlijkse wandelgang van het Gemeentelijk Geo-Beraad en zoals de editor van het GIS-Magazine twitterde: “Het was weer een iedereen-is-er gekrioel van jewelste”. De dag begon plenair met een interactieve sessie onder de speelse leiding van de dagvoorzitter Sophie van Hoytema (die haar jurk spontaan als speelveld aanbood). Emeritus hoogleraar Jan Grijpink nam ons mee in de wereld van de ketenproblematiek, Kristel Lammers (VNG) ging in op haar ervaringen met samenwerken in het complexe netwerk van organisaties die samen de Omgevingswet maken, en Theo Peters (KING) besprak de kansen en mogelijkheden voor de verbinding van gemeenten aan het digitale stelsel van de Omgevingswet. Het publiek kon via telefoonverbinding op scherm in de zaal digitaal actief meedoen, onder meer door het eerste woord in te geven waar aan gedacht wordt bij ‘Omgevingswet’. Complex stak er met kop en schouders bovenuit. Opvallend was dat eigenlijk alle woorden op de ketenprocessen sloegen: samenwerken, integraal, en op het ingewikkelde karakter: uitdaging, lastig, omvangrijk.

De inhoud kwam gelukkig daarna volop aan bod. De bezoekers zouden elkaar daarna vinden in de connectie. De bezoekers trokken in groepen langs de 7 velden van het speelveld, waar ze na een korte probleemschets hun praktische inhoudelijke kennis en ervaring konden ‘loslaten’ op de ketenpartners. En dat deden ze!

Na het spel kwam iedereen weer in de grote zaal samen om de opbrengst – alweer interactief via de telefoontjes en het scherm – te bespreken. De ketenpartners bleken blij verrast over die opbrengst. Waar ze hadden verwacht 7x hetzelfde gesprek te gaan voeren, verliepen alle gesprekken anders en waren ook de adviezen gevarieerd.

De adviezen en conclusies voor de 7 ketenpartners kunt u hier lezen.

Na de korte plenaire terugkoppeling werd de dag afgesloten met een sfeervolle en gemoedelijke borrel.

Terugkijkend, hebben we HET ketenprobleem gevonden? Nee, maar we hebben wel een beter gevoel en een goed beeld hoe het spel gespeeld kan worden; niet wachten op een vraag die je welgevallig is omdat jouw antwoord daar goed bij past, maar bij elke vraag nadenken over de reden waarom die vraag gesteld is. Anders gezegd, uitgaan van het brede probleem en een open houding aannemen, niet denken vanuit de vraag hoe jij / jouw partij een probleem kan oplossen, (want dan ben je misschien zelf wel geholpen, maar loop je alsnog vast in de keten) maar je de vraag stellen wat voor ons gemeenschappelijk een mooie oplossing kan zijn. En die oplossing weet je in het algemeen niet zelf, daar heb je de input van je (keten)partners voor nodig. Het blijkt een gezelschapsspel, een boeiend samenspel, te zijn.

Pieter van Teeffelen
Directeur DataLand

Foto's & film

Bekijk het filmverslag!

U kunt op de foto’s klikken voor een grotere versie.

Spelpartners

Deze spelpartners, onze ketenpartners, werkten mee aan ons congres:

Programma Aan de slag met de Omgevingswet

Ketenprobleem:

Welkom bij het Ganzenbord vakje 6, De Brug.

GanzenbordOp dit moment, en de komende jaren wordt het Digitaal Stelsel Omgevingswet gebouwd, het nieuwe Omgevingsloket online. Dit is de informatiemotor die alle regels in het fysieke domein in samenhang toont. Via één loket kennis en inzicht over alle wet- en regelgeving.

Beleidsregels die gemaakt worden door de ministeries, maar ook de regels uit de visies, plannen en verordeningen die op lokaal niveau gelden. Daarnaast zal het Digitaal Stelsel in toenemende mate de situatie  op de locatie tonen, door informatie op het gebied van natuur, water, cultureel erfgoed, bodemgesteldheid et cetera te tonen. Op deze manier geeft het Digitaal Stelsel een eenduidig beeld van wat kan en mag, een gedeelde agenda om het gesprek tussen initiatiefnemer, belanghebbende, vergunningverlener en planmaker te starten.

De acties bij de verschillende Bevoegd Gezagen en het Digitaal Stelsel vormen een keten die naadloos op elkaar moet aansluiten. Om dat voor elkaar te krijgen, zijn er allerlei bruggen nodig.

Welke zijn dat, welke vorm hebben ze en wanneer kan de bouw starten?

Neemt u de handschoen op? Dan gaat u over de brug en mag direct door naar vakje 12!

Update 12 juni: lees hier de nieuwsbrief waarin deze congrespartner voor het voetlicht wordt gehaald!

Kadaster

Ketenprobleem:

Goede, digitale informatievoorziening is een belangrijke pijler voor een optimale uitvoering van de Omgevingswet. Het doel is om gegevens over de leefomgeving optimaal beschikbaar te stellen voor burgers, bedrijven en de overheid. Deze informatievoorziening krijgt vorm door middel van Informatiehuizen in het ‘Digitaal Stelsel Omgevingswet’. Wij zijn hier actief bij betrokken. Onder leiding van het Kadaster wordt er gewerkt aan een opvolger van de Landelijke Voorziening Ruimtelijkeplannen.nl, namelijk de ‘Registratie van Omgevingsdocumenten’, Informatiehuis Ruimte en Informatiehuis Bouw. Ook verzorgen wij de ontwikkeling van een gegevenscatalogus; de centrale vindplaats voor alle gegevens in het stelsel.

Een ander initiatief van het Kadaster is de ‘proeftuin’. De proeftuin is een omgeving waar nieuwe producten en diensten ontwikkeld en getoond worden. Een omgeving waarin door co-creatie de behoeften van toekomstige gebruikers inzichtelijk worden. Waarom de proeftuin? De uitkomsten van de proeftuin kunnen mogelijk ook hulp bieden bij het inrichten van het digitale stelsel van de Omgevingswet. Het digitale stelsel is een belangrijk hulpmiddel voor een goede en eenvoudige uitvoering van de Omgevingswet. Het stelt burgers, bedrijven en overheden in staat om sneller en eenvoudiger informatie met elkaar uit te wisselen over de leefomgeving en de regels die daarvoor gelden. In de proeftuin werken we momenteel aan de informatiebehoefte voor het opstellen van een omgevingsplan en de informatiebehoefte om een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit te kunnen verlenen.

De uitdaging is dat wij de uitkomsten van de proeftuin willen delen, verifiëren en aanvullen. Denk met ons mee en help mee met het invullen van de nieuwe producten en diensten op basis van uw wensen.

  • Hebben wij de juiste bronnen in beeld om op basis van de vraag in de keten, informatie te genereren?
  • Zijn de resultaten vanuit de pilots ook van toepassing op uw organisatie?
  • Welke informatiebehoefte hebben onze ketenpartners?

Update 6 juni: lees hier de nieuwsbrief waarin deze congrespartner voor het voetlicht wordt gehaald!

Waarderingskamer / WOZ

Ketenprobleem:

De Omgevingswet stimuleert een meer open dialoog tussen overheid en initiatiefnemers en het omgevingsloket is daarbij een belangrijk hulpmiddel. De WOZ stimuleert ook een open dialoog, bijvoorbeeld om te zorgen dat overheid en belanghebbenden het eens zijn over objectkenmerken. Er komen daarvoor steeds meer voorzieningen die gemeenten aanbieden in hun WOZ-loket. Maar voor een belanghebbende is het onbegrijpelijk dat hij eerst in het omgevingsloket een 3D tekening van zijn garage moeten uploaden om een omgevingsvergunning te krijgen voor het bouwen van deze garage naast zijn huis, terwijl hij later in een ander (WOZ-)loket moet vertellen dat er sinds het vorige jaar een garage bij zijn woning is gekomen. Het omgevingsloket moet daarom zo snel mogelijk een breed vastgoedloket worden voor alle communicatie tussen overheid en belanghebbenden/initiatiefnemers, waar alle communicatie over vastgoed geïntegreerd kan plaatsvinden. Hoe kunnen we de wereld van de WOZ en die van de basisregistraties en de Omgevingswet dichter bij elkaar brengen en, nog beter, tot een boeiend samenspel maken.

Update 22 mei: lees hier de nieuwsbrief waarin deze congrespartner voor het voetlicht wordt gehaald!

Ministerie IenM & SVB-BGT

Ketenprobleem:

Vanuit de geo-basisregistraties en specifiek de BGT willen we de volgende dilemma’s voorleggen:

De BGT is als ‘intelligent ruitjes papier’ voor de Omgevingswet. Een mooie, gedetailleerde en actuele kaart, die als ondergrond gebruikt kan worden voor allerlei processen.

1.       Wat is er nog nodig van de BGT-keten voor een goede werking van de Omgevingswet-processen? Wat moet er verbeteren / gebouwd worden en met welke prioriteit?
2.       Zijn er onderwerpen die het nodig maken dat de BGT-inhoud wordt uitgebreid?
3.       In de processen van de Omgevingswet wordt al informatie gegenereerd (bv vergunningverlening), die input kan zijn voor de BGT. Zo ontstaat planinformatie voor de BGT. Op die manier wordt de gebruiker een inwinner. Maar hoe voorkom je dat er meerdere plekken ontstaan waar planinformatie wordt vastgelegd?
4.       De bronhouders BGT werken op een unieke manier samen en dat zullen ze voor de Omgevingswet ook moeten doen. Hoe zal dat gaan? Hoe werken partners samen voor de omgevingsvergunning? Wat kunnen we leren van de BGT-ketensamenwerking?
5.       De geo-basisregistraties zijn los van elkaar neergezet en de Omgevingswet gaat uit van één samenhangend geheel van gegevensverzamelingen. Het schuift de regelgeving in elkaar en vraagt om één in elkaar geschoven gegevenshuishouding. Dit rechtvaardigt doorontwikkelen van de geo-basisregistraties in samenhang, met één taal en één gestandaardiseerd begrip/object als uitgangspunt waar aanvullende informatie aan kan worden toegevoegd. Welke tips heeft de congresbezoeker voor ons?

Update 15 mei: lees hier de nieuwsbrief waarin deze congrespartner voor het voetlicht wordt gehaald!

Beeldmateriaal & Algemeen Hoogtemodel Nederland

Ketenprobleem:

‘Een gelijke informatiepositie voor een ieder’, ‘opereren als één overheid’ zijn oneliners die horen bij de Omgevingswet. Maar hoe kunnen we opereren als één overheid als iedere overheid naar een eigen overheidsplaatje kijkt? Op dit moment zijn binnen Nederland een aantal partijen bezig met het laten inwinnen van luchtfoto’s. Eén nationaal initiatief, vele regionale samenwerkingen en nog meer individuele partijen die dit alleen voor hun eigen beheergebied uitvoeren. Hoe kunnen we er nu voor zorgen dat een ieder een gelijke informatiepositie heeft als de verschillende beelden niet met elkaar gedeeld mogen worden? Is samenwerking in de inwinning niet een manier om winst te boeken in de gehele keten. Met alle overheden samen één luchtfoto maken lijkt de oplossing, maar hoe realiseer je dit?

Update 6 juni: lees hier de nieuwsbrief waarin deze congrespartner voor het voetlicht wordt gehaald!

GeoBusiness Nederland

Ketenprobleem:

De Omgevingswet is complex en het is een geweldige uitdaging voor de overheid om 388 gemeenten, 12 provincies, 22 waterschappen, 8 departementen en verschillende uitvoeringsorganisaties te ondersteunen.  De overheid moet dit niet alleen willen doen en moet gebruik maken van de innovatie slagkracht van het bedrijfsleven. Dit vraagt om een transparante overheid die wil co-creëren met de private sector en een geo-bedrijfsleven dat hier klaar voor is. Tijdens dit congres willen wij een brug slaan en etaleren de bedrijven wat zij hebben te bieden.

Update 6 juni: lees hier de nieuwsbrief waarin deze congrespartner voor het voetlicht wordt gehaald!

En tot slot natuurlijk onze eigen bijdrage:

 

Gelderse Omgevingsdiensten (I-GO) ism DataLand

Ketenprobleem:

Hoe krijgen we risico’s in beeld?

29 omgevingsdiensten verzorgen in Nederland in opdracht van alle gemeenten en provincies de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van met name de milieuwetgeving. Toezicht is niet op ieder moment en overal mogelijk. Daarnaast willen bedrijven niet veel last hebben van controles. Van oudsher worden controles gepland op basis van met name de branche waarin het bedrijf werkzaam is. Met de Omgevingswet wordt veel informatie bij elkaar gebracht, wordt de informatiepositie van burgers verbeterd en ontstaan daarmee nieuwe kansen. Hoe kunnen omgevingsdiensten hun toezichtcapaciteit zo gericht mogelijk inzetten op de bedrijven waar de echte risico’s zijn en de kans op calamiteiten het hoogst is?

De Omgevingswet vraagt om een efficiënte inrichting van de informatiehuishouding binnen maar ook tussen ketenpartners. Als gemeenten gegevens gaat uitwisselen met het DSO en/of Informatiehuizen, dan is het raadzaam om te voorkomen dat gemeenten zelf allerhande verbindingen moeten gaan leggen om gegevens uit te wisselen. Hier kan een ‘aanleverloket’ bij helpen. De vragen die wij aan de congresdeelnemers voorleggen zijn onder andere: welke functionaliteiten moet zo’n aanleverloket dan bieden? In ieder geval een infrastructuur en datasets, maar moet het ook een rol krijgen als kennisknooppunt en als gesprekspartner richting de andere partijen in de keten? Is het raadzaam om in zo’n knooppunt ook kwaliteitssignaleringen onder te brengen? Hebben de deelnemers al een beeld welke gemeentelijke gegevens relevant zijn voor de Omgevingswet?

Qua spel is de associatie met Rummikub: voor jezelf kun je prima combinaties van stenen (lees: gegevens) maken, maar het gaat pas echt interessant worden zodra je ze op tafel legt, want dan kunnen de andere spelers (ketenpartners) hun gegevens toevoegen of er onderdelen uit pakken en nieuwe slimme combinaties maken.

Update 8 juni: lees hier de nieuwsbrief waarin deze congrespartner voor het voetlicht wordt gehaald!

 

informatiemanagement en maakt zich momenteel hard voor de invoering van het gedachtegoed van de Digitale Agenda 2020.

Congres archief

Informatie over eerdere DataLand-congressen vindt u in het archief:

Congres – voorgaande edities