GeoBuzz 2017

Op dinsdag 21 en woensdag 22 november vond wederom de grootste geo-beurs van Nederland plaats in ‘s-Hertogenbosch; de GeoBuzz.

DataLand was dit jaar niet alleen beide dagen aanwezig met een stand, maar bood ook op beide dagen een interessant en afwisselend parallelprogramma aan.

 

GeoBuzz

GeoBuzz is een congres met beurs over geografische informatie voor deskundigen en gebruikers. Jaarlijks komen meer dan 2.000 mensen naar GeoBuzz om kennis te delen, de beurs te bezoeken en elkaar te ontmoeten. Gemeenten, andere overheden, bedrijven, kennisorganisaties en studenten zijn volop aanwezig. Op de beurs staan ca. 80 bedrijven, organisaties en onderwijsinstellingen.

Thema dit jaar was ‘Geo versnelt’.

Meer informatie over de GeoBuzz vindt u op de website www.geobuzz.nl 

21 november

Dinsdag 21 november

DataLand-programma

Dexter 15

Tijd Onderwerp Spreker(s)
12:15 – 13:00 Doorontwikkeling basisregistraties: van streefbeeld naar realiteit

De basisregistraties adressen en gebouwen (BAG), grootschalige topografie (BGT), waarde onroerende zaken (WOZ) en de registratie voor het beheer van de openbare ruimte (BOR) zijn in de afgelopen jaren tot stand gekomen en in gebruik genomen. Vanuit en voor de (gemeentelijke) praktijk blijkt nu dat doorontwikkeling noodzakelijk is om bestaande knelpunten in de inwinning, bij het beheer en het gebruik, die ontstaan zijn als gevolg van discrepanties tussen de verschillende basisregistraties, te verhelpen. Daarnaast is de doorontwikkeling noodzakelijk voor gemeenten om maatschappelijk opgaven op het gebied van bijvoorbeeld dienstverlening, beheer openbare ruimte, handhaving, maar ook actuele thema’s zoals energie, duurzaamheid en milieu, het hoofd te kunnen bieden. Als randvoorwaarde geldt voor deze uitdagingen, maar ook voor de uitvoering van de nieuwe Omgevingswet, een completere (in de toekomst 3D) informatiepositie, gebaseerd op een ondubbelzinnige set basisgegevens, die zowel efficiënt beheerd als gebruikt kan worden. Gemeenten hebben i.s.m. het Gemeentelijk Geo-Beraad een streefbeeld geschetst van een centraal georganiseerde samenhangende objectenregistratie, waarin in elk geval de BGT en BAG opgaan en waar mogelijk ook (delen) van de WOZ-registratie en de BOR-registratie. Deze registratie wordt georganiseerd als een landelijke voorziening waarin direct mutaties worden doorgevoerd. De bijhouding vindt plaats op basis van landelijk geüniformeerde werkprocessen en met behulp van een centrale op basis van behoeften van gemeenten ontwikkelde cloud-oplossing. In deze sessie wordt dit streefbeeld nader toegelicht en wordt geschetst hoe dit streefbeeld verder vorm kan krijgen, waarbij op- en aanmerkingen van harte welkom zijn.

Janneke de Zwaan
Marcel Rietdijk
(VNG)
14:00 – 14:45 Gelderse Omgevingsdiensten & I-GO: risico’s in beeld door gebundelde krachten

In Gelderland bundelen de zeven omgevingsdiensten hun krachten. De Gelderse Omgevingsdiensten zorgen, in opdracht van gemeenten en provincie, voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op het gebied van milieu. Sommige omgevingsdiensten voeren extra taken uit, zoals bouw- en woningtoezicht of advisering over bijvoorbeeld energie of natuur. Samen met de provincie en de 54 Gelderse gemeenten ontwikkelen de Gelderse Omgevingsdiensten één centrale informatievoorziening: I-GO. Hierdoor hebben VTH-professionals straks met behulp van een handige geo-viewer (toegankelijk via pc, laptop, tablet of telefoon) met één muisklik toegang tot de meest actuele gegevens van milieu-inrichtingen in heel Gelderland. Door uit te gaan van de omgevingsinformatie, deze te verbeteren door uitgebreide kwaliteitscontroles, verrijking met de basisregistraties en optimaal te ontsluiten, zetten de Gelderse Omgevingsdiensten een belangrijke stap richting het Digitaal Stelsel Omgevingswet. John Rayer geeft tekst en uitleg over I-GO, en demonstreert hoe met behulp van I-GO de toezichtcapaciteit zo gericht mogelijk ingezet wordt op de bedrijven waar de échte risico’s zijn en de kans op calamiteiten het hoogst is.

John Rayer
(Gelderse Omgevingsdiensten)
15:15 – 16:00 DSO: waar staan we nu?

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet is de informatiemotor onder de nieuwe wet. Het stelsel staat niet op zichzelf, maar is een schakel in de processen rondom de Omgevingswet: het maken van plannen, het opstellen van regels, het oriënteren op de kaart, het indienen van aanvragen en het verlenen van vergunningen. Het gaat hierbij niet alleen over (beleids)regels die gemaakt worden door de ministeries, maar ook over de regels uit de visies, plannen en verordeningen die op lokaal niveau gelden. Wil de initiatiefnemer goed inzicht kunnen krijgen in wat hij mag, dan zullen deze regels integraal en inzichtelijk aangeboden moeten worden. Daarnaast zal het Digitaal Stelsel in toenemende mate de situatie op de locatie tonen, door informatie op het gebied van natuur, water, cultureel erfgoed, bodemgesteldheid et cetera te tonen. Op deze manier geeft het Digitaal Stelsel een eenduidig beeld van wat kan en mag, een gedeelde agenda om het gesprek tussen initiatiefnemer, belanghebbende, vergunningverlener en planmaker te starten. Dit is een zeer complexe operatie waarbij verschillende informatiestromen én belangen moeten samenkomen. In deze presentatie wordt aandacht besteed aan de eerste modellen en functionaliteiten die zijn ontwikkeld. Ook wordt er vooruitgeblikt naar wat er de komende periode wordt gerealiseerd.

Joyce de Jong
(Programma Aan de Slag met de Omgevingswet)

 

22 november

Dinsdag 21 november

DataLand-programma

Dexter 15

Tijd Onderwerp Spreker(s)
11:30 – 12:15 De BAG: van goed naar beter

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen beweegt! Met het aannemen van de nieuwe Wet BAG in 2017 moeten gemeenten aan de slag. Maar welke veranderingen zijn voor bronhouders allemaal relevant en hoe bereid je je nu al voor op de nieuwe regels voor 2018 en later? De training ‘De BAG van goed naar beter’ voor BAG-beheerders geeft gemeenten houvast. Vandaag gaan we langs een aantal aspecten. We starten met een kennisquiz om vervolgens door de hoofdlijnen van de nieuwe wet heen te lopen. En u krijgt nog wat tips mee om de BAG-zelfevaluatie zo goed mogelijk uit te voeren. De BAG: wij raken er niet over uitgepraat en u misschien ook niet!

Ronald Bokhove
(DataLand)
12:15 – 13:00 regioKNOOP: praktisch meerwaarde van een gegevensknooppunt voor de regio Noord-Limburg?

De proeftuin RegioKNOOP van het Gegevenshuis Limburg-Noord is een orgaan waarin alle beschikbare basisregistraties en mogelijke andere kernregistraties beschikbaar wordt gesteld aan de deelnemende gemeenten en overige instanties met een publieke taak binnen de regio Noord-Limburg. Informatievragen worden op basis van een vraaganalyse geformuleerd, beschikbare datasets op basis van data-analyse geselecteerd en er wordt onderzocht welke afspraken nodig zijn om de herleidbaarheid, de kwaliteit, de controleerbaarheid en de duiding van gegevens te borgen.Deze ontwikkeling doen we stap voor stap samen met de Veiligheidsregio, die m.n. een grote behoefte kent aan gemeente-overschrijdende kwaliteitsmonitoring en efficiency in de keten van (basis)gegevens. Wij nemen u mee in de mogelijkheden van het Gegevenshuis. U ervaart daarbij ook hoe we de complexiteit van de Omgevingswet hanteerbaar maken en de veiligheid in de regio ondersteunen. 

Ingrid Hugen
Rudolf van Summeren
(Gemeente Venray)
 
14:00 – 14:45 KNOOP: het gemeentelijke knooppunt voor objectgegevens

KNOOP is het knooppunt voor objectgegevens, dat gemeenten en gemeentelijk samenwerkingsverband DataLand samen hebben ontwikkeld. KNOOP ontsluit objectgegevens uit de basisregistraties (HR / BRK / WOZ / BAG / BGT) op de door u gewenste manier en fungeert als spil in de gegevensuitwisseling met samenwerkingsverbanden en andere overheidsorganisaties. Daarnaast is het een loket voor ‘plusinformatie’ en maakt het bevragingen over registraties heen mogelijk. Met KNOOP heeft iedereen in uw organisatie dezelfde actuele informatie op hetzelfde moment. Bovendien hoeven er minder koppelvlakken worden ingericht. In deze sessie wordt KNOOP uitgebreid gedemonstreerd en toegelicht.

Chris Veenstra
(DataLand)
15:15 – 16:00 Winnaar Pluim van DataLand 2017

De winnaar van de Pluim verzorgt een presentatie over het winnende project.

???

 

Presentaties

Download en bekijk de gegeven presentaties.

21 november:

22 november:

 

Ervaringen van gemeenten met diensten van DataLand

Gemeente Zaanstad
Als gegevensbeheerder WOZ moet ik ook de ‘taal van de BAG’ spreken. In de opleiding ‘De BAG de baas’ heb ik deze taal geleerd en een goede theoretische basis voor de praktijk gelegd. Vooral bij de oefeningen met objectafbakening heb ik baat gehad. Nathan Mandjes, Gegevensbeheerder WOZ, gemeente Zaanstad
Gemeente Haaksbergen
Voor mij als beginnende BAG-beheerder was de opleiding ‘De BAG in een dag’ ontzettend nuttig. In één dag heb ik een goed beeld van de BAG gekregen en een goede basis gelegd voor mijn werk en de verdiepende opleiding ‘De BAG de baas’. André Boonk, Medewerker Informatisering en BAG-beheerder, gemeente Haaksbergen
Gemeente Doetinchem
In de opleiding ‘De BAG in een dag’ heb ik veel over de BAG geleerd en handvaten gekregen om als beginnend BAG-medewerker aan de slag te gaan. De opleiding is zeker ook een aanrader voor medewerkers die veel met de BAG te maken hebben, zoals WOZ-medewerkers. Judy Thijssen, BAG-medewerker, gemeente Doetinchem
Gemeente Smallingerland
Dieper de materie induiken. Dat was mijn reden om de opleiding ‘De BGT in de praktijk’ te volgen. En dat is zeker gelukt! Deze opleiding is wat mij betreft geschikt voor BGT-beheerders, maar zeker ook voor medewerkers die deels met de BGT te maken hebben. Mark Mulder, Beheerder BGT, gemeente Smallingerland
Gemeente ‘s-Hertogenbosch
De opleiding ‘BGT in het informatielandschap’ heb ik gevolgd om mijn kennis van de BGT weer eens op te frissen en inspiratie op te doen. Als accountmanager geo-informatie neem ik de klanten mee in het nut van de basisregistraties, zo ook van de BGT. Frans Lahau, Accountmanager geo-informatie, gemeente ‘s Hertogenbosch
Gemeente Steenbergen
We hebben uiteindelijk voor KNOOP gekozen vanwege het gemak en de kosten. Door KNOOP hoeven we namelijk maar eenmalig een aanpassing te doen aan onze ESB. Mochten de gegevensformaten in de toekomst wijzigen, dan hebben wij daar geen omkijken meer naar. Jeff Davis, Geo-coördinator, gemeente Steenbergen
Video: Waarom KNOOP? Gemeenten vertellen.
Waarom KNOOP? KING en de gemeenten Leiden, Amstelveen en Gorinchem vertellen over hun ervaringen met KNOOP. Verschillende gemeenten
Gemeente Leiden
Als gemeente Leiden zijn we nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van KNOOP. Wat wij hebben geleerd, daar kunnen andere gemeenten hun voordeel mee doen. Dat levert voordelen op voor ons allemaal en is precies de kracht van ons gemeentelijke samenwerkingsverband DataLand. Arjan Honkoop, Informatiemanager, gemeente Leiden
Gemeente Ridderkerk
Maatvast is een voorbeeld van een krachtige tool, waarbij ook nog gebruik wordt gemaakt van data die niet in Ridderkerk geregistreerd worden. Met deze informatie kan het college van Burgemeester en Wethouders van betere adviezen worden voorzien. Corstiaan Kanters, Gegevensbeheerder, gemeente Ridderkerk
Gemeente Vlaardingen
Door het rapport Maatvast weten we welk vastgoed er allemaal op onze naam geregistreerd staat, wat de functie van dit vastgoed is en wie er in onze gemeente nog meer vastgoed bezit dat voor maatschappelijke functies gebruikt wordt. Martijn Otte, Coördinator vastgoed, gemeente Vlaardingen
Gemeente Halderberge
Mijn kennis van geo-informatie is flink gegroeid en ik heb tools gekregen om de informatievoorziening meer gericht te laten aansluiten op de behoeften van de organisatie. Fons van Oosterhout, Chief information officer, gemeente Halderberge
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Ministerie van Economische Zaken
Tijdens de opleiding heb ik gezien dat de problematiek bij de Rijksoverheid rond het managen van ruimtelijke informatie hetzelfde is als bij de gemeentelijke overheid. Hoewel de opleiding zich sterk richt op de gemeentelijke organisaties, is deze ook voor mij, als Rijksambtenaar, zeer waardevol gebleken. Willem Jongkind, Adviseur Informatiemanagement, Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Ministerie van Economische Zaken
Waterschap Rijn en IJssel
Met de ervaring en kennis uit de cursus kan ik voor onze organisatie een volwaardig geo-coördinator zijn. De aangereikte tools bieden praktisch houvast voor onze ontwikkeling de komende jaren. Judith Janssen, Beleidsadviseur gegevensbeheer, Waterschap Rijn en IJssel
Gemeente Stadskanaal
De opleiding GIMLO was voor mij dé manier om in sneltreinvaart kennis op te doen van informatiemanagement, alles wat daarbij komt kijken en hoe je jezelf daarin manifesteert! Marijke ter Steege, Coördinator geo-informatie, gemeente Stadskanaal
Gemeente Reimerswaal
De opleiding Geo-informatie management bij Dataland is een fijne opleiding waar je samen met collega`s uit het vakgebied kan werken aan een samenhangend beeld van de organisatorische, procesmatige en informatieve kant van geo-informatie met al zijn verbanden. Hiels Oving, Gemeente Reimerswaal, over de opleiding Geo-informatiemanagement voor de lokale overheid
Gemeente Utrecht
Tijdens de opleiding ‘Het stelsel van basisregistraties in gebruik’ hebben we uitgebreid met elkaar gesproken over de koppeling tussen de verschillende registraties en gekeken naar de landelijk ontwikkelingen op dit gebied. Gijs Mesman Schultz, gegevensbeheerder, gemeente Utrecht
Gemeente Tilburg
Een belangrijk deel van ons werk is het uitleggen van de kracht van het stelsel aan onze collega’s en bestuurders. De opleiding ‘Het stelsel van basisregistraties in gebruik’ heeft mij hiervoor goede handvaten gegeven. Zo hebben we het stelselspel laatst met het MT gespeeld. Tim Schoonebeek, Procesbeheerder bij team basisregistraties, gemeente Tilburg