Dinsdagmiddag 11 september: DataLand niet bereikbaar

Vanwege het jaarlijkse teamuitje is DataLand dinsdagmiddag 11 september vanaf ca. 12:00 uur niet meer bereikbaar.

 

Drie belastingsamenwerkingen kiezen voor KNOOP

Met KNOOP wordt één verbinding naar het knooppunt gelegd om gegevens uit meerdere basisregistraties te ontsluiten. Relevante gegevens zijn hiermee veel sneller beschikbaar voor de medewerkers. Bovendien kunnen tegenstrijdigheden in de gegevens eerder opgemerkt, opgelost en teruggemeld worden. Bovenstaande punten helpen de belastingsamenwerkingen uiteindelijk om burgers en bedrijven sneller en beter van dienst te kunnen zijn.

De drie kantoren die zich hebben aangesloten zijn:

Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU)
Vertegenwoordigt 8 gemeenten en 1 hoogheemraadschap

“We hebben al ervaring met KNOOP en kijken ernaar uit om KNOOP nu ook in te gaan zetten voor de specifieke issues die spelen bij het belastingproces.”
Arnold Geytenbeek (directeur BghU)

Regionale Belasting Groep (RBG)
Vertegenwoordigt 2 hoogheemraadschappen en 3 gemeenten

“Wij rekenen op een structurele kwaliteitsverbetering van onze interne processen en daarmee op een verbeterde dienstverlening richting burgers en bedrijven door relevante gegevens in één oogopslag beschikbaar te hebben en vroegtijdig fouten te signaleren.”
Henk Sigmond (directeur RBG)

Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW)
Vertegenwoordigt 20 gemeenten, 1 waterschap en de regionale afvaldienst

“We zien deze samenwerking met het gemeentelijk knooppunt als een strategische stap voor een efficiënt en optimaal beheer van onze gegevens. Vandaar dat we meteen invulling geven aan de samenwerking door ook zitting te nemen in de gebruikersraad.”
Robin Heij MBA (directeur SVHW)

Verhoging kwaliteit gegevens in het stelsel
Als onderdeel van de samenwerking met KNOOP heeft het gebruiksvriendelijk melden van fouten in de gegevens een hoge prioriteit. Waar mogelijk en waar nodig, worden deze zogenaamde terugmeldingen doorgezet naar de bronhouders of beheerders van Landelijke Voorzieningen. Het is belangrijk dat dit op een gebruiksvriendelijke manier kan, zodat de kwaliteit van gegevens in het stelsel van basisregistraties verder verhoogd wordt. Om hierbij een ‘vliegende start’ te maken, komt een aantal kwaliteitsrapportages beschikbaar waarmee alvast mogelijke fouten in de gegevens gesignaleerd worden.

“Wat ik zo mooi vind aan deze drie overeenkomsten is dat ze alle drie voortkomen uit dezelfde wens, namelijk om effectiever en efficiënter voor hun achterban te kunnen werken.”
Pieter van Teeffelen (directeur DataLand)


Aanbod KNOOP webservices fors uitgebreid

KNOOP, het gemeentelijk kennis- en gegevensknooppunt, heeft het aanbod aan webservices (API’s) fors uitgebreid.  Naast een set gegevens uit de BAG, HR en BRK die al oproepbaar waren met JSON/REST, zijn nu ook gegevens uit de BRK, het HR en de WOZ te tonen met WMS en WFS-webservices.

Dit betekent dat een uitgebreide set aan veelgebruikte gegevens over objecten getoond kan worden in (geo)viewers, zonder dat de gegevens lokaal opgeslagen hoeven te worden. Voor overheidsorganisaties die de ontsluiting van basisregistraties via KNOOP laten lopen, kunnen meer gegevens getoond worden dan nu beschikbaar zijn via openbare bronnen. Zo kan uit de BRK bijvoorbeeld een eigendommenkaart getoond worden waarmee eigendommen van gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat en provincies in verschillende kleuren worden weergegeven.

Gebruik eigen applicatie
Het tonen van de gegevens is getest en werkt voor meerdere viewers, waaronder het open source geografisch informatiesysteem QGIS. DataLand stimuleert juist het raadplegen van de gegevens met een eigen applicatie, waarbij KNOOP de gegevens beschikbaar stelt. We roepen dan ook gebruikers en aanbieders van (geo)viewers op om geheel vrijblijvend een testdataset te bevragen.

Common Ground en KNOOP
Het gebruik van webservices is in lijn met de principes van Common Ground, dat een aantal fundamentele wijzigingen in de informatie infrastructuur voorstaat. KNOOP kan dit helpen versnellen door objectgegevens centraal beschikbaar te stellen totdat de bronhouders/beheerders zélf (een deel van) de gegevens via API’s ontsluiten. Ook geeft KNOOP invulling aan de wens om data en applicaties te scheiden; de gegevens zijn beschikbaar in een knooppunt en hoeven niet meer lokaal opgeslagen te worden. Daarnaast zijn via KNOOP meerdere (basis)registraties op te vragen, zodat via één knooppunt een breed scala aan gegevens worden ontsloten, via webservices maar, waar nodig, ook op andere manieren.

Lees meer over de webservices.

Oproep: Wie is uw kandidaat De Pluim van DataLand 2018?

De Pluim

In november wordt de Pluim van DataLand weer uitgereikt aan een persoon of organisatie die op een effectieve en/of innovatieve wijze gebruik maakt van een combinatie van gemeentelijke objectgegevens ten behoeve van een maatschappelijk doel dat relevant is voor de dienstverlening door gemeenten. In 2017 ging de Pluim naar Hanneke Kunst. Zij is de trekker van het werkpakket Dienstverlening binnen Verkenning Informatie Voorziening Omgevingswet (VIVO) en de drijvende innovatieve kracht achter de beweging die heeft gewerkt aan de toepassing van ‘klantreizen’ bij de ontwikkeling van gemeentelijke dienstverlening

De Pluim ging in 2017 naar Hanneke Kunst (van links naar rechts: Pieter van Teeffelen, Hanneke Kunst, Marien de Bakker en Arjan van Etten.

Oproep

De commissie die gaat vaststellen wie dit jaar de Pluim in ontvangst mag nemen, is half mei weer bij elkaar gekomen. In de geest van de Samen Organiseren-beweging zoekt de commissie dit jaar speciaal naar bruggenbouwers met toepasbare ideeën. De commissie kan nu zelf op zoek gaan naar potentiële winnaars, maar ontvangt het liefst suggesties en voorstellen van mensen uit de praktijk. Vervolgens zal de commissie aan het bestuur van DataLand een enkelvoudige voordracht doen. De Pluim zal n.a.w. worden uitgereikt tijdens de GeoBuzz.

Wie of welke organisatie zou volgens u de Pluim van DataLand 2018 moeten krijgen? De commissie hoort het graag! U kunt uw suggestie (met onderbouwing) voor 1 september a.s. e-mailen naar info@dataland.nl. Alle suggesties zijn welkom.

Commissieleden

Van links naar rechts: Pieter van Teeffelen, Marien de Bakker, Jan Fraanje en Arjan van Etten.

De commissie bestaat uit voorzitter Jan Fraanje, directeur van de Vereniging van Directeuren van Publieksdiensten  (VDP) en de leden Marien de Bakker, sr. Lecturer aan de HAS in Den Bosch en voormalig bestuurslid Onderwijs en Onderzoek van Geo-Informatie Nederland (GIN) en Arjan van Etten, sr. Adviseur Geo-Informatie bij de Gemeente Capelle a/d IJssel en regiocoördinator van het Gemeentelijk Geo-Beraad. Pieter van Teeffelen voert als directeur van DataLand het secretariaat van de commissie.

Aanpassing algemene leveringsvoorwaarden

De algemene leveringsvoorwaarden van DataLand zijn gewijzigd. De voorwaarden zijn aangepast aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden. Ook zijn de gegevensgroepen geactualiseerd.

Algemene Leveringsvoorwaarden DataLand – juni 2018